تحصیلات
دانشگاه تهران
1388 -1393
دکتری (رشته علوم دامی، فیزیولوژی دام)

عنوان رساله: اثر تغذيه اسيدهاي چرب امگا-3 بر رشد و تکامل بافت پستان و  عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین

دانشگاه تهران
1375 – 1378
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، فیزیولوژی دام)

عنوان پایان نامه: اثر گلوکورتیکوئیدها بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک، عوامل خونی( اوره، تری گلیسرید و گلوکز) و ترکیبات لاشه در خوکچه هندی

دانشگاه مازندران
1370 – 1374
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1.  جواهری بارفروشی،ه. صادقی پناه، ا. اسدزاده، ن. پاپی، ن.، موسوی پور، ف. (1399). تاثیر نوع مکمل چربی مصرفی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت شناسی پستان در بزهای سانن شکم اول. مجله تولیدات دامی (مجله کشاورزی). دوره 22. شماره 3. ص ص. 479-490.

2.  حسینی، س. ع.، علیزاده قمصری، ا. م.، لطف الهیان، ه.، توکلی، م.، جواهری بارفروشی، ه. (1399). اثرات سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ ایمنی ریخت شناسی روده و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی (مجله کشاورزی). دوره 22، شماره 1ف ص ص. 93-103.

3.  جواهري بارفروشي، ه.، توحيدي، آ،. صادقي پناه، ح.، ژندي، م. و زين الديني، س. بنابازی، م. ح. (1397). ارزیابی بیان ژن های مؤثر بر رشد و نمو غده پستان گاو با مصرف روغن ماهی. نشریه علوم دامی ایران. دوره 49. شماره 1. ص ص. 43-53.

4.  جواهری بارفروشی،ه. صادقی پناه، ا. اسدزاده، ن. پاپی، ن. پیری، ح. (1397). مقایسه وضعیت تولید مثلی در شیشک های خویشاوند و غیر خویشاوند نژاد شال. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. دوره 7. شماره 27. ص ص. 33-40.

5.  رودباری، ج.، صالحی، م.، محیط، ا.، جواهری بارفروشی، ه.*  (1396). اثر مصرف ملاتونین و بروموکریپتین بر تولید کرک و رشد طولی الیاف بزهای رائینی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). دوره 30. شماره 116. ص ص. 69-78.

6.  ناجی زواره، ا. جواهری بارفروشی، ه.، منصوب بصیری، م. (1395). بررسی ساختار هزینه و فایده ناشی از مقیاس عملکردی در مزارع پرورش مرغ گوشتی استان تهران. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. دوره 5. شماره 20. ص ص. 43-54.

7.  دیرنده،ع.، قلی زاده، م.، کاظمی فرد، م.، جواهری بارفروشی،. ه.، واحدی، و.، خلیل وندی، ح.، صمدیان، ف. (1395). دلایل و زمان حذف گاوهای شیری هلشتاین در شرایط تنش حرارتی در ایران. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). دوره 29. شماره 110. ص ص. 159-166.

8.  جواهري بارفروشي، ه.،. صادقي پناه، ح.، اسدزاده، ن. (1395). افزایش بازده اقتصادی گوسفند شال با کنترل خویشاوندی در گله های کوچک.  فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. شماره 19. ص ص. 33-42.

9.  کاس آقایی، ص.، توحیدی، آ.، گنج خانلو، م.، کهرام، ح.، جواهری بارفروشی، ه. (1394). تاثیر تغذیه ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین د رگاوهای شیری. نشریه علوم دامی ایران. دوره 46. شماره 1. ص ص. 39-46.

10.  جواهري بارفروشي، ه.، توحيدي، آ،. صادقي پناه، ح.، ژندي، م. و زين الديني، س. (1394). اثر روغن ماهی یا چربی اشباع پالم بر وضعیت متابولیکی گاو هلشتاین طی دوره انتقال. نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي). دوره 28. شماره 108. ص ص. 113-128.

11.  جواهري بارفروشي، ه.، توحيدي، آ،. صادقي پناه، ح.، ژندي، م.، زين الديني، س. و گنج خانلو، م. (1393). مقايسه اثرات مصرف روغن ماهي با روغن پالم در دوره انتقال بر تركيب اسيدهاي چرب شير گاوهاي هلشتاين. نشريه پژوهش در نشخواركنندگان. جلد 2، شماره 3. ص ص94- 69.

12.  جواهري بارفروشي، ه.، توحيدي، آ،. صادقي پناه، ح.، ژندي، م. و زين الديني، س. (1393) اثر نوع مكمل چربي بر توليد و تركيب شير و فراسنجه هاي خون در دوره انتقال در گاو هلشتاین. نشريه علوم دامي ايران-  دوره 45. شماره 3. ص 255-245.

13.  جواهری بارفروشی، ه.(1386) برخي از روشهاي عملي و بيوتكنولوژيكي براي بهبود صفات توليد مثلي در گوسفند. جهان دامپروری. آذر و دی 1386. شماره 21. ص 7  الی 12.

14.  جواهری بارفروشی، ه. (1386).  آشنایی با اسید لینولئیک مزدوج و نقش آن در تولیدات دامی. فصلنامه پژوهش های علوم دامی. شماره 2. ص ص  60- 48

15.  جواهری بارفروشی، ه. (1386). پیشرفت های جدید در زمینة بهبود تولید مثل در بز(قسمت اول). جهان دامپروری.  شماره 19. ص ص 26- 20.

16.  جواهری بارفروشی، ه . (1386). پیشرفت های جدید در زمینة بهبود تولید مثل در بز(قسمت دوم). جهان دامپروری. شماره 20. ص ص 19- 14.

17.  جواهری بارفروشی، ه. (1385). اهمیت مدیریت گله در بهبود راندمان تولید مثل. جهان دامپروری. شماره30. ص ص35- 13.

18.  زارع شحنه، ا.، جواهری بارفروشي،ه. ، میرایی آشتیانی، س.ر. و نیکخواه، ع. (1380). اثر دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه در خوکچه هندی. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 32، شماره 3، ص ص 494-487.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. M. Khojastehkey; M. Kalantar Neyestanaki; Z. Roudbari; H. Sadeghipanah; H. Javaheri; A.R. Aghashahi. (2020).  Feasibility of Body Weight Estimation of Kalkoohi Camels Using Digital Image Processing. Iranian Journal of Applied Animal Science. 10:2. 333-340.
 2. Yaghobfar A; Javaheri Barfourooshi H*; Hamedi S. (2019).  Effect of Guanidino Acetic Acid Consumption and Management Methods on the Reproductive Potential of Elderly Cockerel Broiler Breeders. Poultry Science Journal . 7: 2. 195- 204.
 3. Javaheri Barfourooshi, H ,Towhidi , A.,Sadeghipanah, H,  Zhandi, M., Zeinoaldini, S., Dirandeh , E. and Robert M. Akers. (2018).Effect of Dietary Fish Oil on Mammary Gland Development and Milk Production of Holstein Cow. Annals of animal Science.  18:4. 973-990.
 4. Nasser, M., Javaheri, H., Fedorowicz, Z. and Noorani, Z. (2012). Carnitine supplementation for inborn errors of metabolism. Cochrane Database Syst. Rev. 2: CD006659.(ISI)
 5. Nasser, M., Fedorowicz, Z., Javaheri, H. and Noorani, Z. (2009). Carnitine supplementation for treating people with inborn errors of metabolism (review). Cochrane Database Syst. Rev. 2:1-23.(ISI)
 6. ZareShahneh, A., Sadeghipanah, H., Javaheri Barfourooshi, H. and Emami-mibody, M. A.  2008. Effects of equine chorionic gonadotropin (eCG) administration and flushing on reproductiveperformance in Nadooshan goats of Iran. African Journal of Biotechnology.  7 (18): 3373-3379.
 7. Nasser,M., J. van Binsbergen, H.  Javaheri, and K.Yassini, (2008). Diet andnutrition advice from the Cochrane Library: is it useful for the consumers and family physicians? Family Practice. 25(2):i60-i66
پروژه های تحقیقاتی

 

تاثير استفاده از قوچ هاي شال با فنوتيپ مناسب بر رشد، بلوغ و بازده توليدمثل بره ميش ها دريكي از گله هاي مردمي استان تهران. (مجري)

اثر تغذيه امگا-3 بر رشد و تكامل بافت پستان به منظور بهبود شيردهي در بزهاي سانن شكم اول. (مجري)

تغييرات بافت شناختي غده پستان در بزهاي سانن تغذيه شده با دانه سوياي فرآوري شده در آبستني اول (مجري)

بررسي بيان ژن هاي FSH و LH غده هيپوفيز در برخي از توده¬هاي مرغ بومي (مجری)

بررسي پروفيل هورمون ها و متابوليت هاي خوني موثر در روند تخمگذاري در برخي از توده هاي مرغ بومي (مجری)

تاثير منابع امگا-3 و امگا-6 بر رشد و نمو بافت پستان بزهاي سانن در زايش اول (مجری مسئول)

اثر منبع اسيد چرب امگا-3 بر عملكرد، تركيبات شير و بيان ژن آنزيم هاي ليپوژنيك در غده پستان بزهاي سانن(مجری)

بررسي اثر Vemoherb T بر توان توليد مثلي گله مادر گوشتي(مجری)

تاثير منبع امگا-6 بر تغييرات متابوليکي و هورموني در بزهاي سانن در آبستني و شيردهي اول (مجری)

بررسي بهبود عملكرد پروار بره هاي نر با استفاده از قوچ هاي نژاد شال با فنوتيپ مناسب در منطقه قزوين. (همكار)

تاثير استفاده از تركيبات مختلف بنتونيت(مونتموريلونيت) بر پيامدهاي فيزيولوژيك و متابوليك با آسيت در جوجه هاي گوشتي. (همكار)

بهبود عملكرد پروار بره هاي نر شال در يكي از گله هاي مردمي استان تهران با استفاده از قوچ هاي غير خويشاوند با فنوتيپ مناسب (همكار)

مقايسه عملكرد پروار گوساله هاي نر هلشتاين و مونبليارد با استفاده از خوراك كامل بلوك (همكار)

اثرشکل فیزیکی خوراک برعملکرد پروارگوساله های نرمونبیلیارد. (همكار)

بررسي اثر بلوك خوراك كامل حاوي پيت- باگاس نيشكر بر عملكرد پروار گوساله هاي نر هلشتاين. (همكار)

تاثیر پوشش چربی برهضم شکمبه ای وروده ای منابع پروتئین ومکمل های متیونین ولایزین درگاو (همكار)

اثر نوع رقيق كننده و طول مدت نگهداري بر كيفيت سيمن نريان تركمن (همكار)

تلفيق برنامه هاي راهبردي محصولات دامي (گوشت قرمز، شير، گوشت طيور و تخم مرغ، پوست، چرم و الياف دامي) و حفظ ذخاير ژنتيكي دامي كشور(همكار)

اثرات سطوح بابونه بر عملكرد، فراسنجه هاي فيزيولوژيك و متابوليك در جوجه هاي گوشتي (همكار)

بهبود عملكرد توليدي و توليدمثلي گوسفندان عشايري با استفاده از خوراك كامل بلوك شده  در استان خوزستان (همكار)

تدوين برنامه راهبردي حفظ ذخاير ژنتيكي دامي كشور(همكار)

تاثير جايگزيني منابع اسيدهاي چرب n-6 و n-3 بر بازده توليدمثل گاوهاي شيرده هلشتاين(همكار)

بررسي عملكرد توليدي، توليدمثلي و اقتصادي توده بز سانن در استان يزد(همكار)

اثرات سطوح اسانس سنبل كوهي بر عملكرد، فراسنجه هاي فيزيولوژيك و متابوليك در جوجه هاي گوشتي(همكار)

مقايسه نرخ باروري در دو روش تلقيح  مصنوعي داخل رحمي و شاخ رحمي در ماديان تركمن(همكار)

تاثير افزودن آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي بر بازده اسپرم سرد شده در خروس(همكار)

ارزيابي بهبود بازده انجماد اسپرم در خروس با استفاده از آنتي اکسيدان هدفمند ميتوکندريابي(همكار)

تأثير جيره حاوي روغن ماهي بر کيفيت اسپرم و بازده توليدمثلي قوچ زندي(همكار)

ثبت و پايش جمعيت گوسفند زل(همكار)

استفاده از خوراک کامل فشرده در پرواربندي بره هاي نر(همكار)

اثر دانه كامل سويا بعنوان منبع امگا-6 بر سلامت پستان و سلامت عمومي دام و توليد و ترکيب شير بزهاي سانن پس از اولين زايش(همكار)

پايش برنامه آميخته گري نژادهاي گوسفند لري بختياري با رومانف و پاکستاني در گله هاي استان خوزستان(همكار)

تعيين اثرات روش مديريتي و ماده افزودني كرامينو بر باروري گله مادري گوشتي(همكار)

تاثير استفاده از دانه كتان بعنوان منبع امگا-3 بر بيان ژن هاي درگير در رشد و نمو بافت پستان در بزهاي سانن در آبستني و شيردهي اول(همكار)

برآورد وزن و ابعاد بدن شتر يك كوهانه با استفاده از فن آوري ماشين بينايي(همكار)

اثرات سطوح اسانس سنبل کوهي بر عملکرد، فراسنجه هاي فيزيولوژيک و متابوليک در جوجه هاي گوشتي(همكار)

اثرات سطوح اسانس بابونه بر عملکرد، فراسنجه هاي فيزيولوژيك و متابوليک در جوجه هاي گوشتي(همكار)

تألیف و ترجمه کتاب
راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

1.  غلامرضايي نژاد، ا. (1392). تاثیر منبع چربی مکمل جیره بر ماموژنز(رشد و نمو پستان) و غلظت هورمون ها و متابولیت های مرتبط با آن در بزهای آبستن شکم اول سانن. پايان نامه كارشناسي ارشد. واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي (مشاور)

2.  واعظی، م. (1395). اثر عصاره خارخسک Tribulus terrestris بر توان تولیدمثلی خروس گله مادر گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (استاد راهنما)                                       

3.  نجف، ب. (1395). بررسی ارتباط هورمون های تولید مثلی با میزان تخمک گذاری در توده مرغان بومی مرندی و سویه هایلاین W360. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ( استاد مشاور)

4.  کمالزاده، م. (1395). مقایسه پروفیل هورمون ها و متابولیت های خونی موثر در روند تخمگذاری در سویه هایلاین و توده مرغان گلپایگان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (استاد راهنما)

5.  پالاد، ک. (1396). اثر سطوح مختلف پروتئین بر برخی هورمون های تولید مثلی و متابولیت های خونی توده مرغان بومی (گلپایگانی، مرندی، اصفهان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (استاد راهنما)

6.  حسینی، م. س. (1397). تاثیر استفاده از دانه سویا به عنوان منبع امگا-6 بر بیان ژن های مسیر آپوپتوز بافت پستان در بزهای سانن در دوران آبستنی و شیردهی اول. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی (استاد مشاور)

7.  سلیقه، م. (1398). اثرات دانه کتان اکسترود شده بر بیان ژ« های مسیر آپوپتوز و بافت شناسی پستان در بزهای سانن شکم اول. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان (استاد مشاور).

همایش های داخلی

1.  جواهری بارفروشی، ه. (1397). بهبود کیفیت و سلامت شیر بزهای شیری با استفاده از دانه بزرک. بولتن همایش یک روزه “سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی”. فرهنگستان علوم. تهران.

2.  جواهری بارفروشی، ه. یعقوبفر، ا. عبادی، م. ر. پاپی، ن. (1397). بررسی روند تغییرات برخی از هورمون ها و متابولیت های خونی در تعدادی از توده های مرغ بومی . مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه کردستان(سخنرانی)

3.  جواهری بافروشی،. ه. اسدزاده، ن. صادقی پناه، ح. (1396). تاثیر مصرف دانه بزرک بر فراسنجه های خونی بزهای شیری آبستن شکم اول. مجموعه مقالات همایش بین المللی روز جهانی بز. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور (پوستر)

4.  جواهری بارفروشی، ه. توحیدی، آ. صادقی پناه، ح. ژندی، م. زین الدینی، س. (1395).روند تغییرات ژن های مؤثر بر رشد و نمو پستان گاوهای هلشتاین با مصرف روغن پیش و پس از زایش. پنجمین همايش ملي انجمن هلشتاين ايران. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور (سخنران کلیدی).

5.  جواهری بافروشی،. ه. برازجانی، م. موسوی پور، س.ف. (1395). اثر نوع مکمل چربی بر ترکیب اسیدهای چرب چربی شیر بزهای شیری شکم اول. مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم دامی. دانشگاه تهران. (پوستر)

6.  جواهری بافروشی،. ه. اسدزاده، ن. صادقی پناه، ح. (1395). اثر نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیری شکم اول. مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم دامی. دانشگاه تهران. (پوستر)

7.  جواهري بارفروشي،ه.، توحيدي، آ.، صادقي پناه، ح.، ژندي، م.، زين الديني، س. و كاس آقايي، ص. (1392). روغن ماهي در جيره پيش از زايش گاو هلشتاين، آري يا خير؟ چهارمين همايش ملي انجمن هلشتاين ايران، سالن همايش هاي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران (سخنراني)

8.  كاس آقايي،ص.، توحيدي، آ.، كهرام، ح.، گنج خانلو، م. و جواهري بارفروشي، ه.( 1392). تاثير تغذيه اي امگا-3 بر ديناميك تخمدان در گاوهاي شيري هلشتاين. چهارمين همايش ملي انجمن هلشتاين ايران. تهران- سالن همايش هاي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. (پوستر)

9.  اسدزاده، ن، صادقي پناه، ح.، بابايي، م.، و جواهري بارفروشي، ه. (1388). اثر طول مدت  پروار و جنس درخصوصيات لاشه  شترهاي يک کوهانه كلكوهي.سمينار بهبود كميت و كيفيت لاشه دام و طيور. كرج، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران.(پوستر)

10.  صادقي پناه، ح.، نيكخواه، ع.، زارع شحنه،ا.، جواهري بارفروشي،ه.، اسد زاده، ن. (1387). اثرات افزودن پيه به جيره بر عملكرد پروار و قابليت هضم مواد مغذي در گوساله هاي نر كردي. اولين همايش ملي فن آوري هاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي. رشت، دانشگاه آزاد اسلامي. (سخنراني)

11.  صادقي پناه، ح.، زارع شحنه، ا.، نيكخواه، ع.، نياسري نسلجي، ا.، مرادي شهر بابك، م. و جواهري بارفروشي، ه. (1387). مطالعه مصرف كلسترول و اسيدهاي چرب و توليد استروئيد ها توسط تخمدان در ميش هاي تغذيه شده با نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب سويا : 1-  درگامه فوليكولار. سومين كنگره علوم دامي كشور. مشهد، دانشگاه فردوسي.(پوستر)

12.  صادقي پناه، ح.، زارع شحنه، ا.، نيكخواه، ع.، نياسري نسلجي، ا.، مرادي شهر بابك، م. و جواهري بارفروشي، ه. (1387). مطالعه مصرف كلسترول و اسيدهاي چرب و توليد استروئيد ها توسط تخمدان در ميش هاي تغذيه شده با نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب سويا : 2-  درگامه لوتئال. سومين كنگره علوم دامي كشور. مشهد، دانشگاه فردوسي.(پوستر)

13.  صادقي پناه، ح.، زارع شحنه، ا.، نيكخواه، ع.، نياسري نسلجي، ا.، و جواهري بارفروشي، ه. (1387).  اثر افزودن اسيدهاي چرب سويا به جيره فلاشينگ بر بازده توليد مثل ميش هاي زندي. نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان.گرگان، سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان.(پوستر)

14.  صادقي پناه، ح.، زارع شحنه، ا.، نيكخواه، ع.، و جواهري بارفروشي، ه. (1387).. تاثير افزودن مخلوط چربي طيور وپيه گاو به جيره برعملكرد پروار گوساله هاي نر كردي.نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان،گرگان، سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان.(پوستر)

15.  صادقي پناه، ح.، زارع شحنه، ا.، نيكخواه، ع.، و جواهري بارفروشي، ه. (1387). تاثير چربي مكمل جيره بر قابليت هضم ظاهري مواد مغذي در گوساله هاي نر كردي.نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان،گرگان، سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان.(پوستر)

16.  صادقي پناه، ح.، زارع شحنه، ا.، نيكخواه، ع.، نياسري نسلجي، ا.، مرادي شهر بابك، م. و جواهري بارفروشي، ه. (1387). اثر افزودن منابع متفاوت چربي مكمل به جيره فلاشينگ برسوخت و ساز برخي متابوليت‌ها در تخمدان ميش: 1- در گامة فوليكولار. اولين همايش ملي علوم دام و آبزيان. سنندج، دانشگاه آزاد اسلامي.(پوستر)

17.  صادقي پناه، ح.، زارع شحنه، ا.، نيكخواه، ع.، نياسري نسلجي، ا.، مرادي شهر بابك، م. و جواهري بارفروشي، ه. (1387). اثر افزودن منابع متفاوت چربي مكمل به جيره فلاشينگ برسوخت و ساز برخي متابوليت‌ها در تخمدان ميش: 2- در گامة لوتئال. اولين همايش ملي علوم دام و آبزيان. سنندج، دانشگاه آزاد اسلامي.(پوستر)

همایش های بین المللی
 1. Javaheri Barfourooshi, H. S. A. Hosseini, A. Aghashahi, A. Sadeghipanah, N. Papi, A. Yaghobfar. (2018). The effect of Vemoherb T on reproductive performance of broiler breeder. International poltry Science Congress of WPSA Turkish branch (Oral presentation).
 2. Towhidi, A. H. Javaheri Barfourooshi, M. Zhandi, H. Sadeghipanah, S. Zeioaldini. (2015). Effects of dietary omega-3 fatty acids on the mammogenesis pattern of Holstein dairy cows. European Buiatrics Forum. Rome, Italy. (Poster)
 3. Towhidi, A., Cas –Aghaee, S., Ganjkhanlou, M., Kohram, H. and Javaheri Barfourooshi, H. (2014). Effect of dietary omega-3 fatty acids on insulin and ovarian dynamics in transition cows. Book of abstracts of the 65th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 25-29 August. Copenhagen, Denmark (Oral presentation).
 4. Sadeghipanah, H., ZareShahneh, A., PahlevanAfshar, K., Asadzadeh, N., Aliverdinasab, R., Javaheri Barfourooshi, H., Aghashahi, A. and Khaki, M. (2011). Effect of cereal grain source in flushing diet on reproductive efficiency and concentration ofblood parameters in Shaal ewes. Book of abstracts of the62th Annual Meetingof the European Association for Animal Production (EAAP). 29Aug. – 2 Sep. Stavanger,Norway. (oral presentation)
 5. Sadeghipanah, H., Moslehi, R., Aghashahi, A., ZareShahneh, A.,  Mirhadi, S.A., Asadzadeh, N., Papi, N., Amini, F., Khaki, M., Javaheri Barforoushi, H., Akbari, A. and Koochaki, A.(2011). Determining circadian variations of serum concentrations of cortisol, immunoglobulins and metabolites in sheep. Proceedings of the3thInternational Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC). 26 – 29 July. NakhonRatchasima, Thailand. (oral presentation)
 6. Sadeghipanah, H., HoseiniJangjoo, S.H., Hoseini, S.A., ZareShahneh, A., Irani, M., Aghashahi, A., Teimouri, A., Mirhadi, S.A., Asadzadeh, N., Mehdizadeh, S.M., Khaki, M., Javaheri Barforoushi, H. and Koochaki, A. (2011). Effects of dietary different compounds of Bentonite on physiologic and metabolic consequences relating to ascites in broilers. Proceedings of the3thInternational Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC). 26 – 29 July. NakhonRatchasima, Thailand. (oral presentation)
 7. Nasser, M., Ahangari, Z., Houshmand, B., Khoshnevisan, M., Javaheri, H., Yassiny, K., Hajebrahimi, S., and Shakhssalim, N. (2008) Evidence production and dissemination in Iran: the Iranian Cochrane Informal Network (ICInet).  Abstracts of the 16th Cochrane Colloquium “Evidence in the era of globalization”, Freiburg, Germany, 3-7 october.(poster presentation)
 8. Shahiri, M., Nasser, M., and Javaheri, H. (2008). Developing a sensitive search strategy in Farsi for retrieving reports of randomized trials in Iranmedex.Abstracts of the 16th Cochrane Colloquium “Evidence in the era of globalization”, Freiburg, Germany, 3-7 october (poster presentation)
جوایز و افتخارات
سوابق تدریس
سوابق اجرایی

مدیر امور پژوهشی از تیر ماه سال 1397 تا آبان 1399

فهرست