تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
1388 – 1392
دکتری (رشته تغذیه دام، گرایش نشخوارکنندگان)

عنوان رساله: بررسی ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و ارزش غذایی محصول فرعی پسته به صورت خشک و سیلوشده در تغذیه نشخوارکنندگان

دانشگاه اصفهان
1372 – 1374
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش تغذیه دام)

عنوان پایان نامه: جایگزینی ضایعات سیب زمینی پخته شده به جای ذرت در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی

دانشگاه اصفهان
1368 – 1372
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

 

ردیف

نام نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان مجله

جلدشمارهسالصفحه

1

پیروز شاکری1 وحسن فضائلی2

بررسی استفاده از سطوح مختلف پوسته پسته در جیره بره‌های پرواری

علوم کشاورزی ایران

دوره 38، شماره3. ص534-529

1386

2

پیروز شاکری1، احمد ریاسی2، مسعود علیخانی3 حسن فضائلی4 و غلامرضا قربانی5

بررسی اثرات تغذیه سیلاژ محصول فرعی پسته بر سنتز پروتئین میکروبی و عملکرد کلیه‌ها در گوساله‌های نر پرواری هلشتاین

پژوهش‌های علوم دامی

جلد 21، شماره 3. ص110-97

1390

3

پیروز شاکری1، علیرضا آقاشاهی2، حمید مصطفوی3 و مهدی میرزایی4

تأثیر سیلو کردن محصول فرعی پسته بر فعالیت‌های تخمیری و کنترل تولید متان در شکمبه‌ در شرایط آزمایشگاهی

علوم دامی 
(پژوهش و سازندگی)

جلد 106. ص 54-43

1394

4

پیروز شاکری3، حسین شیاسی1 و امیر داور فروزنده2

تأثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم جیره آغازین، بر رشد گوساله‌های شیری

پژوهش در نشخوارکنندگان

جلد 2 شماره 4. ص 85-69

1393

5

پیروز شاکری1، مرتضی رضایی2 و سید احمد میرهادی3

تأثیر سیلو کردن محصول فرعی پسته بر ارزش غذایی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

مجله تولیدات دامی

دوره 17، شماره 1. ص 70-59

1394

6

پیروز شاکری5، مهدی میرزایی1، علی صادقی سفیدمزگی2، محمد خوروش3 و غلامرضا قربانی4

تأثيرمقداريونجه خشك و جايگزيني دانه ذرت باساير غلات درخوراك آغازين برعملكردگوساله‌هاي هلشتاين قبل وپس از شيرگيري – فراتحليل

مجله تولیدات دامی

دوره 18، شماره 2. ص 234-225

1395

7

پیروز شاکری1، مرتضی حسینی غفاری2 و حسن فضائلی3

محصول فرعی پسته به عنوان یک خوراک دام علوفه‌ای در تغذیه نشخوارکنندگان- یک مقاله مروری (بخش اول: ذخیره‌سازی، ترکیبات شیمیایی، مصرف خوراک، عملکرد و قابلیت هضم).

مجله علوم دامی
 (پژوهش و سازندگی)

شماره 122. ص 144-129
 1395

8

پیروز شاکری1، مرتضی حسینی غفاری2 و حسن فضائلی3

محصول فرعی پسته به عنوان یک خوراک دام علوفه‌ای در تغذیه نشخوارکنندگان- یک مقاله مروری (بخش دوم: نیتروژن آمونیاکی، پروتئین میکروبی، تخمیر و بیوهیدروژناسیون شکمبه‌ای، متان و متابولیت‌های خون)

مجله علوم دامی 
(پژوهش و سازندگی)

شماره 113. ص 110-99. 
1395

9

پیروز شاکری1 و حسن فضائلی2

آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفلاتوکسین در محصول فرعی پسته

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

سال سوم. شماره 4. ص 72-61
 1395

10

پیروز شاکری3، مرتضی دهقان1 و
امیر داور فروزنده2

تاثیر سطوح مختلف پودرسیر در جیره آغازین، بر رشد گوساله‌های شیری هلشتاین

مجله پژوهش‌های تولیدات دامی

دوره 8 شماره 15. ص 75-68
1396

11

پیروز شاکری3، محمدرضا اسعدی1 و
امیر داور فروزنده2

تاثیر استفاده از یونجه و بی‌کربنات سدیم در جیره آغازین بر عملکرد گوساله‌های. شیری هلشتاین.

مجله علوم دامی 
(پژوهش و سازندگی)

شماره 114. ص 256-247
1396

12

پیروز شاکری4، اعظم میرحیدری1، 
نورمحمد تربتی‌نژاد2 و سعید حسنی3

تاثیر استفاده از بیوچار حاصل از محصول فرعی پسته بر عملکرد، پروتئین میکروبی و برخی از فراسنجه‌های شکمبه و خون بره‌های پرواری

مجله علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

شماره 117، ص 162-151
1396

13

پیروز شاکری4، اعظم میرحیدری1،
 نورمحمد تربتی‌نژاد2 و سعید حسنی3

تاثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از پوست گردو و بستر مرغ بر فراسنجه‌های تخمیری شکمبه و تولید متان به روش برون تنی

مجله پژوهش در نشخوارکنندگان

جلد ششم شماره اول ص17-1
1397

14

پیروز شاکری1، حسن فضائلی2،
 احمد پورمیرزایی3 و سیدحمیدمصطفوی4

بررسی کیفیت علوفه‌ای چهار گونه مرتعی از خانواده کاسنی (مطالعه موردی مراتع بافت در استان کرمان)

مجله مرتع و بیابان ایران

جلد 25 شماره 4، 735-747
1397

15

پیروز شاکری1، حسن فضائلی2، 
مجتبی زاهدی‌فر3

تأثیر عصاره تاننی استخراج‌شده از محصول فرعی پسته با حلال‌های مختلف بر تجزیه‌پذیری پروتئین کنجاله سویا در شکمبه

مجله تولیدات دامی

شماره 2، ص 255-243
1397

16

پیروز شاکری1، احمد ریاسی2، 
علی مداحیان3

استفاده از عصاره محصول فرعی پسته استخراج شده با حلال‌های مختلف به منظور کاهش تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پروتئین کنجاله کلزا

مجله پژوهش‌های تولیدات دامی

شماره 20 ص69-61
1397

17

پیروز شاکری4، اعظم میرحیدری1، 
نورمحمد تربتی‌نژاد2 و سعید حسنی3

تأثیر بیوچار محصول فرعی پسته بر فراسنجه‌های تخمیر برون تنی شکمبه‌ای و عملکرد میش‌های شیرده

مجله تولیدات دامی

شماره 4، ص 564-553
1397

18

پیروز شاکری4، اعظم میرحیدری1،
 نورمحمد تربتی‌نژاد2 و سعید حسنی3

تأثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از محصول فرعی پسته بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزوآ و تولید متان به‌روش برون تنی

مجله علوم دامی 
(پژوهش و سازندگی)

شماره 123. ص 138-127
1398

19

پیروز شاکری3، مهسا هدایتی1 و
 امیر داور فروزنده2

تأثیر استفاده از بیوچار معدنی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم گوساله‌های هلشتاین

مجله علوم دامی 
(پژوهش و سازندگی)

شماره 122، ص 378-367.

1398

20

پیروز شاکری3، رسول لقمان‌پور زرینی1 و حسن نبی‌پور2

مدل‌سازی انرژی ستانده واحدهای پرورش مرغ گوشتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان مازندران)

مجله علوم دامی 
(پژوهش و سازندگی)

شماره 124. ص.196-183.

1398

21

پیروز شاکری1، امید دیانی2، محمد اسدی‌کرم3، حمید نجفی نژاد4 و علی رضا آقاشاهی5

تعیین ارزش تغذیه‌ای، تخمیرپذیری و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای بقایای زراعی دو واریته کینوآ

مجله پژوهش در نشخوارکنندگان

جلد 7 شماره 2. ص 96-83.

1398

22

پیروز شاکری4، حمیدنجفي‌نژاد1، محمدعلی جواهري2 و نادر كوهي3

عملكرد و كيفيت علوفه و بهره‌وري مصرف آب كوشيا، ارزن، سورگوم و ذرت در شرايط تنش كم آبي

مجله به‌زراعي نهال و بذر.

جلد 35، شماره ٢. ص 283-261.
1398

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 

 

ردیف

نام نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان مجله

جلدشمارهسالصفحه

1

P. Shakeri, A. Riasi, M. Alikhani, H. Fazaeli and G.R. Ghorbani

Effects of feeding pistachio by-products silage on growth performance, serum metabolites and urine characteristics in Holstein male calves.

Animal Physiology and Animal Nutrition.

97 (6): 1022-1029.

2013

2

P. Shakeri, A. Riasi, M. Alikhani

Effects of long period feeding pistachio by-product silage on chewing activity, nutrient digestibility and ruminal fermentation parameters of Holstein male calves

Animal

8 (11): 1826-1831.

2014

 

3

P. Shakeri

Pistachio by-product as an alternative forage source for male lambs: Effects on performance, blood metabolites, and urine characteristics

Animal Feed Science and Technology

211: 92-99.

2016

4

N. Hadizadeh, F. Kheiri, and P. Shakeri

Evaluation the nutritional value and digestibility of rice straw enriched by oyster mushroom (pleurotus florida).

Journal of Zoology.

4 (2):7682
2015

5

B. Movahedi, A. D. Foroozandeh, and P. Shakeri

Effects of different forage sources as a free-choice provision on the performance, nutrient digestibility, selected blood metabolites and structural growth of Holstein dairy calves

Animal Physiology and Animal Nutrition.

101 (2):293-301
2017

6

Pirouz Shakeri1 
Zoey Durmic2 
Joy Vadhanabhuti3 
and Philip E Vercoe4

Products derived fromolive leaves and fruits can alter
 in vitro ruminal fermentation and methane production

Journal of the Science of Food and Agriculture

97: 1362-1372
2017

7

P. Shakeri1, A Madahian2 and A Mokhtarpour3

Effects of extracts derived from pistachio by-products on ruminal fermentation and methane production

Journal of Livestock Science and Technologies

6(1):1-8
2018

8

A. Mirhaydari, N. M. Torbatinejad, P. Shakeri and A. Mokhtarpour

Effects of walnut shell and chicken manure biochar on in vitro fermentation and in vivo nutrient digestibility and performance of dairy ewes.

Tropical Animal Health and Production

51(8): 2153-2160
2019

9

A. Mirhaydari, N. M. Torbatinejad, P. Shakeri and A. Mokhtarpour

Effects of biochar produced from different biomass sources on digestibility, ruminal fermentation, microbial protein synthesis and growth performance of male lambs

Small Ruminant Research,

doi.org/10.1016/j.

smallrumres.2020

106042.

10

Shakeri, P., A. Riasi, R. Tahmasbi

The effect of pistachio by-product extracts treatment in protecting soybean meal and canola meal protein from rumen microbial degradation.

Journal of the Science of Food and Agriculture

2020

 

پروژه های تحقیقاتی

پروژه های خاتمه یافته:

ردیف

عنوان

نوع‌طرح/ پروژه

سمت‌درطرح

سال‌شروع

سال‌خاتمه

محل‌اجرا

شماره‌ثبت

1

جایگزینی ضایعات سیب زمینی پخته شده به جای ذرت در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی

طرح مصوب دانشجویی

مجری

1373

1374

استان اصفهان

2

تعيين تركيبات شيميايي و قابليت هضم گياهان غالب خانواده گرامينه در مراتع استان كرمان

طرح مستقل

مجری

1376

1379

استان کرمان

198/87

3

بررسي مقدماتي و شناسايي فنوتيپي گوسفند كرماني

طرح مستقل

مجری

1372

1380

استان کرمان

203/87

4

بررسی اثر سطوح مختلف بقاياي حاصل از پوست ‌گيري پسته در جيره غذايي بر عملكرد بره‌هاي پرواري

طرح مستقل

مجری

1381

1382

ایستگاه بردسیر

717/84

5

تعيين تركيبات شيميايي و قابليت هضم گياهان غالب مرتعي در منطقه بافت در استان كرمان

طرح مستقل

مجری

1381

1385

شهرستان بافت

293/87

6

تغذيه تحريكي ( فلاشنيگ ) و استفاده از هورمون در همزماني فحلي ميش‌هاي نژاد كرماني منطقه شهربابك

طرح مستقل تحقیقی- ترویجی

مجری

1384

1385

شهرستان
 شهربابک

134/85

7

كاربرد خوراك پلت شده حاوي بقاياي پسته بر عملكرد بره پرواري

طرح مستقل

مجری

1384

1387

ایستگاه بردسیر

348/88

8

بررسی میزان آفلاتوکسین و باقی‌مانده سموم در بقایای حاصل از پوست‌گیری پسته در استان کرمان

پروژه خاص

مجری

1387

1389

استان کرمان

41420/91

9

معرفی استفاده از پوسته پسته در جیره غذایی بره‌های پرواری

پروژه مستقل تحقیقی- ترویجی

مجری

1387

1389

شهرستان 
شهربابک

012/89

10

استاندارد سازی عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت در گله‌های گوسفند و بز

پروژه ملی

مجری

1388

1389

استان کرمان

12

تاثیر سطوح مختلف بقایای پسته سیلو شده بر فاکتورهای خونی و ادراری گوساله‌های پرواری

پروژه مستقل

مجری

1389

1391

ایستگاه بردسیر

07-20202081-86

13

بررسی ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و ارزش غذایی محصول فرعی پسته به صورت خشک و سیلوشده در تغذیه نشخوارکنندگان

پایان نامه دکتری

مجری

1389

1392

دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز تحقیقات 
کشاورزی کرمان

14

Effects of olive by-products on in vitro methane emissions

مصوب در دانشگاه UWA کشور استرالیا

مجری

1391

1393

دانشگاه UWA کشور استرالیا

ارسال گزارش به 
دانشگاه UWA

15

استفاده از بقایای حاصل از پوست‌گیری پسته در جیره گوساله‌های نر پرواری

طرح مستقل

همکار

1382

1383

ایستگاه بردسیر


196/87

16

تعیین استعداد پروار گوساله‌های نر بومی جنوب استان کرمان

طرح مستقل

همکار

1381

1383

ایستگاه جیرفت

547/89

17

تعیین ارزش غذایی ضایعات گلابگیری در تغذیه دام

طرح مستقل

همکار

1381

1387

ایستگاه بردسیر

10-0210518000-81

18

بررسی میزان تاثیر فرآیندهای مختلف نگهداری و افزودنی‌های شیمیایی بر مجموع مواد فنولیک و تانن پس مانده‌های پسته تازه

طرح خاص

همکار

1386

1390

مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

04-40202081-86

19

بررسی مسمومیت ناشی از مس در گوسفندان منطقه خاتون‌آباد شهربابک

طرح خاص

همکار

1387

1390

شهرستان
 شهر بابک

11-30202081-87

20

بررسی تاثیر سطوح مختلف بقاياي پسته سيلو شده بر عملكرد گوساله هاي نر پرواري

طرح مستقل

همکار

1389

1390

ایستگاه بردسیر

09-30202081-86

21

استفاده‌ از سطوح‌ مختلف‌ بقایا‌ي ذرت‌ دانه‌اي‌ در جيره‌ بره‌هاي‌ نر كرمانی

پروژه خاص

همکار

1387

1389

ایستگاه بردسیر

930/87

22

بررسی نیازهای آموزشی زنان روستائی در فرآیند تولید شیر بهداشتی گاوداری‌های سنتی شهرستان بم

پروژه مستقل

همکار

1386

1390

شهرستان بم

1229

23

استاندارد سازی عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت در گله‌های گاو بومی و آمیخته

پروژه ملی

همکار

1388

1389

استان کرمان

25

بررسی روند زنده‌مانی بزغاله های کرکی در گله‌های عشایری و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود

خاص استانی

همکار

1391/05/20

1393/05/20

استان کرمان

94118-13-54-4

26

بررسی میزان تاثیر فرایندهای مختلف نگهداری و افزودنی های شیمیایی بر مقدار مجموع مواد فنولیک و تانن پسماندهای پسته تازه

خاص استانی

همکار

1385/01/01

1389/01/01

کرمان

8701-13-54-4

27

بررسی تاثیر سطوح مختلف بقایای پسته سیلو شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری

خاص- ملی

همکار

1388/04/01

1390/06/30

بردسیر

88022-13-54-4

28

تاثیر استفاده از عصاره محصول فرعی پسته بر تخمیرات شکمبه

مستقل

مجری

1393/11/20

1395/05/20

کرمان

93135-13-54-2

29

تاثير سطوح مختلف بقاياي پسته سيلوشده بر فاكتورهاي خوني و ادراري گوساله هاي پرواري

مستقل

مجری

01/04/1389

29/09/1391

کرمان- بردسیر


8804213542

30

تعيين ارزش غذايي ارزن پادزهري(Panicumantidotale Retz)

مستقل

ناظر

01/01/1391

27/12/1393

یزد

91110-1323-64-3

31

تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاهان غالب مراتع منطقه زرند در استان کرمان

مستقل

مجری

01/02/1393

01/05/1395

زرند

86029-13-54-2

32

استفاده از افزودنی‌های‌مولد اسیدلاکتیک (لاکتوباسیلوس) به ذرت علوفه‌ای برای بهبود کیفیت سیلاژ در مراحل مختلف برداشت

خاص

مجری

01/011/94

01/05/1395

بردسیر- کرمان

94145-13-54-4

33

بررسی وضعیت استفاده از محصولات فرعی پسته در تغذیه دام‌های استان کرمان (چالش‌ها و راهکارها)

مستقل

مجری

01/11/1394

01/05/1396

استان کرمان

94147-13-54-2

34

استفاده از عصاره محصول فرعی پسته برای کاهش تجزیه‌پذیری کنجاله‌های پروتئینی در شکمبه نشخوارکنندگان

مستقل

مجری

24/05/1394

24/05/1396

کرمان

93024606

35

اثر سطوح مختلف سرکه خرمای ضایعاتی در جیره بر رشد دستگاه گوارش و فیزیولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی

خاص

همکار

01/05/94

01/11/95

کرمان


94116-13-54-4

36

اثر استفاده از سطوح مختلف سرکه خرمای ضایعاتی در آب آشامیدنی بر فلور میکروبی، ریخت شناسی بافت روده و رشد دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

خاص

همکار

1394/05/01

1395/11/01

کرمان

94118-13-54-4

37

تعيين ارزش غذايي، تخميرپذيري و تجزيه‌پذيري شکمبه‌اي بقاياي گياه کينوا

خاص- مستقل

مجری

01/12/1396

01/06/1398

کرمان

961158-143-13-54-24

38

پايش و ثبت جمعيت بز کرکي راييني

خاص- مستقل

همکار

01/12/1396

01/06/1398

کرمان

960448-96103-076-13-54-124

39

ارزيابي عملکرد، کيفيت و کارآيي مصرف آب کوشيا، ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌اي تحت تنش کم آبي

خاص- مستقل

همکار

01/12/1396

01/06/1398

کرمان

95119-03-54-4

40

شناسايي و بررسي اثر باکتريوفاژهاي جدا شده از استخرهاي پرورش ماهيان قزل آلاي رنگين کمان استان کرمان بر باکتريهاي استرپتوکوک اينيايي، يرسينيا روکري و آيروموناس هيدروفيلا

خاص- مستقل

همکار

01/12/1396

01/06/1398

کرمان

960257001-12-54-2

41

بررسي عوامل موثر بر زنده ماني بزغاله هاي کرکي راييني از تولد تا يک سالگي

خاص- مستقل

همکار

01/12/1396

01/06/1398

کرمان

970201-009-13-54-24

42

ارزیابی عملکرد، کیفیت وکارایی مصرف آب کوشیا، ارزن علوفه‌ای،سورگوم وذرت علوفه‌ای‌تحت تنش کم‌آبی

مستقل

همکار

20/02/95

20/06/96

کرمان

454039

43

شناسايي و بررسي اثر باکتريوفاژهاي جدا شده از استخرهاي پرورش ماهيان قزل آلاي رنگين کمان استان کرمان بر باکتريهاي استرپتوکوک اينيايي، يرسينيا روکري و آيروموناس هيدروفيلا

مستقل

همکار

01/02/1396

01/02/1398

استان کرمان

960257-001-12-54-2

44

تعيين ارزش غذايي، تخميرپذيري و تجزيه‌پذيري شکمبه‌اي بقاياي گياه کينوا

خاص- مستقل

مجری

01/12/1396

01/06/1398

کرمان

961158-143-13-54-24

45

بررسي امکان محافظت از پروتئين کنجاله‌هاي سويا و کلزا در شکمبه نشخوارکنندگان با استفاده از عصاره محصول فرعي پسته

خاص- مستقل

مجری

01/12/1396

01/06/1398

کرمان

24-54-13-141-961096

46

بررسي آسيب شناسي و برخي شاخص‌هاي خوني ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) داخلي و فرانسوي نسبت به تزريق داخل صفاقي باکتري آئروموناس هيدروفيلا (Aeromonas hydrophila)

مستقل

همکار

01/05/1397

01/05/1398

کرمان


2-54-12-009-970457

 
 
پروژه های در دست اجرا:
 

ردیف

عنوان

نوع طرحپروژه

سمت درطرح

سال شروع

سال خاتمه

محل اجرا

شماره ثبت

1

بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیلاژ محصول فرعی پسته بسته‌بندی‌شده در زمان‌های مختلف پس از تولید

مستقل

مجری

01/06/1396

01/06/1398

کرمان

960454-082-13-54-2

2

تهيه نقشه وضعيت (كمبود يا زيادي) عناصر معدني دام‌هاي چراکننده در پهنه هاي اقليمي مختلف كشور

مستقل- ملی

مجری

01/07/1397

01/07/1400

کرمان

970532-033-13-13-0

3

استفاده از سرکه خرماي ضايعاتي در آب آشاميدني براي بهبود عملکرد جوجه هاي گوشتي

مستقل

همکار

01/09/1397

01/09/1398

کرمان

3-54-1353-039-970645

4

بررسي عوامل موثر بر زنده ماني بزغاله هاي کرکي راييني از تولد تا يک سالگي

خاص- مستقل

همکار

01/12/1396

01/06/1398

کرمان

970201-009-13-54-24

5

تعيين ويژگي‌هاي سيلويي و ارزش غذايي علوفه کينوآ

مستقل

مجری

01/07/1398

01/07/1400

کرمان

970645-035-13-54-2

6

تدوين برنامه‌ي توسعه‌ي پايدار صنعت دامپروري استان کرمان

خاص- مشترک

مجری

01/01/1398

01/04/1399

استان کرمان

970645-008-3013-54-34

7

بررسي تأثير کم آبياري، تراکم کاشت و زمان برداشت بر عملکرد و کيفيت علوفه کوشيا (Kochia scoparia) در منطقه معتدل

خاص

همکار

01/02/1398

01/11/1400

استان کرمان

980215-025-03-54-24

تألیف و ترجمه کتاب

ردیف

عنوان كتاب

نویسنده(گان)

سال نشر

ناشر

1

تغذیه

پیروز شاکری، علی مداحیان و پوریا دادور

1398

دانشگاه پیام نور

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

ردیف

عنوان

نام دانشجو

مقطع

تاریخ دفاع

سمت در پایان‌نامه

1

استفاده از دانه گندم جوانه‌زده در تغذیه طیور گوشتی

محسن روحی

فوق‌لیسانس

1380/06/17

مشاور اول

2

اثرات سطوح مختلف وشکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره‌ی آغازین بر عملکرد گوساله‌های شیری

حسین شیاسی

فوق‌لیسانس

1392/06/17

مشاور اول

3

تاثیرمنابع‌مختلف‌الیاف ‌برعملکرد،قابلیت ‌هضم ‌و سن ‌از شیرگیری‌گوساله‌های ‌هلشتاین

بهزاد موحدی

فوق‌لیسانس

1392/06/17

مشاور اول

4

تأثیر قارچ پلوروتوس بر ارزش غذایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه برنج

نسرین هادی زاده

فوق‌لیسانس

1393/11/01

مشاور اول

5

بررسی تأثیر استفاده از عصاره محصول فرعی پسته بر فعالیت‌های تخمیری شکمبه‌ در شرایط آزمایشگاهی

علیرضا کشاورزی

فوق‌لیسانس

26/06/1394

راهنما

6

بررسی تأثیر افزودن بیوچار در جیره غذایی بر فراسنجه‌های تخمیری و عملکرد گوسفندان شیری و پرواری

اعظم میرحیدری

دکتری

1393/11/01

مشاور اول

7

تأثیر قارچ پلوروتوس بر ارزش غذایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه برنج

نسرین هادی زاده

فوق‌لیسانس

1393/07/01

مشاور اول

8

تأثیر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد، قابلیت هضم و اسکورمدفوع در گوساله‌های شیری نژاد هلشتاین

مرتضی دهقان ایچی

فوق‌لیسانس

26/11/1393

مشاور اول

9

تأثیر علوفه یونجه و بی‌کربنات سدیم در جیره آغازین بر عملکرد رشد، قابلیت هضم و شاخص‌های سلامت گوساله‌های هلشتاین

محمدرضا اسعدی

فوق‌لیسانس

28/11/1394

مشاور اول

10

اثر استفاده از افزودنی لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کیفیت سیلاژ ذرت در مراحل مختلف برداشت

خدیجه ملک‌لوزاده

فوق‌لیسانس

5/07/1395

راهنما

11

تاثیر نوع علوفه و میزان ماده خشک جیره آغازین بر عملکرد رشد و قابلیت هضم گوساله های شیرخوار هلشتاین

امیر منزه

فوق‌لیسانس

15/12/1395

مشاور اول

12

اثر متقابل جایگاه‌ (انفرادی و اجتماعی) و مصرف علوفه یونجه بر عملکرد و ر‌فتار گوساله‌های شیری هلشتاین

بهشته داوری

فوق‌لیسانس

30/11/1395

مشاور اول

13

بررسی تاثیر بیوچار (زغال زیستی) بر عملکرد و قابلیت هضم گوساله‌های پرواری

مهسا هدایتی

فوق‌لیسانس

27/06/1396

مشاور اول

14

تأثیر افزودن بیوچار در جیره غذایی بر تخمیر شکمبه و عملکرد گوسفندان شیرده و پرواری

اعظم میرحیدری

دکتری

01/11/1396

مشاور اول

15

تعیین ارزش غذایی بقایای زراعی دو واریته کینوا به روش‌های آزمایش گاز و in situ

محمد اسدی کرم

فوق لیسانس

در حال انجام

راهنما

16

تاثیر تغذیه بیوچار معدنی بر قابلیت هضم خوراک، عملکرد گوساله‌های نر و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین

علی خطیبی بردسیری

دکتری

در حال انجام

مشاور اول

17

تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی بیوچار و استفاده از آن در تغذیه گوساله های هلشتاین در قبل و بعد از شیرگیری

سارا سعیدی

دکتری

در حال انجام

مشاور اول

18

ارزیابی اثر نماتودکشی کریستال پروتئین نوترکیب Cry5B باکتری باسیلوس تورنجنسیس بر روی نماتود همونکوس

مریم هدایتی

دکتری

در حال انجام

مشاور اول

همایش های داخلی

 

ردیف

نام نویسنده(گان)

عنوان مقاله

روزماهسال

1

پیروز شاکری1، احمد پورمیرزائی کوهبنانی2

تركيب شيميايي و قابليت هضم دو گونه درمنه در شهرستان بافت در استان كرمان

1387/07/25

2

پیروز شاکری1، عبدالحسین سمیع2و جواد پوررضا3

استفاده از ضایعات سیب‌زمینی در تغذیه جوجه‌های گوشتی

1380/08/16

3

پیروز شاکری1، ناصر عربزاده ده زیاری2، محمدمهدی شریفی حسینی3

بررسی ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاهان غالب گرامینه در مراتع استان کرمان

1380/06/16

4

پیروز شاکری1

بررسی مقدماتی و شناسایی فنوتیپی گوسفند کرمانی

1382/06/16

5

پیروز شاکری1، حسن فضائلی2 و نادر فروغ عامری3

استفاده از بقایای حاصل از پوست‌گیری پسته در جیره پرواری بره‌های نر کرمانی

1383/06/16

6

پیروز شاکری1، نادر فروغ عامری2

بررسی خصوصیات ظاهری و وضعیت پرورش و نگهداری گوسفند کرمانی

1384/09/16

7

پیروز شاکری3، محسن احسانی1، مهناز صالحی2

بررسی ارتباط بین مواد معدنی و ظرافت کرک بزهای کرکی رائینی در مناطق اصلی پرورش آن در استان کرمان

1384/09/16

8

پیروز شاکری1، حسن فضائلی2، مهرداد شمس الدینی3،  نادر فروغ عامری4 و داود درویشی زیدآبادی5

اثر جیره غذایی حاوی پوست پسته بر فعالیت آنزیم‌های سرمی آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز بره‌های پرواری

1386/02/16

9

پیروز شاکری2، علی مداحیان1، 
احمدرضا سراج3

قابلیت استفاده از زیتون در تغذیه دام

1386/02/16

10

پیروز شاکری1، داود درویشی زیدآبادی2 و منصوره خداشناس3

بررسی ارزش علوفه‌ای و ترکیبات شیمیایی گیاه دارویی
intermedia Ephedra در شهرستان بافت در استان کرمان

1386/07/16

11

پیروز شاکری1، حسن فضائلی2 و 
داود درویشی زیدآبادی3

بررسی ارزش غذایی و قابلیت هضم دو گیاه مرتعی از خانواده بقولات در پارک ملی خبر در استان کرمان

1386/09/16

12

پیروز شاکری1، نادر فروغ عامری2، 
امیر داور فروزنده3

بررسی امکان استفاده از بقایای حاصل از پوست‌گیری پسته در تغذیه نشخوارکنندگان

1387/02/16

13

پیروز شاکری2، نادر فروغ عامری1

چالش‌ها و راهکارهای استفاده بهینه از بقایای پسته در تغذیه دام

1387/02/16

14

پیروز شاکری1، سبحان قاسمیان2، امیر نیاسری نسجلی3

بررسی تأثیر تغذیه تحریکی و استفاده از هورمون در هم‌زمانی فحلی میش‌های نژاد کرمانی

1387/07/16

15

پیروز شاکری1، حسن فضائلی2، احمد پورمیرزائی کوهبنانی3 و حمید مصطفوی4

ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم دو گونه درمنه در شهرستان بافت در استان کرمان

1387/07/16

16

پیروز شاکری1، حسن فضائلی2 و نادر فروغ عامری3

تعیین ضرایب هضمی جیره‌های کامل و پلت شده حاوی سطوح مختلف پوست پسته به روش vivo in

1387/07/16

17

پیروز شاکری2 و نادر فروغ عامری1

استفاده از بقایای سیلو شده حاصل از پوست‌گیری پسته در جیره گوساله‌های نر پرواری

1387/07/16

18

پیروز شاکری2، سیدعلی موسوی سعید1

تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم بقایای ذرت دانه‌ای در استان کرمان به روش vivo in

1387/07/25

19

پیروز شاکری3، حسین مرادی شهربابک2، سبحان قاسمیان1

تأثیر روزهای تیمار پروژسترون و دز ecG بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های نژاد کرمانی در فصل تولیدمثل


1387/07/16

20

پیروز شاکری1، احمد ریاسی2، مسعود علیخانی3، حسن فضائلی4،  غلامرضا قربانی5 و احمد شاهمرادی6

تأثیر تغذیه سیلاژ محصول فرعی پسته بر تخمیر شکمبه‌ای و تولید متان در گوساله‌های نر پرواری هلشتاین

1393/06/16

21

پیروز شاکری1، احمد ریاسی2، مسعود علیخانی3، حسن فضائلی4، غلامرضا قربانی5 و نادر فروغ عامری6

تأثیر سیلاژ محصول فرعی پسته بر عملکرد رشد گوساله‌های نر پرواری

1391/06/16

22

پیروز شاکری3، حسین شیاسی1 و امیر داور فروزنده2

اثرات سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم در جیره‌ی آغازین بر عملکرد گوساله‌های شیری

1392/06/16

23

پیروز شاکری3، حسین شیاسی1 و امیر داور فروزنده2

اثرات ترکیب و شکل فیزیکی خوراک آغازین بر شاخص‌های توسعه شکمبه و قابلیت هضم در گوساله‌های شیری

1392/08/16

24

پیروز شاکری3، بهزاد موحدی1 و امیر داور فروزنده2

تأثیر منابع مختلف الیاف بر قابلیت هضم مواد مغذی موجود در خوراک گوساله‌های هلشتاین

1392/08/16

25

پیروز شاکری3، بهزاد موحدی1 و امیر داور فروزنده2

تأثیر منابع مختلف الیاف بر عملکرد و سن شیرگیری گوساله‌های تازه متولدشده هلشتاین

1392/08/16

26

پیروز شاکری1، حمید مصطفوی2 و علی مداحیان3

تعیین ارزش غذایی و تخمیرپذیری محصولات فرعی درخت خرما در استان کرمان به روش تولید گاز

1393/06/06

27

پیروز شاکری1، احمد ریاسی2 و علی مداحیان3

تعیین ارزش غذایی و تخمیرپذیری محصول فرعی پسته به‌صورت آفتاب خشک و سیلاژ به روش تولید گاز


1393/06/06

28

پیروز شاکری4، علی مداحیان1، علی اصغر صادقی2 و پروین شورنگ3

بررسی تأثیر محدودیت خوراک و مکمل پری بیوتیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

1393/06/06

29

پیروز شاکری1، منصوره خداشناس3، داود درویشی زیدآبادی2

برسی ارزَش علوفه‌ای و ترکیبات شیمیایی گیاه دارویی
intermedia Ephedraشهرستان بافت- استان کرمان

1386/08/03

30

پیروز شاکری1، داود درویشی زیدآبادی3 و حسن فضائلی2

بررسی ارزش غذایی و قابلیت هضم دو گیاه مرتعی از خانواده بقولات در پارک ملی خبر در استان کرمان

1386/09/15

31

پیروز شاکری1، احمد ریاسی2، فرزاد هاشم زاده3 و علی مداحیان4

تعیین ارزش غذایی و تخمیرپذیری محصول فرعی پسته به‌صورت آفتاب خشک و سیلاژ به روش تولید گاز

1393/06/24

32

پیروز شاکری5، علی مداحیان1، علی اصغر صادقی2، پروین شورنگ3 و مهدی امین افشار4

تأثیر پری‌یوتیک بر پایه‌ی مانان الیگوساکارید و بتا گلوکان بر فلور میکروبی و مورفولوژی روده‌ی جوجه‌‌های گوشتی در شرایط محدودیت خوراک

 

1393/12/26

33

پیروز شاکری5، علی مداحیان1، علی اصغر صادقی2، جاوید امینی3، فائزه منشی زاده4 و پوریا دادور6

تأثیر پری‌بیوتیک تکنوموس بر فلور میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی در معرض باکتری سالمونلا انتریتیدیس

1393/06/27

34

پیروز شاکری5، پوریا دادور6، علی مداحیان1، علی اصغر صادقی2، فائزه منشی زاده4، جاوید امینی3

بررسی تأثیر باکتری سالمونلا انتریتیدیس بر فلور میکروبی و مورفولوژی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی در شرایط محدودیت خوراک

1393/06/28

35

پیروز شاکری1 و سید حمید مصطفوی2

آیا محصولات فرعی زیتون توانایی تغییر در تخمیر شکمبه و کنترل تولید متان را دارند؟

18/06/95

36

پیروز شاکری1 و سید حمید مصطفوی2

قابلیت عصاره‌های مختلف برگ زیتون در کنترل تولید متان با جیره‌های بر پایه علوفه

18/06/95

37

پیروز شاکری1 و سید حمید مصطفوی2

قابلیت عصاره‌های مختلف برگ زیتون در کنترل تولید متان با جیره‌های بر پایه کنسانتره

18/06/95

38

پیروز شاکری3، خدیجه ملک‌لو زاده1، سید مهدی قریشی2 و مژگان مظهری4

اثر افزودنی Lactobacillus plantarum  بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز ذرت سیلوشده

18/06/95

39

پیروز شاکری3، مهسا هدایتی1 و امیر داور فروزنده2

بررسی تأثیر استفاده از بیوچار (زغال زیستی) بر قابلیت هضم گوساله‌های هلشتاین

15/12/96

40

پیروز شاکری3، مهسا هدایتی1 و امیر داور فروزنده2

بررسی تأثیر استفاده از بیوچار (زغال زیستی) بر فراسنجه های خونی گوساله‌های هلشتاین

15/12/96

41

پیروز شاکری3،محمد اسدی کرم1، امید دیانی2

تعیین ترکیبات شیمیایی، بقایای زراعی دو واریته کینوآ و مقایسه آن با یونجه خشک و کاه گندم

24/07/1398

42

پیروز شاکری3،محمد اسدی کرم1، امید دیانی2،

تعیین تخمیرپذیری بقایای زراعی دو واریته کینوآ و مقایسه آن با یونجه خشک و کاه گندم

24/07/1398

همایش های بین المللی

 

ردیف

نام نویسنده(گان)

عنوان مقاله

روزماهسال

1

پیروز شاکری1 و حسن فضائلی2

Effect of diets contained pistachio by-product on the performance of fattening lambs

2005/05/05

2

پیروز شاکری1,حسن فضائلی2

Chemical composition and digestibility of graminea rang species in Kerman province, IRAN.

2003/03/15

3

پیروز شاکری1 و حسن فضائلی2

A survey of nutritive value of the grass family species in rangeland of Kerman province, IRAN

2004/03/15

4

پیروز شاکری1 و امید دیانی2

Effect of diet containing pistachio by- product on ALT and AST enzymes concentration blood plasma of finishing lambs.

2007/03/14

5

پیروز شاکری2 و مهدی میرزایی1

Insulin Resistance and Fertility in Dairy Cows: Challenge and Alternatives.

2015/5/4

جوایز و افتخارات

ردیف

عنوان تقدير كننده

سال

1

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

1387/06/17

2

ریاست موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

1393/07/15

3

استاندار کرمان

13/09/1395

4

معاون وزیر علوم و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربری

25/10/1395

سوابق تدریس

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

محل تدریس

سال تدریس

1

مدیریت پرورش گاو

3

مجتمع عالی علمی کاربردی کرمان

1391/07/01

2

اصول پرورش دام و طیور

3

مجتمع عالی علمی کاربردی کرمان

1391/06/17

3

تلقیح مصنوعی گاو

2

مجتمع عالی علمی کاربردی کرمان

1390/11/01

سوابق اجرایی

ردیف

فعالیت اجرایی

سمت

از تاریخ

تا تاریخ

محل فعالیت

1

مدیر گروه

مدیر گروه علوم دامی مرکز آموزش جهاد کشاورزی کرمان

1375/02/20

1382/01/20

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرمان

2

رئیس بخش

رئیس بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کرمان

1393/07/19

12/07/1399

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

فهرست