نیروی انسانی بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور

علیرضا آقاشاهی

سمت: رئیس بخش- عضو هیات علمی (دانشیار)

حسن فضائلی

سمت: عضو هیات علمی (استاد)

سید عبداله حسینی

سمت: عضو هیات علمی (استاد)

هوشنگ لطف اللهیان

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

دکتر پیروز شاکری (1378-1399))

پیروز شاکری

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

حسین غلامی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

علی مصطفی تهرانی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

امیررضا صفائی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

مهدی امیرصادقی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

امیرحسین علیزاده قمصری

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

احمد رحمانی

سمت: کارشناس ارشد بخش

داود ابراهيمی ميمند

سمت: کارشناس بخش

فهرست