نیروی انسانی بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور

علیرضا آقاشاهی

سمت: رئیس بخش- عضو هیات علمی (دانشیار)

حسن فضائلی

سمت: عضو هیات علمی (استاد)

سید عبداله حسینی

سمت: عضو هیات علمی (استاد)

دکتر پیروز شاکری (1378-1399))

پیروز شاکری

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

حسن خمیس آبادی

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

علی مصطفی تهرانی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

مهدی امیرصادقی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

امیررضا صفائی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

امیرحسین علیزاده قمصری

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

مهدی بهرامی یکدانگی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

سید عادل مفتخرزاده

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

فهرست