تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
1396 – 1398
پسادکتری

عنوان رساله: بررسی میزان شیوع برخی از ناهنجاری¬های متابولیکی و تاثیر آن بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گله های صنعتی

دانشگاه صنعتی اصفهان
1388 – 1393
دکتری (تغذیه دام)

عنوان رساله: کاهش سهم پروتئین جیره و متعادل نمودن نسبت پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه با استفاده از اسیدهای آمینه محافظت شده بر عملکرد گاوهای پرتولید

دانشگاه تهران (پرديس کرج)
1385 – 1387
کارشناسی ارشد (تغذیه دام)

عنوان پایان نامه: 

دانشگاه تهران (پرديس ابوريحان)
1381 – 1385
کارشناسی (علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

1) بهرامی یکدانگی، ح.، رضایزدی ک.، دهقان بنادکی م. و نجاتی جوارمی ا. 1388. تاثير موننسين و پروپلين گليکول روي توليد و ترکيبات شير گاوهاي شيرده هلشتاين در اوايل دوره شيردهي. مجله علوم دامی ایران، دوره 40، شماره2، 33-38.

2) دهقان بنادکی م. و بهرامی یکدانگی ح. 1388. تاثير تغذيه متيونين محافظت شده بر توليد و ترکيبات شير گاوهاي شيرده هلشتاين در اوايل دوره شيردهي. مجله علوم دامی ایران، دوره 40، شماره3، 59-64.

3) اسلامی زاد، م.، رضایزدی ک.، دهقان بنادکی م.، مرادی شهربابک م. و بهرامی یکدانگی ح. 1390. تاثیر دفعات دوشش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی. مجله پژوهش­های علوم دامی، جلد 21، شماره1، 59-64.

4) جلیل نژاد ج.، محرمی و.، بهرامی یکدانگی ح.، خامسی ا. و خورسند ه. 1391. تاثير تغذيه متيونين محافظت شده بر توليد و ترکيبات شير گاوهاي شيرده هلشتاين در اوايل دوره شيردهي. مجله علوم دامی ایران، دوره 43، شماره4، 496-491.

5) بهرامی یکدانگی م.، قربانی غ.، خوروش م.، دانش مسگران م.، جلیل نژاد ج.، خامسی ا. و محرمی و. 1393. کاهش سهم پروتئین جیره، پروتئین عبوری و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای پرشیر هلشتاین در اوایل دوره شیردهی. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان، جلد2، شماره3، 20-1.

6) بیابانی ن.، فتاح نیا ف.، تاسلی گ.، بهرامی یکدانگی م. و میرزایی الموتی ح. 1398. اثر افزودن سطوح مختلف جو بر فراسنجه های تولید گاز، جمعیت پروتوزوا و کیفیت سیلوی تفاله نعنا و سیلویی تفاله کاسنی. نشریه پژوهش­های علوم دامی، جلد29، شماره2، 42-31.

7) بیابانی ن.، فتاح نیا ف.، تاسلی گ.، بهرامی یکدانگی م. و میرزایی الموتی ح. 1399. فراسنجه­هاي تخمیر برون­تنی جیره­هاي حاوي سطوح مختلف تفاله نعناع و تفاله­کاسنی. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، جلد12، شماره4، 448-437.

8) درویشی م.، محمدی ی.، بهرامی یکدانگی م.، تاسلی گ. و فتاح نیا ف. 1400. تأثیر نمره بدنی و برخی از فاکتورهای مدیریتی (طول دوره خشکی، طول دوره آبستنی، وزن تولد گوساله، فصل زایش، شکم زایش) بر بروز برخی از ناهنجاری های متابولیکی گاوهای هلشتاین. نشریه محیط زیست جانوری، جلد12، شماره4، 448-437.

9) اسدی م.، فروزنده شهرکی ا.د.، بهرامی یکدانگی م.، اکبری د. و کاظمی اسفه ا. 1400. تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ قصیل جو بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های خونی و شکمبه ای و گوارش پذیری ظاهری گاوهای پرتولید هلشتاین. نشریه پژوهش و سازندگی،  شماره138 (1402).

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

1) H. Bahrami-Yekdangi, M. Khorvash, G. R. Ghorbani, M. Alikhani, R. Jahanian, and E. Kamalian. 2014. Effects of decreasing metabolizable protein and rumen-undegradable protein on milk production and composition and blood metabolites of Holstein dairy cows in early lactation. J. Dairy Sci. 97 :3707–3714.

 

2) M. Bahrami-yekdangi, G. R. Ghorbani, M. Khorvash, M. A. Khan, and M. H. Ghaffari. 2016. Reducing crude protein and rumen degradable protein with a constant concentration of rumen undegradable protein in the diet of dairy cows: Production performance, nutrient digestibility, nitrogen efficiency, and blood metabolites. J. Anim. Sci. 2016.94:718–725.

 

3) M. Bahrami‑Yekdangi1, G. R. Ghorbani, A. Sadeghi‑Sefidmazgi, A. Mahnani2, J. K. Drackley & M. H. Ghaffari. 2022. Identification of cow‑level risk factors and associations of selected blood macro‑minerals at parturition with dystocia and stillbirth in Holstein dairy cows. J. of Nature Scientific Report, Article No 9928. first Page 17.

پروژه های تحقیقاتی

1) بهرامی م. و سایر همکاران، سال 1400-1401. مقایسه راه‌کارهای فنی مدیریت تولید ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای با شرایط بهره‌‌بردار در استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و کرمانشاه.

2) بهرامی م. و سایر همکاران. سال 1400-1402. تأثير استفاده از انواع مواد جاذب الرطوبت و برخي از افزودني هاي سيلاژ (حاوي اسيدهای آلي و افزدنی های باکتريایی) بر ميزان ضايعات، هزينه هاي اقتصادي و فراسنجه هاي کمي و کيفي سيلاژ ذرت.

3) بهرامی م. وسایر همکاران. سال 1401-1403. تاثير کاهش سطح جوش شيرین وجایگزینی آن با سسکویی کربنات سدیم بر عملکرد گاوهای پرتوليد هلشتاین.

4) امیدی میرزایی ح. بهرامی یکدانگی م. و سایر همکاران. 1401-1404. مقایسه صفات توليدی، توليدمثلی، سلامتی و اقتصادی دو نژاد گاو شيری هلشتاین و جرسی در شرایط اصفهان.

5) افتخاری م. بهرامی یکدانگی م. و سایر همکاران. 1401-1402. اندازه گیری آفلاتوکسین در گاوداری های صنعتی استان قزوین (از خوراک تا شیر).

تألیف و ترجمه کتاب

کتاب­های منتشر شده

1) بهرامی یکدانگی ح. و کردی یزدی م. 1387. فیزیولوژی پستان و بیوسنتز شیر. انتشارات سپهر، تعداد صفحات 152، تیراژ 2000 نسخه.

2) دهقان بنادکی م.، بهرامی یکدانگی م. و فاتحی فرهنگ. 1393. اصول کاربردی پرورش گاو شیری. انتشارات جهاد دانشگاهی، تعداد صفحات 368، تیراژ 1000 نسخه.

3) خوروش م.، قربانی غ. و بهرامی یکدانگی م. 1389. مدیریت علوفه و سیستم­های خوراکدهی کارآمد در تغذیه گاوهای شیری.انتشارات ارکان دانش، تعداد صفحات 184، تیراژ 1000نسخه.

4) مروج ح.، اکبری ر. و بهرامی یکدانگی م. 1393. بیوشیمی. انتشارات مدیر فلاح، تعداد صفحات 300 ، تیراژ 1000 نسخه.

5) خوروش م.، محمدزاده ح. و بهرامی یکدانگی م. 1394. مدیریت تولید ومصرف سیلاژ. انتشارات ارکان دانش، تعداد صفحات 366، تیراژ 1000 نسخه.

6) خوروش م.، بهرامی یکدانگی م. و دانشور د. 1396. بهبود عملکرد گاوهای شیری. انتشارات ارکان دانش، تعداد صفحات 612، تیراژ 1000 نسخه.

7) بهرامی یکدانگی م.، بیرانوند ح.، عربی م. و اکبری داهویی ر. 1396. لنگش در گاوهای شیری هلشتاین (راهنمای کاربردی کنترل و درمان). انتشارات ارکان دانش، تعداد صفحات 254، تیراژ 1000 نسخه.

کتاب­های در دست چاپ

1) بهرامی یکدانگی م. و رحمانی ا. 1401. علائم صادره از گاو (راهنمای کاربردی).

2) بهرامی یکدانگی م. و رحمانی ا. 1401. بهبود کیفیت شیر و سلامت پستان. 

3) رحمانی ا.، اثنی عشری م. و بهرامی یکدانگی م. 1402. اهمیت شیر بز در تغذیه انسان به منظور عرضه در بازار محصولات ارگانیک.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1) محمد اسدی، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، 1400، تاثیر جایگزینی سیلوی جو به جای سیلوی ذرت بر عملکرد تولید شیر، قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین.

2) زینب عبداللهی، دانشگاه ایلام، 1397، اثر تفاله خشک چغندرقند و پودر یونجه به عنوان جاذب رطوبت بر کیفیت ذرت سیلوشده.

3) محمد درویشی دانشگاه ایلام، 1399، تاثیر نمره وضعیت بدنی در زمان زایش و خشکی بر بروز بیماری های متابولیکی و عملکرد گاوهای هلشتاین.

4) محسن قاضی، دانشگاه ایلام، 1401، اثر کاهش مصرف جوش شیرین و جایگزینی آن با سسکویی کربنات سدیم بر عملکرد گاوهای پرتولید هلشتاین در اوایل دوره شیردهي.

5) علی جبار زارع، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1400، برآورد و تحلیل فرصت­های سودآور در گله­های گاو شیری.

6) حسن باقری، دانشگاه ایلام، 1400، اثر متقابل نوع شیر و تعداد دفعات تغذیه بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین.

7) آقای عادل، دانشگاه پیام نور تربت حیدریه، تاثیر تغذیه سطوح پروتئین بر عملکرد حاشی های (شتر) پرورای.

همایش های داخلی

1) دهقان بنادکی م.، فاتحی ف. و بهرامی یکدانگی ح. 1387. تاثير تغذيه کولين محافظت شده در شکمبه بر عملکرد توليدي و متابوليت هاي خوني گاوهاي شيرده هلشتاين. سومین کنگره علوم دامی ایران.

2) بهرامی یکدانگی م.، دهقان بنادکی م.، رضایزدی ک. و نجاتی جوارمی ا. 1387. تاثير تغذيه موننسين و پروپلين گليکول روي عملکرد گاوهاي شيرده هلشتاين. سومین کنگره علوم دامی ایران.

3) دهقان بنادکی م.، بهرامی یکدانگی ح. و فاتحی ف. 1387. بررسي تاثير تغذيه متيونين محافظت شده بر عملکرد توليدي و متابوليت هاي خوني گاوهاي شيرده هلشتاين. سومین کنگره علوم دامی کشور.

4) فاتحی ف.، دهقان بنادکی م.، رضایزدی ک. و بهرامی یکدانگی ح. 1386. بررسي تاثير نسبت هاي مختلف جو به ذرت در جيره گوساله هاي نر هلشتاين بر قابليت هضم اجزاي خوراک، دانه هاي هضم نشده در مدفوع و اسکور مدفوع و خصوصيات لاشه. دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

5) بهرامی یکدانگی ح. و فاتحی ف. 1386. اثر کمبود مواد مغذي و تغذيه نامناسب روي عملکرد توليدمثلي در گاوهاي شيرده. دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

6) بهرامی یکدانگی ح. و فاتحی ف. 1386. اثر کمبود مواد مغذي و تغذيه نامناسب روي عملکرد توليدمثلي در گاوهاي شيرده. دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

7) فاتحی ف. و بهرامی یکدانگی ح. 1386. اهميت بالانس بودن اسيدهاي آمينه محدود کننده ليزني و متيونين در تغذيه گاوهاي شيرده. دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

8) بهرامی یکدانگی ح. دهقان بنادکی م.، رضایزدی ک. و فرهنگ فاتحی. 1387. تاثير تغذيه موننسين و پروپيلن گليکول ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺗﻮام ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺷﮑﻤﺒﻪ اي ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ در اواﯾﻞ دوره شيردهي. سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

9) دباغچیان م. ر.، بهرامی یکدانگی ح. و فاتحی ف. 1387. اثر تحریک سیستم ایمنی بر عملکرد طیور. دومین همایش ملی دانشجویی صنعت طیور ایران.

10) حمیدی ا.، بهرامی یکدانگی ح. و فاتحی ف. 1387. بايوفيلم ها در سالن هاي پرورش طيور. دومین همایش ملی دانشجویی صنعت طیور ایران.

11) بهرامی یکدانگی ح. فاتحی ف. و زندی م. ب. 1387. ارتباط بين نمره وضعيت بدني و عملکرد توليدمثلي در گاوهاي گوشتي سيستاني. اولين همايش ملي تحقيقات گاو سيتاني.

12) بهرامی یکدانگی ح. فاتحی ف. و زندی م. ب. 1387. افزايش بازده اقتصادي نژاد سيستاني با استفاده از کاهش تلفات گوساله ها از تولد تا از شير گيري. اولين همايش ملي تحقيقات گاو سيتاني.

13) فاتحی ف. بهرامی یکدانگی ح. و زندی م. ب. 1387. استفاده از مواد غذايي کم ارزش، بمنظور کاهش هزينه هاي توليد در  جيره گوساله هاي پرواري. اولين همايش ملي تحقيقات گاو سيتاني.

14) زندی م. ب. فاتحی ف. و بهرامی یکدانگی ح. 1387. روش هاي حفاظت از ذخاير ژنتيکي گاوهاي بومي و مقايسه آنها. اولين همايش ملي تحقيقات گاو سيتاني.

15) زندی م. ب. فاتحی ف. و بهرامی یکدانگی ح. 1387. بررسي صفات مطرح در تشکيل شاخص انتخاب اقتصادي گاو نژاد سيتاني. اولين همايش ملي تحقيقات گاو سيتاني.

16) فاتحی ف.، الله مرادی ع.، بهرامی یکدانگی ح. و عبدالله زاده ف. 1388. بروز هايپر کتونمي و اختلال در سيستم دفاعي پستان. همایش سراسری گاوهای شیری پرتولید- چالش­ها و راهکارها.

17) بهرامی یکدانگی ح. و سایر همکاران. 1391. بررسي تاثير تغذيه متيونين محافظت شده بر عملکرد توليدي و متابوليت هاي خوني گاوهاي شيرده هلشتاين. پنجمین کنگره علوم دامی کشور.

18) بهرامی یکدانگی ح. و سایر همکاران. 1391. کاهش سطح پروتئین عبوری روی تولید شیر، خوراک مصرفی، نمره وضعیت بدنی، تغییرات وزن و فعالیت جوش گاوهای شیری هلشتاین. پنجمین کنگره علوم دامی کشور.

19) بهرامی یکدانگی ح. و سایر همکاران. 1393. کاهش سهم پروتئین خام و پروتئین قابل متابولیسم بر عملکرد گاوهای هلشتاین. ششمین کنگره علوم دامی کشور.

20) بهرامی یکدانگی ح. و سایر همکاران. 1393. کاهش سهم پروتئین خام و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد گاوهای هلشتاین. ششمین کنگره علوم دامی کشور.

21) بهرامی یکدانگی ح. و سایر همکاران. 1397. فاکتورهای خونی و مدیریتی موثر بر بروز ناهنجاری های متابولیکی (مرده زای، سخت زایی). هشتمین کنگره علوم دامی کشور.

22) بهرامی یکدانگی ح. و سایر همکاران. 1386. اثر زئولیت در تغذیه طیور. اولین همایش ملی زئولیت ایران.

23) بهرامی یکدانگی ح. و سایر همکاران. 1400. تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ قصیل جو بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری. نهمین کنگره علوم دامی کشور، ساری.

24) بهرامی یکدانگی ح. و سایر همکاران. 1400. تأثیر غلظت پروتئین تام سرم و کیفیت آغوز بر رشد و عملکرد گوساله های شیری. نهمین کنگره علوم دامی کشور، ساری.

25) بهرامی یکدانگی ح. و سایر همکاران. 1400. تاثیر جایگزینی بقایای تقطیری غلات (تفاله گندم) در جیره بره‌هاي نر بلوچي. نهمین کنگره علوم دامی کشور، ساری.

همایش های بین المللی

1) Bahrami-yekdangi H., Reza-yazdi K., Dehghan-banadaki M., Nejati-javaromi A. and Fatehi F. 2008. Effect of monensin and propylene glycol on milk production and milk composition of Holstein lactating cows. ADSA. USA.

 

2) Fatehi F., Reza-yazdi K., Dehghan-banadaki M., Moradi-shahrebabak M. and Bahrami-yekdangi H. 2008. Effect of replacing barley with corn grain in finishing diets on blood and rumen metabolites of Holstein male calves. ADSA. USA.

 

3) Dehghan-banadaki M., Bahrami-yekdangi H., Reza-yazdi K., Nejati-javaromi A. and Fatehi F. 2008. Effect of monensin and propylene glycol on rumen and blood metabolites of Holstein lactating cows. World buiatrics congress (WBC).

4) Fatehi F., Reza-yazdi K., Dehghan-banadaki M., Moradi-shahrebabak M. and Bahrami-yekdangi H. 2008. Effect of Substituting of Barely Grain with Corn grain on Performance and Carcass Quality of Holstein Male Calves. World buiatrics congress (WBC).

 

5) Fatehi F., Reza-yazdi K., Dehghan-banadaki M., Moradi-shahrebabak M. and Bahrami-yekdangi H. 2008. Effect of Zeolytes on ruminants feeding. Iran International Zeolite Conference (IIZC’08).

 

6) Fatehi F., Bahrami-yekdangi H., Zandi M. B., and shirzadi H. 2008. Effects of zeolites on broiler chicken and layer hen feeding. Iran International Zeolite Conference (IIZC’08).

 

7) Bahrami-yekdangi H., Reza-yazdi K., Dehghan-banadaki M. 2009. Effect of monensin and propylene glycol on volatile fatty acid and rumen parameters in early lactation of Holstein lactating cows. USA_ADSA.

جوایز و افتخارات

1) کسب گواهی استعداد درخشان از سازمان سنجش و آموزش کشور

2) کسب رتبه 5 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد سال 1385

سوابق تدریس

1) آزمایشگاه دام و طیور- دانشگاه صنعتی اصفهان- مقطع کارشناسی- سال 1390.

2) ساختمان و تجهیزات دامپروری دانشگاه صنعتی اصفهان- مقطع کارشناسی- سال 1393

3) کاربرد رایانه در دامپروری- مرکز آموزش جهاد استان اصفهان- مقطع کارشناسی سال 1390

4) مدیریت پرروش گوساله های شیرخوار- نظام مهندس استان البرز- کارشناسان و دامپروران- سال 1400

5) مدیریت اقتصادی و فنی سیلاژ ذرت- شبکه ترویج پردیس استان البرز- کارشناسان ودامپروران- سال 1400

6) پرورش تلیسه های جایگزین نظام مهندس استان البرز- کارشناسان و دامپروران- سال 1400

7) بهبود جایگاه دام- شبکه برکت استان البرز- کارشناسان و دامپروران- سال 1400

8) راهکارهای کاهش مصرف آب در دامداری­ها- شبکه برکت استان البرز- کارشناسان و دامپروران- سال 1400

سوابق اجرایی

1) مشاور فنی و اقتصادی شرکت کشت و دامداری فکا (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) از سال 1388 تا کنون.

2) مشاور فنی واحدهای صنعتی وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان (قیام، فجر، مگسال، زاگرس و … ) از 1395 تا کنون.

3) مشاور فنی و اقتصادی شرکت وابسته به کمیته امداد امام خمینی (سپاهان گلدشت) از سال 1398 تا کنون.

4) مشارو فنی و اقتصادی واحدهای صنعتی خصوصی (میهن، اصفهان شیر، سامان دام و … ) از 1400 تا کنون.

5) مشاور فنی و اقتصادی واحدهای پگاه (همدان و لرستان و…) از سال 1398 تا کنون.

فهرست