تحصیلات
دانشگاه پوترا مالزی
1376 – 1380
دکتری (رشته علوم دامی، تغذیه نشخوارکنندگان)

عنوان رساله: Effect of fungal treatment on the nutritive value of wheat straw and its use in the diet of dairy cattle

دانشگاه تربیت مدرس
1368 – 1371
کارشناسی ارشد (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)

عنوان پایان نامه: تعيين ترکيبات شيميايی و انرژی خام منابع خوراک دام استان گيلان

دانشگاه گیلان
1356 – 1364
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

1. فضائلي، حسن، 1371. شناسايي و كاربرد تفاله مركبات در تغذيه دام، فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 14، ص. 35-26 .

2. فضائلي، حسن  1371. معيارهاي جديد احتياجات پروتئين در تغذيه نشخواركنندگان، فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 24، ص. 104-100.

3. فضائلي، حسن، 1374. روش هاي بررسي وضعيت عناصر معدني در تغذيه دام، فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 26، ص. 152-150.

4. فضائلي، حسن و رضا مهدوي، 1375. اثركاه برنج، ملاس، بلغور جو و نمك بر خاصيت سيلويي شبدر برسيم، فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 34، ص. 119-116.

5. جانمحمدی، حسين، محمود شيوازاد، يوسف حکيمی و حسن فضائلی. 1378. تعيين کيفيت پروتئين پودر ماهی کيلکای ايران با روش شيميايی و بيولژيکی. مجله دانش کشاورزی. شماره 8، ص. 4-3.

6. فضائلي، حسن، علي نيكحواه و سيد احمد ميرهادي، 1379 . تعيين تركيبات شيميايي و انرژي خام منابع خوراك دام استان گيلان. فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 46، ص. 105-100.

7. تقي زاده، اكبر، علي نيكخواه و حسن فضائلي، 1379. تعيين قابليت هضم و تجزيه پذيري برخي از خوراكهاي دام با روشهاي in vivo و in situمجله دانش كشاورزي، شماره 41، ص. 9-31.

8. يعقوب فر، صيد اكبر و حسن فضائلي، 1379. تعيين انرژي زايي جو بدون پوسته در تغذيه طيور. پژوهش و سازندگي، شماره 45، ص. 123-122.

9. روغي، عليرضا، علي نيكخواه و حسن فضائلي، 1380. استفاده از كلش گندم عمل آوري شده با قارچ (Pleurotus sajor-cajo) در تغذيه بره هاي پرواري مغاني. فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 51، ص. 67-65.

10. جعفري، هوشنگ، حسن فضائلي، صيفعلي ورمقاني و قاسم مقصودي نژاد، 1380. استفاده از سطوح مختلف ميوه بلوط در جيره غذايي بره هاي پرواري گوسفند كردي. فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره53 ، ص. 40-36.

11. رئيسيان زاده، محمد، غلامعلي مقدم، محسن دانش مشگران و حسن فضائلي، 1381. بررسي خصوصيات شيميايي برگ و طوقه چغندر سيلو شده و ارزش غذايي آن در گوسفند. دانش كشاورزي، شماره 4 جلد 12، ص. 11-1.

12. افراز، فضل لالله، هوشنگ لطفا الاهيان، محمد تقي توحيديان، ژاله مير عبدالباقي و حسن فضائلي، 1381. ارزيابي سطوح مختلف پودر يونجه و شبدر برسيم در جيره جوجه هاي گوشتي. فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 57-56، ص. 103-99.

13. توفيقی، حسین؛ احمد افضل زاده و حسن فضائلي، 1382. بررسی ارزش غذايی ضايعات برگ چای در تغذيه دام. مجله کشاورزی، جلد 5، شماره 1، ص. 29-21.

14. برجی، محسن؛ شعبان رحيمی، غلامرضا قربانی، جليل وندي يوسفی و حسن فضائلی. 1382. جدا سازی و تعيين هويت بعضی از باکتری های تجزيه کننده ليگنين و پلی ساکاريدهای کاه از دستگاه گوارش موريانه ها. مجله دانشکده دامپژشکی. شماره 58، ص. 256- 249.

15. عزيزی، رمضانعلی، احمد افضل زاده ، محسن دانش مسگران و حسن فضائلي، 1383. مقايسه تاثير ميزان انرژی و پروتئين پيشنهادی NRC   و AFRC  بر عملکرد گاو شيری. مجله علوم و صنايع کشاورزی ، جلد 18، شماره 2، ص. 68-61.

16. فضائلي، حسن؛ مجتبی زاهدی فر، حسين نوروزيان و سيد مرتضی علوی. 1385. بررسی ترکيبات شيميايی تفاله گلاب گيری و امکان سيلو کردن آن با استفاده از مواد افزودنی. پژوهش و سازندگی، شماره 72، ص. 65-58.

17. پور رفيع کماچالی، عليرضا؛ حسن فضائلی، کيوان کرکودی، ناصر تيمورنژاد. 1385. بررسی امکان سيلو نمودن پس مانده های ميوه و سبزيجات ميادين تره بار فصل پاييز در تغذيه نشخوارکنندگان.  دانش کشاورزی ايران. جلد 3، شماره 1، ص. 64-53.

18. کريمی، ناصر؛ علی نيکخواه، مجتبی زاهدی فر، حسن فضائلی و محمد چمنی. 1385. مطالعه کنتيک هضم سرشاخه خرمای عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار. دانش کشاورزی ايران. جلد 3، شماره 1، ص. 42-31.

19. عالم زاده، بهائ الدين؛ حسن فضائلی، عزيز کردونی و سيروس نوروزی. 1386. تاثيؤ استفاده از غلاف کهور در جيره غذايی بره های پرواری. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزيان. شماره 75 ، ص. 188-181.

20. تيمور نژاد، ناصر، مجتبی زاهدی فر، علی نيکخواه  و حسن فضائلی. 1386. تعيين ارزش غذايی پس مانده های ميوه و سبزيجات در تغذيه نشخوارکنندگان. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزيان. شماره 76 ، ص. 177-168

21. شاکری، پيروز وحسن فضائلی. 1386 . بررسی استفاده از سطوح مختلف پوسته پسته در جيره بره های پرواری. مجله علوم کشاورزی ايران. دوره 38 شماره 3، ص. 534-529.

22. فضائلی، حسن. 1387. قابلت هضم و مصرف اختياری کاه گندم عمل آوری شده با قارچ صدفی در گوسفند و گاو. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی. 43 (ب)، ص. 532-523.

23. يعقوبفر، اکبر و حسن فضائلی. 1387. تعيين ارزش غذايی جو بدون پوشينه و تاثير آن در عملکرد مرغ تخمگذار. فصلنامه پژوهش و سازندگی. سال بيستم، شماره 4 (پياپي 78)، ص. 38-30.

24. فضائلي، حسن؛  محمديان، احمد قرباني،  اسدپور، مسعود افضلي.1387. اثر جيره های حاوی آزولاي (Azolla filiculoides) سيلو شده با تفاله خشك چغندر قند برعملکرد پرواري گوساله هاي نر بومي گيلانعلوم کشاورزی و منابع طبيعی. جلد 15 شماره 4،  ص.123-115.

25. شهبازی، حسين رضا؛ علی اصغرصادقی، حسن فضائلی،  رئيس علی، چمنی. 1388. اثر پرتو تابی الکترونی بر فراسنجه های تجزيه پذيری ماده خشک، الياف نامحلول در شوينده های خنثی و اسيدی باگاس نيشکرعلوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 15(4)، ص. 485-493.

26. منیعی، ميثم؛ کيوان کرکودی ، حسن فضائلی. 1388. اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد تولید شیر و برخی متابولیت های خونی گاو شیرده هلشتاین. پژوهش در علوم کشاورزی. 5(1) : صفحات 112-103.

27. فضائلی، حسن، عرب نصرت آبادی، کرکودی، میر هادی. 1388. بررسي ارزش غذايي سطوح مختلف علوفه سيب‌زميني ترشي (Helianthus tuberosus) و يونجه با روش هاي برون تني و درون تني (گوسفند)مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی. 13(48). ص. 174-163.

28. رضائی، جواد، يوسف روزبهان، حسن فضائلی. 1388. ارزیابی گوارش پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. علوم دامی ايران. 40 (3)، ص. 38-31.

29. ميرحيدری، اعظم ؛ يوسف روزبهان ، حسن فضائلی. 1388.  کاربرد بقايای خشک پسته در تغذيه بزهای شيرده رائينیعلوم دامی ايران.  40 (1)، ص. 83-77.

30. طالبیان مسعودی، علیرضا؛ سیروس بهادری و حسن فضائلی. 1388. اثرات استفاده از مکمل های ید و سلنیوم بر وضعیت این عناصر در گوسفندان فراهانی استان مرکزی. پژوهش و سازندگی در علوم دامی. شماره 84. ص 13-7.

31. جعفری، هوشنگ؛ حسن فضائلی، محمد علی موسوی و صیفعلی ورمقانی. 1388. تعیین قابلیت هضم و تولید گاز علوفه مرتعی با استفاده از روش های دو مرحله ای و آزمون گازپژوهش و سازندگی در علوم دامی. شماره 85. ص 9-2.

32. افضل زاده، احمد؛ سادات بیدگلی، حسن فضائلی ، داوود قندی. 1389. اثر جايگزيني يونجه با بقاياي گلاب گيري در جيره غذايي بر توليد و تركيب شير گاو هاي شيرده پژوهش و سازندگی در علوم دامی. شماره 87. ص 75-68.

33. صالح طریق، ع.، ح. فضائلی، ن. کریمی. 1389. اثر تیمار حرارتی بر بار میکروبی و ارزش غذایی کود بستر جوجه گوشتی. دانش کشاورزی ایران (فصلنامه کشاورزی پویا). جلد 7 شماره 1، ص. 45-35.

34. موافق قدیرلی، مجید؛ علیرضا  آقاشاهی، حسن فضائلی، علی مهدوی، سید عبداله حسینی سید هادی حسینی. 1390. بررسی وضعیت تغذیه گاو های خشک (اوایل دوره) در  گاو داری های منطقه اسلامشهر. پژوهش و سازندگیف شماره 91، ص.10-1.

35. فضائلی، حسن، حاجیلری، یزدانی، زره داران، مختار مهاجر. 1390. مقایسه سطوح مختلف جایگزینی سیلاژ ذرت  با سیلاژ تریتیکاله در جیره غذایی  بره های نر زل در حال رشد. نشریه پژوهش های علوم دامی. 21(3)، ص. 56-43.

36. شاکری، پیروز، احمد ریاسی، مجید علیخانی، غلامرضا قربانی و حسن فضائلی. 1390.  بررسی اثرات تغذیه سیلاژ محصول فرعی پسته بر سنتز پروتئین میکروبی و عملکرد کلیه ها در گوساله های نر پرواری هلشتاین. نشریه پژوهش های علوم دامی. 21(3)، ص. 110-97.

37. فضائلی، حسن، محمد ارشد محاجری ناو و حسین غلامی. 1391. بررسی اثر سطح تغذیه بر رشد و بازده اقتصادی گوساله های نر بومی منطقه تالش. مجله پژوهش های دام های بومی (دانشگاه زابل). سال اول شماره 1، ص.  

38. فضائلی، حسن، اسماعیل اسماعیلی راد و محمد بابایی. 1391. اثر محلول اوره- ملاس بر ترکیبات مغذی پس چر زراعت جو و چرای گوسفند بر روی آن. مجله تولیدات دامی دوره 13 شماره 2. ص. 18-11.

39. مهرانی، اردلان، حسن فضائلی و هرمز اسدی. 1391.  اثر برداشت در مراحل مختلف رشد بر کمیت و کیفیت علوفه ارقام آمارانت و ارزیابی اقتصادی آن. مجله به زراعی نهال و بذر. جلد 2-28، شماره 2. ص. 185-173.

40. حسینی نژاد، زهرا، مصطفی یوسف الهی، حسن فضائلی. 1391. ارزش غذایی پنج گونه گیاهی شورپسند در منطقه سیستان. مجله علوم دامی ایران. (1)43. ص. 10-1.

41. پاپی، نادر؛ حسن فضائلی، ایوب عزیزی شترخفت. 1392. اثر کود مرغی عمل آوری شده در جیره بر پایه مواد خشبی بر مصرف اختیاری خوراک، سنتزپروتئین  میکروبی و توازن نیتروژن در گوسفند. فصلنامه پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 89. ص. 62-55.

42. حسینی وردجانی، سید مهدی؛ سید رضا میرائی آشتیانیی، عباس پاکدل، حسین مرادی شهربابک، حسن فضائلی. 1392. برازش مدل های رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره برای پیش بینی دنبه و قطعات لاشه با استفاده از خصوصیات ظاهری. فصلنامه پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 89. ص. 42-35.

43. بدیعی باغسیاه،  مهدی؛ یوسف روزبهان، حسن فضائلی، جواد رضایی. 1392. اثر فراوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش های پروتئینی و گوارش پذیری بستر جوجه های گوشتی . مجله علوم دامی ایران. شماره 44. ص. 21-9.

44. مشایخی، محمد رضا؛ حسن فضائلی، بهاره طاهری دزفولی، حمید رضا ایزدنیا. 1392.  اثر سطوخ مختلف ملاس، گوگرد و اوره بر تخمیر شکمبه ای گاومیش به روش آزمایشگاهی.  فصلنامه پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره .100 ص. 11-2.

45. زاهدی فر، مجتبی؛ حسن فضائلی، ابوالفضل عباسی، رامین علیوردی نسب، نادر اسدزاده، مرتضی رضایی، ناصر تیمورنژاد. 1392. استفاده از کلش گندم عمل آوری شده با اوره در بلوک خوراک کامل و اثر آن بر عملکرد گوساله های نر پرواری. فصلنامه پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 100. ص. 62-53.

46. باشتینی، جعفر؛ حسن فضائلی ، سید احمد میرهادی، محمد ملک خواهی، علی رازقی. 1392. اثر تغذیه علوفه خارشتر به میش های شیری  بر تولید شیر و عملکرد بره ها. نشریه پژوهش های علوم دامی (دانشگاه تبریز). (2) 23  ص. 49-39.

47. بلوچ قرائی، حسین، حسن فضائلی، یوسف روزبهان و جواد رضایی. 1392. اثر فراوری دپو کردن در سطوح گوناگون رطوبت و عمق های متفاوت بر سالم سازی بستر جوجه گوشتی. مجله علوم دامی ایران. (4)44.  ص. 412-405.

48. زاهدی فر مجتبی، حسن فضائلی و ناصر تیمورنژاد. 1392.  مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی لاین های گندم.  پژوهش در نشخوارکنندگان.  (4)1  ص. 95-81..

49. آقاشاهی، علیرضا؛ مجید موافق قدیرلی، حسن فضائلی و علی مهدوی. 1393.  بررسی وضعیت توازن مواد مغذی در گاوداری های نیمه صنعتی شیری غرب استان تهران. پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 103. ص. 14-3.

50. عزیزی شترخفت، ایوب؛ جواد رضایی، علی کیانی و حسن فضائلی. 1393. اثر منبع انرژی بر برخی آنزیم های هیدرولیتیک بخش های مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با جیره ی حاوی کود مرغی فرآوری شدهپژوهش در نشخوارکنندگان. پژوهش در نشخوارکنندگان. (2)2  ص. 37-17.

51.   فضائلی، حسن. 1393. باز ده تولید علوفه هیدروپونیک از نظرتغذیه دام. پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 103. ص. 214-205.

52. روزبهان، یوسف؛ جواد رضایی؛ حسن فضائلی، مجتبی زاهدی فر، مقصودی نژاد. 1393 .تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ تاج خروس بر افزایش وزن، تخمیر شکمبه و فراسنجه های خونی یک گله پرواری گوسفند مغانی. پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 104. ص. 54-39.

53.  خیاط، احمد، حسن فضائلی و فرخ کفیل زاده. 1393. تاثیر تاثیر جیره های غذایی حاوی اوره و ملاس بر عملکرد پروار  و نیتروژن اوره ای خون بره های نر عربی.  پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 104. ص. 38-25.

54.  کبیری فرد، عبدالمهدی؛ حسن فضائلی؛ هادی صادقی و ابوطالب صادقی. 1393. اثر فراوری زیستی (قارچ پلوروتوس فلوریدا) بر ارزش غذایی کلش گندم و برگ درخت خرما.  پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 104. ص. 239-219.

55. عزیزی، فضائلی، پاپی، رضایی. 1393. اثر سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده بر مصرف خوراک، قابیلیت هضم، عملکرد و متابولیت های شکمبه و خون بره های نر مغانی. مجله علوم دامی ایران. شماره 45(4). ص. 392-385.

56. محمدی، روزبهان، فضائلی. 1393.  اثر­ سطوح مختلف کود مرغی فرآوری شده در جیره غذایی بر عملکرد پرواری گوساله­های نر هلشتاین. مجله علوم دامی ایران. شماره 45(3). ص. 208-197.

57. حسینی ابرندآبادی، حسینی نسب، پورمیرزایی، فضائلی.  1394. عملکرد بره های پرواری تغذیه شده با علوفه جو تولید شده به روش هیدرو پونیک. پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 106. ص. 168-157.

58. افشارحمیدی، ب. و ح. فضائلی. 1394. اثز تغذیه ی سیلاژ تفاله انگور سفید بز عملکرد پزواری گوساله های نز هلشتاین. پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 107. ص. 252-241.

59. ديركوندي،ا.، روزبهان، ی. و فضائلي، ح. 1394. تاثیر منابع متفاوت غلات بر قابليت هضم در اسب با استفاده از دو نشانگر داخلي. پژوهش و سازندگی (علوم دامی). شماره 107. ص. 12-3.

60. پاپی، ن.، کفیل زاده، ف. و فضائلی، ح.  1394. تعیین ارزش غذایی و عملکرد علوفه سیب زمینی ترشی. مجله تولیدات دامی. شماره (2) 17.  ص. 345-353.

61. احسانی، پ.، فضائلی، ح.، کرکودی، ک. و مهرانی، ا. 1394. ارزیابی ترکیب شیمیایی، گوارش پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تاج خروس در دو مرحله برداشت. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. جلد 7، شماره 4، ص. 436-428.

62. فضائلی، ح.،  آقاشاهی، ع.، تیموری، ع.ر. و خاکی، م. 1395. تأثیر شکل فیزیکی جیرۀ غذایی بر عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین. مجله تولیدات دامی. دوره 18، شماره 1، ص. 60-51.

63. ویسی، ا.، افضل زاده، ا.، فضائلی، ح.، نوروزیان، م.ع. و بانه، ح. 1394. تعیین ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین دانه جو جوانه زده سه روزه. پژوهش های تولیدات دامی. 6(12). 122-115.

64. شاکری، پ.، غفاری، ح. و فضائلی، ح. 1395. محصول فرعی پسته به‌عنوان یک خوراک علوفه‌ای در تغذیه نشخوارکنندگان  (بخش اول: ذخیره‌سازی، ترکیبات شیمیایی، مصرف خوراک، عملکرد و قابلیت هضم). علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 112. ص. 129-144.

65. اسدی، رضا، کیوان کرکودی، حسن فضائلی و رضا کلوانی. 1394. اثر بلوك اوره – ملاس بر برخی فراسنجه هاي خون، ادرار و مدفوع گاوهاي شیري هلشتاین. مجله دانش و پژوهش علوم دامی/ جلد 21 ص. 65-49.

66. پاپی، ن.، کفیل زاده، ف. فضائلی، ح. 1395.  مطالعه قابلیت سیلو شدن علوفه آرتیچوک و اثر افزودن سطوح مختلف ملاس بر خصوصیات سیلویی آن. پژوهش و سازندگی. شماره 113. ص. 50-41.

67. کامیاب، روزبهان، ی.، فضائلی، ح. 1395. قابلیت هضم جیره های غذایی حاوی کنسانتره داخلی و خارجی با استفاده از نشانگرهای اکسید کروم و لیگنین در اسب ترکمن. تحقیقات تولیدات دامی. دوره 5 ، شماره 3، ص. 21-33.

68. شاکری، پ.، فضائلی، ح. 1395آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفلاتوکسین در محصول فرعی پسته. مجله میکروب شناسی مواد غذائی. دوره 3، شماره 4. ص. 72-61

69. شاکری، پ.، فضائلی، ح. 1395. محصول فرعی پسته به‌عنوان یک خوراک علوفه‌ای در تغذیه نشخوارکنندگان  (بخش دوم: نیتروژن آمونیاکی، پروتئین میکروبی، تخمیر و بیوهیدروژناسیون شکمبه ای، متان و متابولیت های خون. پژوهش و سازندگی. شماره 113. ص. 110-99.

70. آقاشاهی، ع.، کردنژاد، اٍ. فضائلی، ح. 1396. اثر افزودن سطوح مختلف اوره و ملاس بر خصوصیات سیلویی مخلوط برگ و طوقه چغندر قند و باگاس نیشکر. پژوهش و سازندگی. شماره 114. ص. 206-195.

71. عزیزی، ا.، محمد آبادی، ط.، معتمدی، ح.، فضائلی، ح. 1396. اثر انتقال باکتریهای تجزیه کننده لیگنوسلولز روده موریانه به شیرابه شکمبه بر فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم کاه گندم و سرشاخه خرما در شرایط برون تنی. پژوهش و سازندگی. شماره 114. ص. 230-219.

72. فضائلی، ح. سلیمانی، س. روزبهان، ی. 1396. بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه هیدروپونیک. پژوهش­های تولیدات دامی. دوره 8 ، شماره 15، ص. 21-33.

73. فروغی نیا، ا.، فضائلی، ح. 1396. اثر مرحله برداشت بر عملکرد تولید علوفه و ارزش غذایی گیاه کامل نیشکربه عنوان یک منبع علوفه ای. 1396. پژوهش و سازندگی. شماره 115. ص. 68-55.

74.علی­عربی، ح.، ربانی، میرهادی، ا.،  فضائلی، ح.،  زابلی، خ. 1396. مقايسه ارزش غذايي و خصوصيات تخمير شکمبه اي سيلاژ تاج خروس سبز  با سيلاژ ذرت.  پژوهش در نشخواركنندگان. شماره (2) 5. ص. 116-101.

75. فراستی، س. معینی، م. م.، هژبری، ف.، فضائلی، ح.  1396.  ارزیابی ویژگی­های تراکم پذیری ترکیب علوفه-کنسانتره جهت تولیدبلوک های خوراک کامل. پژوهش و سازندگی. شماره 116. ص. 126-115.

76. فراستی، س. معینی، م.م.، هژبری، ف.، فضائلی، ح. 1396.  آثار اندازة قطعات علوفه، فشار پرس هیدرولیک و زمان توقف فشار بر قابلیت ماندگاری و ریزش ذرات بلوکهای خوراک کامل. تولیدات دامی. دوره 19، شماره 3، ص. 584-569.

77. فضائلی، شفیعی، کلوندی، سلگی، فرهپور، بشیری. 1397. تأثیر مصرف پودر و عصاره ریشه رازیانه بر عملکرد بره هاي پرواري مهربان. پژوهش در نشخوارکنندگان. شماره 6 (1) ص. 84-69.

78. شاکری، پ.، ح. فضائلی و م. زاهدی فر. 1397. تأثیر عصاره تاننی استخراج شده از محصول فرعی پسته با حلال های مختلف بر تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا در شکمبه. مجله تولیدات دامی.  20(2). ص. 255-243.

79. عسگری، ف.، م. یوسف الهی و ح. فضائلی. 1397. اثر استفاده از نیام کهور پاکستانی (Prosopis juliflora)  بر عملکرد بزهای شیرده تالی. مجله تولیدات دامی.  20(1). ص. 53-43.

80.  جعفری، ه.، فتاح نیا، خطیب جو و ح. فضائلی. 1397، تأسلی، ورمقانی.  اثر تانن میوه بلوط بر کنتیک تخمیر شکمبه بزهای بومی در اواخر دوره آبستنی.  پژوهش و سازندگی. شماره 118. ص. 224-209.

81. شاکری، پ.، ح. فضائلی،  ا. پورمیرزایی و س.ح. مصطفوی. 1397. بررسی کیفیت علوفه ای چهار گونه مرتعی از خانواده کاسنی (مطالعه موردی مراتع بافت در استان کرمان). تحقیقات مرتع و بیابان. جلد 25. شماره 4. ص. 747-735.

82. شادی ح.، ی. ر.زبهان، ج. رضایی و ح. فضائلی. 1397.  ارزش غذایی سیلاژ علوفه تاج خروس (رقم Maria) در مقایسه با سیلاژ ذرت.  نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 121. ص. 316-303.

83. امیرصادقی، م.، ح. غلامی، ح. فضائلی و ع.ر. کوچکی. 1397. بررسی غلظت اسید پروسیک و نیترات در 18 رقم سورگوم علوفه ای. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 121. ص. 218-205.

84. خمیس ابادی، ح.، ر. ناصری هرسینی، ح. فضائلی و ع.ر. آقاشاهی. 1397. اثر محدودیت خوراک دهی بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و ویژگی های کشتار در بره های سنجابی. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. دوره 6، شماره 4. ص. 30-15.

85. محمدی، و.، ع. مختصی بیدگلی و ح. فضائلی. 1398 . عملکرد و کیفیت علوفه سیب زمینی ترشی در فواصل مختلف برداشت. به زراعی کشاورزی. دوره 21  شماره 2 ص. 219-202.

86. عسکری، ف.، م. یوسف الهی و ح. فضائلی. 1398. ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری برگ و نیم کهور پاکستانی و تأثیر نیام در جیره بر عملکرد بزغاله های پرواری تالی. پژوهش در نشخوارکنندگام.  جلد 7. شماره 2. ص.  16-1.  

87. عزیزی، ا.، ا. شریفی و ح. فضائلی. 1398. اثر یک ترکیب اوره آهسته رهش بر تولید گاز، تخمیر و گوارش پذیری مواد مغذی و فعالیت های آنزیم های میکروبی با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 122. ص. 290-279.

88. عبدالهی، م.، ج. رضایی و ح. فضائلی. 1398. تأثیر منابع روی بر پروتئین  میکروبی، ایمینوگلوبینها (M وA) و فراسنجه­های نیتروژنی خون گوساله های هلشتاین. پژوهش در نشخوارکنندگام.  جلد 7. شماره 2. ص.  23-17.  

89. فراستی، س. هژبری، ف.، معینی، م.م.، فضائلی، ح. 1398.  تأثیر شکل فیزیکی خوراک و اندازه ذرات علوفه بر گوارش پذیری، تولید شیر و رفتار تغذیه ای گاوهای هلشتاینپژوهش در نشخوارکنندگام.  جلد 7. شماره 2. ص.  82-59.  

90. روشن ضمیر، ح.، ج. رضایی و ح. فضائلی. 1398.  اثر مصرف کمپلکس های آلی منگنزف روی و مس (پیوند شده با گلایسین یا متیونین) به جای شکل های سولفاته (برابر یا دو برابر توصیه NRCبر سلامت، باروری و متابولیت های خون گاو شیری و گوساله. تحقیقات تولیدات دامی. سال 8. شماره 1. ص. 15-1.

91. فضائلی، ح.، ف. میرزایی، ا. افضل زاده، م. نوروزیان، م. نادعلیان و ه. حسینی. 1399  .تأثیر افزودن خوراک گلوتن ذرت خشک بر روی ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری ذرت علوفه‌ای سیلوشده  به روش­های آزمایشگاهی و دام زنده (برون تنی و درون تنی). مجله تولیدات دامی.  دروه 22. شماره 1.  ص. 35-23.

92. میرحیدیر، اعظم، یوسف روزبهان و حسن فضائلی. 1399. اثر مصرف پس ماند پسته پاک کنی در جیره غذایی بر فراسنجه های تخمیر برون تنی و عملکرد بزهای رائینی. پژوهش های تولیدات دامی.  دروه 11. شماره 27.  ص. 26-18.

93. دشتی زاده، محمود.، محسن ساری و حسن فضائلی. 1399.  تأثیر افزودن برگ درخت کنار، به عنوان منبع تانن و روغن آفتابگردان بر عملکرد، صفات لاشه و الگوی اسیدهای چرب لاشه بزغاله های عدنی. مجله تولیدات دامی. دروه 22. شماره 3.  ص. 377-365.

 

 

 

 

مقاله های ترویجی

 

1. فضائلي، حسن، 1370. نقش تعليم و تربيت اسلامي در آموزش كشاورزي، هدف تعليم و تربيت. مجله رشد و آموزش كشاورزي،  (9 10 ): 58-60.

2. فضائلي، حسن، 1371. نقش تعليم و تربيت اسلامي در آموزش كشاورزي، روش تحميل به نفس. مجله رشد و آموزش كشاورزي ،(13-14) : 62-5.

3. فضائلي، حسن، 1371. نقش تعليم و تربيت اسلامي در آموزش كشاورزي، روش اعطاي بينش. مجله رشد و آموزش كشاورزي، ( 15) :50-54.

4.  فضائلي ، حسن، 1371.  غني سازي كاه و مواد خشبي جهت خوراك دام، مجله رشد آموزش كشاورزي، (8-7) : 69-70

5. فضائلي، حسن، 1372. نقش تعليم و تربيت اسلامي در آموزش كشاورزي، روش دعوت به ايمان. مجله رشد و آموزش كشاورزي، (16) : 56-58.

6. فضائلي، حسن، 1373. نقش تعليم و تربيت اسلامي در آموزش كشاورزي، روش فريضه سازي. مجله رشد و آموزش كشاورزي، (17،18،19،20) : 76-79.

7. فاطمي، سيد جمال، محمود شيوازاد، سيد احمد ميرهادي و حسن فضائلي، 1380. مقايسه دي كلسيم فسفر هاي ساخت داخل و نوع وارداتي با روشهاي شيميايي و بيولژيكي در تغذيه جوجه گوشتي، فصلنامه تغذيه دام، طيور و آبزيان، 37: 30-22. 

8. فضائلي، حسن، 1381. نگرش توسعه اي در تحقيقات دامپروري كشور. فصلنامه تغذيه دام، طيور و آبزيان، 38: 11-6.

9. تكاسي، محمد ولي، نادر فروغ عامري و حسن فضائلي، 1381. كاربرد آب پنير در تغذيه دام. فصلنامه تغذيه دام، طيور و آبزيان، 39، 13-8.

10. ترحمي، محمد و فضائلی، حسن ، 1382. ني به عنوان خوراك دام. فصلنامه تغذيه دام، طيور و آبزيان، 42، 17-10.

11.  فضائلی، حسن و حیدر علی گل محمدی. 1388. ارزیابی عملکرد فن آوری آبکشت در تولید کمی و کیفی علوفه. فصلنامه پژوهش های علوم دامی.  شماره 9، ص. 67-57.

12- فضائلی، حسن. 1388. معرفی علوفه تاج خروس (Amaranthus) به عنوان یک منبع علوفه ای. فصلنامه پژوهش های علوم دامی.  شماره 10، ص.  67-57.

13. پاپی، نادر؛ مطفی علی تهرانی، فضائلی، حسن، محمد بابایی و احمد اکبری کله سر. 1388.  اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد بره های نر پرواریفصلنامه پژوهش های علوم دامی.  شماره 10، ص. 16-7.

14. فضائلی، حسن؛ عبدالحسین معیر؛ حسین شفیعی ورزنه و علی فرهپور. 1393. اثر اسیدهای پروپیونیک و استیک بر حفظ ارزش غذایی یونجه مرطوب (30 درصد) طی نگهداری. تحقیقات کاربردی در علوم دامی شماره 12، ص. 94-85.

15. فضائلی، حسن.  1394. معرفی بلوک های خوراک کامل برای تغذیه دام. تغذیه دام، طیور و آبزیان. شماره 23. ص.55-49.

16. فضائلی، حسن.  1394. روش های سیلو کردن علوفه. تغذیه دام، طیور و آبزیان. شماره 24. ص. 51-43.

17. باقری، حسن فضائلی و محمد علی  طالبی. 1395.  اثر جیره کامل بلوک شده بر عملکرد پروار بره های نر لری بختیاری. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. شماره 19. ص. 23-21.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Fazaeli, H., Z.A. Jelan , A. Azizi , J.B. Liang , H. Mahmodzadeh and A. Osman. 1999. Biodegradation of wheat straw by fungi Pleurotus for improved digestibility. Malaysian J. Anim. Sci. 5(½): 59-65.
 2. Fazaeli, H.,  Z.A. Jelan,  A. Azizi,  Y. Rouzbehan,  S.A.  Mirhady and  J.B. Liang.  2002. Biodegradation of wheat straw by Pleurotus fungi: The growth rate on untreated and urea treated wheat straw. Malaysian J Anim. Sci. 7(2):39-49.
 3. Fazaeli, H., Z.A. Jelan , A. Azizi , J.B. Liang , H. Mahmodzadeh and A. Osman. 2002. Effects of fungal treatment on the nutritive value of wheat straw. Malaysian J Anim. Sci. 7(2):61-71.
 4. Fazaeli. H., Z.A.M. Jelan, H. Mahmoodzadeh, J.B. Liang, A. Azizi and A. Osman. 2002. Effect of fungal treated wheat straw on the diet of lactating cows. Asian-Australian Journal of Animal Sciences. 15(11):1573-1578.
 5. Fazaeli, H., H. Mahmodzadeh, Y. Rouzbehan, J.B. Liang and A. Azizi. 2004. Utilization of fungal treated wheat straw in the diet of late lactating cow. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 17 (4):467-472.
 6. Fazaeli, H., H. Mahmodzadeh, A. Azizi, Z.A. Jelan, J.B. Liang, Y. Rouzbehan and A. Osman. 2004. Nutritive value of wheat straw treated with Pleurotus fungi. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 17 (12):1681-1688.
 7. Fazaeli, H. and A.R. Talebian Masoodi. 2006. Spent Wheat Straw Compost of Agaricus bissporus Mushroom as Ruminant Feed. Asian-Aust. J. Anim. Sci. (19) 6:845-851. 
 8. Yaghobfar, A., Rezaian, M. Ashrafi, J. Barin, H. Fazaeli and S. D. Sharifi. 2006. The effect of Hull-less Barley Dietary on the Activity of Gut Microflora and Morphology Small Intestinal of Layer Hens. Pakistan J. Biological Science. 9(4):659-666.
 9. Fazaeli, H., A. Azizi and M. Amile. 2006. Nutritive Value Index of Treated Wheat Straw with Pleurotus Fungi fed to Sheep. Pakistan J. Biological Science. 9(13): 2444-2449.
 10. Fazaeli, H., H.A. Golmohhammadi, A. Al-Moddarres, S. Mosharraf and A.A. Shoaei. 2006. Comparing the Performance of Sorghum Silage with Maize Silage in Feedlot Calves. Pakistan J. Biological  Science. 9(13):2450-2455.
 11. Mahmoudzadeh, H., H. Fazaeli, I. Kordnejad and H.R. Mirzaei. 2007. Response of male buffalo calves to different levels of energy and protein in finishing diets. Pakistan J. Biological Science. 10(9):1398-1405.
 12. Afzalzadeh, A. H. Fazaeli. 2007. Effect of Feeding Bakery Waste on Sheep Performance and the Carcass Fat Quality. J. Animal Vet. Advances. 6(4):559-562.
 13. Fazaeli H. 2007. Nutritive value index of treated wheat straw with pleurotus fungi. Biotechnology in Animal Husbandry. 23(5-6):169-180.
 14. Fazaeli, H, M.R. Mashayekhi and H. Mansouri. 2007. Effect of nitrogen-sulfur ratio on the digestibility of roughage based diet incubated with buffalo rumen liquor. Italian J. Anim. Sci. (suppl. 2). 450-453
 15. Mashayekhi, M.R., H. Fazaeli and M. Zahedifar. 2007. Effect of Urea-Molasses on the Nutritive Value of Roughage Based Ration Incubated in Buffaloe Rumen Liqure. Italian J. Anim. Sci. (suppl. 2). 454-457.
 16. Shabbazi, H. R., A.A. Sadeghi, H. Fazaeli, G. Raisali, M. Chamani and P. Shawrang. 2008.  Effect of electron beam irradiation on dry mater degradation of wheat straw in the rumen. Pakistan J. Biological Scienec. 11(4):676-679.
 17. Shabbazi, H. R., A.A. Sadeghi, H. Fazaeli, G. Raisali, M. Chmani and P. Sharang. 2008. Effect of Electron Irradiation on Rumenal NDF and ADF Degradation Characteristics of Barley Straw. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7(4):464-468.
 18. Rezaei, J., Y. Rouzbehan and H. Fazaeli. 2009. Nutritive value of fresh and ensiled amaranth (Amaranthus hypochondriacus) treated with different levels of molasses. Animal Feed Science and Technology. 151(1-2):153-160.
 19. Fazaeli, H. and M. Zahedifar. 2009. Nutritive value of Damascus rose extraction residue ensiled with different effluent absorbents. Turkish Journal of Animal and Veterinary science. 33(4):265-272.
 20. Mahmoudzadeh, H. and H. Fazaeli. 2009. Growth response of yearling buffalo male calves to different dietary energy levels. Turkish Journal of Animal and Veterinary science. 3(6):447-454.
 21. Fazaeli, H., h.A. Golmohammadi, A.A. Shoayee, N. Montajebi and S. Mosharraf. 2011. Performance of Feedlot Calves fed Hydroponics Fodder Barley. Journal of Agriculturl Science and Technology. Vol. 13: 367-375.
 22. Mohammadian-Tabrizi, H.R., H. Sadeghipanah, M. Chamani, Y. Ebrahim-Nejad and H. Fazaeli.  2011. In vitro gas production of wheat grain flour coated with different fat types and levels. African Journal of Biotechnology. 10 (39):7710-7716.
 23. Fazaeli, H., H.A. Golmohammadi, S.N. Tabatabayee and M. Asghari-Tabrizi. 2012. Productivity and Nutritive Value of Barley Green Fodder Yield in Hydroponic System. World Applied Sciences Journal. 16 (4):531-539.
 24. Karkoodi, K., H. Fazaeli and S.S. Mirghaffari. 2012. Assessing the nutritive value of fruit and vegetable residues as ruminant feed. Turkish Journal of Vet. Anim. Sci.  36(3): 239-244.
 25. Kordnejad, I., H. Fazaeli, K. Karkoodi and A. Khayyat. 2012. Effect of sugar beet top ensiled with sugar cane bagass in the diet of lactating buffaloes. Journal of Agricultural Science and Technology. A 2:278-283.
 26. Fazaeli, H. and F. Mirzaei. 2012. Fattening performance of Iranian goats under intensive feeding system. Egyptian Journal of Sheep & goat Science. 7 (1):39-45.
 27. Azizi-Shotorkhoft, A., Y.Rouzbehan, H. Fazaeli. 2012. The influence of the different carbohydrate sources on utilization efficiency of processed broiler litter in sheep. Livestock Science. 148: 249-254.
 28. Kabirifard, A.M., H. Fazaeli and F. Kafilzadeh. 2012. Comparing the Growth Rate of Four Pleurotus Fungi on Wheat Stubble and Date Palm Leaf. Journal of Research in Agricultural Science. 8(1): 35 – 43.
 29. Shakeri, P., A. Riasi, M. Alikhani, H. Fazaeli and G. Ghorbani. 2012. Effects of feeding pistachio by-products silage on growth performance, serum metabolites and urine characteristics in Holstein male calves. Animal Physiology & Animal Nutrition. 97(6): 1022-1092.
 30. Mohammadian-Tabrizi, H., H. Sadeghipanah, M.H. Palizdar, M. Chamani and H. Fazaeli. 2012. Decreasing gas production rate and digestibility of barley grain using fat coating method. Research Opinion in Animal & Veterinary Sciences. 2(5): 363-371.
 31. Rezaei, J., Y. Rouzbehan, H. Fazaeli and M. Zahedifar. 2013. Carcass characteristics, non-carcass components and blood parameters of fattening lambs fed on diets containing Amaranth silage substituted for corn silage. Small ruminant Research. 114: 225-232.
 32. Azizi-Shotorkhoft, A., J. Rezaei, H. Fazaeli. 2013. The effect of different levels of molasses on the digestibility, rumen parameters and blood metabolites in sheep fed processed broiler litter. Animal Feed Science and Technology. 179: 69-76.
 33. Rezaei, J., Y. Rouzbehan, H. Fazaeli and M. Zahedifar. 2014. Effects of  Substituting  Amaranth silage for corn silage on intake, growth performance diet digestibility, microbial protein, nitrogen  retention and ruminal  fermentation in fattening.  Animal Feed Science and Technology.192: 22-38.
 34. Fazaeli, H.Shafyee, A. Farahpoor and A.H. Moayyer. 2014. Recycling of mushroom compost wheat straw in the diet of feedlot calves with two physical forms. International J. Recycling Organic Waste Agriculture. 3(65): 1-8.
 35. Zahedifar, M., N. Karimi, H. Fazaeli and S.A. Mirhadi. 2014. Optimization of steam treatment conditions for improving the nutritive value of date leaves. Journal of Agricultural Science & Technology. 16: 811-825.
 36. Azizi -Shotorkhoft, N. Papi, D. Mirmohammadi and H. Fazaeli. 2015. Effect of feeding heat-processed broiler litter in pellet-form diet on the performance of fattening lambs. Journal of Applied Animal Research. 43(2): 1-7.
 37. Baluch-Gharaei, Rouzbehan, Fazaeli, Rezaei. 2015. Effect of deep-stacking broiler litter on pathogenicbacteria, intake, digestibility, microbial protein supply and rumen parameters in sheep. Animal Feed Science and Technology. 199: 73–83.
 38. Rezaei, J., Y. Rouzbehana, M. Zahedifarb, H. Fazaeli. 2015. Effects of dietary substitution of maize silage by amaranth silage on feed intake, digestibility, microbial nitrogen, blood parameters, milk production and nitrogen retention in lactating Holstein cows. Animal Feed Science and Technology. 202: 41–32.
 39. Mirmohammadi, D., Y. Rouzbehan, H. Fazaeli. 2015. The effect of the inclusion of recycled poultry bedding and the physical form of diet on the performance, ruminal fermentation, and plasma metabolites of fattening lambs. Journal of Animal Science. 93: 3843-3853.
 40. Babaeinasab, Y., Y. Rouzbehan, H. Fazaeli, J. Rezaei. 2015. Chemical omposition, silage fermentation characteristics, and in vitro ruminal ermentation parameters of potato-wheat straw silage treated with molasses and lactic acid acteria. Journal of Animal Science. 93: 4377-4388.
 41. Direkvandi, E. Y. Rouzbehana, H. Fazaeli. 2015.  Effect of feeding frequency on nutrient digestibility and feeding behavior in the Turkmen. Journal of  Agricultural Science and Technology (Accepted in Press).
 42. Karimi Rahjerdi, N., Y. Rouzbehan, H. Fazaeli and J. Rezaei. 2015. Chemical composition, fermentation characteristics, digestibility, and degradability of silages from two amaranth varieties (Kharkovskiy and Sem), corn, and an amaranth–corn combination. Journal of Animal Science. 93:5183-5190.
 43. Azizi, Mohammadabadi, Motamedi, Chaji, Fazaeli. 2016. Isolation and identification of termite gut symbiotic bacteriawith lignocellulose-degrading potential, and their effects onthe nutritive value for ruminants of some by-products. Animal Feed Science and Technology. 221:234-242.
 44. Direkvandi, E., Rouzbehan, Y., Fazaeli, H. 2016. Effects of Feeding Frequency on Nutrient Digestibility and Feeding Behavior in the Turkmen Horse. Journal of Agricultural Science and Technology. 18: 937-948.
 45. Razmkhah, M. Rezaei, J., Fazaeli, H. 2017. Use of Jerusalem artichoke tops silage to replace corn silage in sheep diet. Animal Feed Science and Technology.
 46. Papi, N., Kafilzadeh, F., Fazaeli, H. 2017. Effects of incremental substitution of maize silage with Jerusalemartichoke silage on performance of fat-tailed lambs. Small Ruminant Research. 147: 56-62.
 47. Sadri, K., Sadri, K., Rouzbehan, Y., Fazaeli, H., Rezaei, J. 2018.  Influence of dietary feeding different levels of mixed potato-wheat straw silage on the diet digestibility and the performance of growing lambs. Small Ruminant Research. 159: 84-89.
 48. Azizi Shotorkhft, A., Maia, Fonseca, Sharifi, Fazaeli and Cabrita. 2018. Rumen fermentation of lignocellulosic biomass from wheat straw and date leaf inoculated with bacteria isolated from termite gut. Journal of Animal and Feed Sciences. 27:211-218.
 49. Jafari. H., F. Fatahnia, Katibjoo, Taasoli and H. Fazaeli. 2018. Effect of oak acorn level on colostrum composition and immunoglobulin G of late-pregnant goats and their kids. Animal. 228: 2300-2309.
 50. Jafari. I., F. Fatahnia, Katibjoo, Taasoli and H. Fazaeli. 2018. Effect of oak (Quercus persica) acorn level on apparent digestibility, ruminal fermentation, nitrogen balance and urinary purine derivatives in pregnant goats. Animal Physiology and Animal Nutrition.
 51. Yousef-Elahi Sadri, M., M., Torshabi, H. Fazaeli, Dehghani and Salem. 2018. Ensiling Pretreatment of Banana Waste By-products. Waste and Biomass Valorization. 1-9.  
 52. Abbasi, M., Rouzbehan, Y., Fazaeli, H., Rezaei, J., Jacobsen, S.E. 2018. The effect of lactic acid bacteria inoculation, molasses, or wilting on the fermentation quality and nutritive value of amaranth (Amaranthus hypochondriaus) silage. Journal of Animal Science. 96(9), 3983-3992.
 53. Papi, N., Kafilzadeh, F., Fazaeli, H. 2019. Use of Jerusalem artichoke aerial part as forage in fat-tailed sheep diet. Small Ruminant Research. 147: 1-6.
 54. Zahedifar, M., H. Fazaeli1, A.R. Safaei1 and S.M. Alavi. 2019. Chemical Composition and in vitro and in vivo Digestibility of Tea Waste in Sheep. Iranian Journal of Applied Animal Science. 9(1):87-93.
 55. Roshanzamir, Habiballah, Javad Rezaei, Hassan Fazaeli. 2020. Colostrum and milk performance, and blood immunity indices and minerals of Holstein cows receiving organic Mn, Zn and Cu sources. Animal Nutrition. 6:61-68.
 56. Mojtaba Abdollahi, Javad Rezaei and Hassan Fazaeli. 2020. Performance, rumen fermentation, blood minerals, leukocyte and antioxidant capacity of young Holstein calves receiving high-surface ZnO instead of common ZnO. Archives of Animal Nutrition. 74(3):189–205.
 57. Farzinmehr, Somayeh, (Farzinmehr, S), Javad Rezaei (Rezaei, J) and Hassan Fazaeli (Fazaeli, H). 2020. Effect of harvesting frequency and maturity stage of Jerusalem artichoke forage on yield, chemical composition and in vitro fermentation of the tubers and forage. Spanish Journal of Agricultural Research. 18(2): 2-12.
 58. Partovi, E., Y. Rouzbehan, H. Fazaeli and J. Rezaei. 2020. Broccoli byproduct-wheat straw silage as a feed resource for fattening lambs. Translational Animal Science …..
 59. Fazaeli, Hassan Haydar Ali Golmohammadi and Sayed Nouroldin Tabatatbaei. 2021. Effect of Replacing Dietary Corn Silage with Hydroponic Barley Green Fodder on Holstein Dairy Cows Performance. Iranian Journal of Applied Animal Science. 11(3): …. 
پروژه های تحقیقاتی

 

رديف

عنوان طرح

سال شروع

سال خاتمه

1

طرح شناسايي ضايعات كشاورزي به منظور تغذيه دام

1364

1368

2

ايجاد پايلوت توليد خوراك دام با استفاده از ضايعات كشاورزي

1364

1369

3

بررسي ساخت ماشينهاي خرد كن كلش برنج

1365

1366

4

شناسايي و كاربرد تفاله و پسمانده هاي مركبات در تغذيه دام

1365

1368

5

مطالعه و ارائه الگوهاي ساختماني سيلوي علوفه براي دامداران روستایی در شمال کشور

1366

1368

6

بررسي مواد افزودنی و روشهاي ذخيره سازي علف شبدر برسيم

1367

1368

7

توليد آزمايشي و مصرف بلوك ملاس اوره در تغذيه دام

1369

1371

8

بررسي امكان استفاده از ضايعات بذر يونجه در تغذيه مرغ تخمگذار

1373

1374

9

بررسي و مقايسه بازدهي گوساله­هاي نر تا لش با روش تغذيه سنتي و نيمه متمركز

1373

1374

10

بررسي تركيبات شيميايي و ميزان اسيدهاي چرب در سبوس برنج استان گيلان

1374

1375

11

استفاده از سطوح مختلف انرژي و پروتئين در تغذيه گوساله هاي نر استان گيلان

1373

1374

12

تعيين مناسب ترين ميزان مصرف سيلوي ضايعات هندوانه در تغذيه گوساله هاي پرواري

1373

1374

13

بررسي امكان تهيه سيلاژ از پوست خارجي پسته تازه  جهت تغذیه دام

1373

1374

14

بررسي امكان استفاده از تفاله زيتون در جيره غذايي گوساله هاي نر بومي گيلان

1374

1375

15

بررسي روشهاي مناسب سيلوكردن علف آزولا

1374

1375

16

يررسي وضعيت تغذيه اي گاوهاي شيري منطقه گلپايكان

1374

1375

17

بررسي وضعيت و عملكرد توده گاوهاي منطقه گلپايگان

1374

1376

18

بررسي وضعيت عناصر معدني در منابع علوفه اي منطقه گلپايگان

1374

1376

19

استفاده از آب پنير در غني سازي كاه گندم

1374

1376

20

بررسي استفاده از تفاله ليموي سيلو شده در تغذيه گوساله هاي نر بومي هرمزگان

1374

1376

21

تعيين شاخص ارزش غذايي كاه گندم غني شده با اوره و آب پنير

1375

1376

22

بررسي وضعيت مديريت پرواربندي گوساله در ايران

1375

376

23

بررسي نسبتهاي مناسب يونجه با برگ بلوط در تغذيه بز مرغز

1375

1376

24

تعيين ارزش غذايي سيلوي  اپيكارپ پسته به روش شيميايي و هضمي

1375

1376

25

بررسي اثر تغذيه سرشاخه آتريپلكس بر رشد و توليد كرك بز رائيني

1376

1378

26

بررسي امكان بهبود بازده توليد مثل و توليد شير گاوهاي منطقه گلپايگان از طريق بهبود وضعيت تغذيه (مكمل فسفر)

1377

1378

27

اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره تحريكي بر روي بازده توليد مثل گوسفندان دالاق

1378

1379

28

تعيين ارزش غذايي مخلوط تفاله تر چغندر قند و باگاس سيلو شده با اوره و ملاس در گوسفند

1379

1380

29

تعيين ارزش غذايي كاه كمپوست باقيمانده از توليد قارچ آگاريكوس در تغذيه دام

1379

1379

30

بررسي عملكرد سيلاژ سورگوم شيرين نسبت به ذرت سيلوشده در پرواربندي گوساله

1379

1381

31

بررسي امكان تجزيه پلي ساكاريدها و ليگنين كاه بوسيله ميكربهاي روده اي موريانه

1379

1382

32

بررسي وضعيت عناصر معدني در خون گوسفندان منطقه سبلان

1379

1381

33

بررسي امكان سيلو كردن بقاياي كدو آجيلي و استفاده از آن در جيره غذايي گوساله هاي پرواري گاو ميش.

1380

1381

34

بررسي تغييرات ارزش غذايي يونجه (منطقه قهاوند همدان) از مرحله برداشت تا زمان مصرف در تغذيه دام

1380

1381

35

تعيين ارزش غذايي منابع خوراك دام كشور

1371

1380

36

بررسي امكان بهبود ارزش غذايي كاه گندم با استفاده از قارچ خوراكي

1378

1380

37

تعيين شاخص ارزش غذايي كاه گندم غني شده با قارچ

1380

1382

38

بررسي امكان سيلو كردن بقاياي گلاب گيري جهت تغذيه دام

1381

1382

39

بررسي تغييرات ارزش غذايي يونجه (منطقه فامينين همدان) از مرحله برداشت تا زمان مصرف در تغذيه دام

1380

1381

40

تعيين ارزش غذايي پس مانده هاي ميوه و سبزيجات ميادين تره بار به روشهاي in vivo   و in vitro

1380

1381

41

آزمون قابليت كاربرد الگوي رشد ايستگاه تحقيقات دامپروري رشت براي گوساله هاي نر بومي گيلان در شرايط واحد هاي پرواربندي

1380

1381

42

تعيين ارزش غذايي تفاله خشك ليمو ترش و كاربرد آن در جيره غذايي بز

1381

1382

43

بررسي امكان استفاده از گياه خارشتر در جيره نگهداري گوسفند و بز

1381

1383

44

مقايسه سه روش بهره برداري از زراعت جو از نظر عملكرد ارزش غذايي در تغذيه دام

1381

1382

45

تعيين ارزش غذايي بقاياي ذرت در تغذيه دام

1381

1382

46

بررسي وضعيت مديريت تغذيه (در دوره خشكي) گاوهاي شيري در شهرستان گلپايگان

1381

1383

47

تعيين تركيبات شيميايي و قابليت هضم گياهان غالب مراتع منطقه بافت در استان كرمان

1381

1384

48

اثر كاربرد علف خشك چولان در جيره غدايي گوساله هاي نر پرواري گاوميش

1381

1382

49

دستيابي به الگوي افزايش عملكرد گوساله هاي بومي گيلان از طريق بهبود تغذيه

1381

1383

50

بررسي خصوصيات سيلويي و ارزش غذايي برگ و طوقه چغندر قند با سه روش مختلف برداشت

1381

1382

51

بررسي اثر سطوح مختلف بقاياي پسته خشك شده در جيره غذايي بر عملكرد بره هاي نر پرواري

1381

1382

52

تعيين ارزش غذايی کاه کمپوست حاصل از کشت قارچ خوراکی

1381

1382

53

تعيين ارزش غذايی کهور و کاربرد آن در جيره غذايی بره های پرواری

 

 

54

بررسی اثر کاربرد سيلاژ تفاله تر چغندر قند همراه با باگاس نيشکر و يا کاه گندم در تغذيه گاوميش

1381

1383

55

بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئين جيره بر عملکرد پرواری، کميت و کيفيت الياف بز مرخز

1381

1383

56

اثر کاربرد جیره پلت شده حاوی کاه کمپوست به جای مانده از پرورش قارچ تکمه ای بر عملکرد بره پرواری

1382

1383

57

اثر استفاده از اسيدهای پروپيونيک و استيک بر حفظ ارزش غذايی پونجه طی مراحل خشک کردن و نگهداری در انبار

1382

1383

58

تعيين ترکيبات شيميايی و قابليت هضم گياهان غالب خانواده گرامينه مراتع استان کرمان

1382

1384

59

تعيين ارزش غذايی بقايای چای خشک کنی در تغذیه دام

1383

1384

60

بررسی خصوصيات سيلويی و ارزش غذايی برگ و طوقه چغندر قند

1383

1384

61

تعيين ارزش غذايی بقايای ذرت دانه ای در تغذيه دام 

1383

1384

62

تعيين ارزش غذايی بقايای گلاب گيری به عنوان خوراک دام

1383

1384

63

تعيين ارزش غذايی کاه لوبيا در تغذيه نشخوار کنندگان

1384

1385

64

مقايسه ارزش غذايی علوفه کامل جو در سه روش بهره برداری

1384

1385

65

بررسی اثر مکمل های غذایی حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد تولید مثلی گوسفند دالاق

1384

1386

66

استفاده از بقايای سيلو شده حاصل از پوست گيری پسته در جيره گوساله های نر پرواری

1385

1386

67

تعيين ارزش غذايی غلاف کهور و کاربرد آن در جيره غذايی بره های پرواری

1385

1386

68

بررسی تاثير بهينه سازی کلش غلات در تغذيه گوسفند داشتی شال

1385

1386

69

اثر سطوح مختلف ملاس، گوگرد و اوره بر قابلیت هضم و تخمير مواد خشبی در شيرابه شکمبه گاوميش

1385

1386

70

بررسی امکان سيلو کردن بقايای کدو آجيلی و استفاده از آن در جيره غذايی گوساله های پرواری گاو ميش

1385

1387

71

بررسی اثرات استفاده از مکمل سلنیم و ید بر عملکرد گوسفندان استان مرکزی

1385

1387

72

کاربرد علوفه خشک چولان در جيره غذايی گوساله های نر پرواری گاو ميش

 

 

73

مقايسه عملكرد و ارزش غذايی علوفه سه رقم ارزن معمولی در مراحل مختلف برداشت

1385

1387

74

تعيين ارزش غذايي و خاصيت سيلويی علوفه تاج خروس

1385

1386

75

مقایسه اثر شکل فيزيکی خوراک بر عملکرد پرواری بره هاي نر كردي در گله هاي مردمي

1387

1388

76

بررسی امکان توليد خوراک مکمل انرژی- پروتئينی با استفاده از کود مرغی و ملاس چغندر

1388

1389

77

بررسی و مقايسه عملکردکمی و کيفی چهار رقم تاج خروس در تاريخ های مختلف برداشت

1387

1389

78

مقايسه عملكرد و ارزش غذايی علوفه سه رقم ارزن دم روباهی در مراحل مختلف کاشت

1387

1389

79

مقايسه سه روش خوراک دادن بر عملکرد بره های نر پرواری زندی

1387

1388

80

استفاده از جيره کاملا مخلوط مكعبي شده بر عملكرد گوساله هاي نر پرواري

1387

1388

81

اثر كاربرد كاه كمپوست قارچ و شکل فيزيکی خوراک بر عملکردگوساله‌هاي پرواري در استان همدان

1388

1389

82

اثر تغذيه علف خشک خارشتر بر عملکرد گوسفند و بز داشتی

1388

1389

83

بررسي وضعيت مديريت تغذيه در گاوداريهاي منطقه جنوب غرب استان تهران (اسلامشهر)

1388

1390

84

اثر استفاده از بلوک های مکمل غذایی اوره ملاس بر عملکرد گاوهای دورگ شیرده در شرایط روستایی

1388

1390

84

بررسی ارزش غذایی و قابلیت هضم مواد مغذی علوفه استان خوزستان

1387

1390

86

بررسي امكان بهبود وضعيت مديريت تغذيه پرورش تليسه هاي آميخته در شرايط روستايي منطقه گلپايگان

1388

1390

87

بررسي اثر استفاده از علوفه سبز تولیدي به روش آبكشت (هیدروپونیك) در جیره غذایي گاو شیردهلشتاین

1389

1391

88

اثر اوره وملاس برخصوصیات بیوشیمیایي، جمعیت میكروبي و پایداري سیلاژ برگ و طوقه چغندر قند

1389

1391

89

تعیین ارزش غذایی علوفه نیشکرسیلوشده درزمانهای مختلف برداشت

1389

1392

90

تعیین ارزش غذایي علوفه حاصل ازمراتع استان بوشهر مرحله دوم : تعیین قابلیت هضم و انرژي قابل متابولیسم

1389

1392

91

دستيابی به فناوری مناسب عمل آوری کود مرغی به منظور توليد مکمل خوراک دام

1389

1392

92

اثر منبع انرژی در جیره حاوی کود مرغی عمل آوری شده برگوارش پذیری و بیوسنتز شکمبه گوسفند  

1390

1392

93

بررسي ارزش غذایي جو جوانه زده در تغذیه گوسفند

1390

1391

94

مقایسه دو روش دستي و مكانیكي جمع آوري و  عمل آوري سرشاخه نیشكردر خوزستان

1391

1392

95

ارزیابی اثر خوراک کامل بر عملکرد  گوساله های نر پرواری هولشتاین و مونتبیلیارد

1391

1393

96

بررسی اثر استفاده از بلوک کامل غذایی بر عملکرد پرواری گوساله های نر گاومیش

1392

1393

97

بررسی ارزش غذایی و خصوصیات عملکردی دو رقم تاج خروس به عنوان منبع علوفه ای

1392

1393

98

بررسی اثر عمل آوری به روش انبا شت بر ارزش غذایی و ایمن سازی کود بستر جوجه های گوشتی

1393

1394

99

بررسی خصوصیات سیلویی دورقم تاج خروس علوفه ای و مقایسه آن با سیلاژ ذرت

1392

1394

100

اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جيره غذایی گوسفند داشتی  

1390

1392

101

بررسی اثر بلوک خوراک کامل حاوی پيت باگاس نيشکر بر عملکرد پرواری گوساله های نر هلشتاين

1389

1390

102

اثر نسبت های مختلف ملاس در جیره حاوی کود مرغی فرآوری شده بر گوارش پذیری و انرژی قابل متابولیسم خوراک در گوسفند

1391

1393

103

بررسی خصوصیات سیلویی، روند تخمیر و پایداری هوازی سیلاژ علوفه ارزن مرواریدی

1390

1393

104

تعیین ارزش غذایی و سطح مناسب سیلاژ ارزن علوفه ای در جیره غذایی گوسفند

1391

1393

105

بررسی امکان دستیابی به روش مناسب سیلو کردن سیب زمینی جهت تغذیه دام

1392

1394

106

بررسی اثر عمل آوری به روش انبا شت بر ارزش غذایی و… کود بستر جوجه های گوشتی

1392

1394

107

بررسي عملکرد تولید و بازده مواد مغذی علف سبز جو وذرت به روش آبكشت

1392

1394

108

تعیین ارزش غذایی ارزن پادزهری

1392

1395

109

تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت در تغذیه گوسفند

1393

1394

110

مطالعه اثر سطوح مختلف سیلاژ تاج خروس بر عملکرد بره پرواری

1393

1394

111

تعیین ویژگی های سیلویی و مواد ضد مغذی علوفه سورگوم پگاه و اسپید فید

1394

1395

112

بررسی اثر کاربرد بقایای کلم بروکلی سیلو شده در جیره غذایی بره پرواری

1395

1396

113

تاثير استفاده از مکمل گياهي دارويي رزن (ریشه گیاه دارویی رازیا نه) به شكل پودري و مايع در جيره بره هاي مهربان در استان همدان

1394

1395

114

بررسی ارزش تغذیه علوفه سیلو شده سیب زمینی ترشی بر عملکرد پروار بره های نر

1392

1394

115

مقايسه عملكرد يونجه به دو روش خشك و سيلو شده در تغذيه گاو شيرده

1389

1390

116

مطالعه و تعیین ارزش غذایی علوفه سیلو شده سیب زمینی ترشی

1392

1394

117

بهبود کیفیت و ارزش غذایی علوفه ذرت سیلو شده با استفاده از بقایای فیبری حاصل از قند گیری از ذرت

1396

1398

118

تعيين خصوصيات سيلويي و ترکيبات مغذي علوفه سورگوم پگاه و اسپيد فيد

1395

1397

119

بررسي بهبود ارزش غذايي کاه گندم  با باکتري هاي دستگاه گوارش موريانه

1395

1397

120

مقايسه اثر مصرف سيلاژ سورگوم با سيلاژ ذرت بر عملکرد توليدي گاو شيرده هلشتاين

1396

1398

تألیف و ترجمه کتاب

    1. تألیف کتاب پس­ماند­های کشاورزی، عمل ­آوري و مصرف در تغذیه دام؛  سال انتشار  1397

    2. تألیف کتاب كنترل كيفي در خوراك هاي دام ؛ سال انتشار 1396  

    3. تألیف کتاب مدیریت خوراک و خوراک دادن واحد های  گاوداری؛ سال انتشار 1388

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام

دانشجو

نام دانشگاه

مقطع تحصیلی

سال

دفاع

1

تعيين تركيبات شيميايي، انرژي خام و قابليت هضم تعدادي از مواد خوراكي در استان كردستان

عثمان

 عزیزی

تهران

فوق ليسانس

1373

2

اثر جيره هاي غذايي حاوي سرشاخه آتريپلكس (كانيسنس و لنتي فورميس) بررشد بره و بزغاله نر

شعبان

چگینی

˝ ˝ ˝

˝ ˝

1373

3

تاثير نشاسته و آمونياك بر روي بيوسنتز پروتئين ميكروبي  شكمبه به طريق in vivo

ماشاالله

 خشنود

آزادكرج

˝ ˝

1373

4

بررسي روشهاي استفاده بهينه از علف ني و مقايسه آن با يونجه در جيره پرواري گوساله هاي نرسيستاني

علیرضا

 آقاشاهی

تهران

˝ ˝

1374

5

استفاده از كاه گندم عمل آوري شده با قارچ خوراكي در جيره بره هاي نر پرواري

علیرضا

 فروغی

˝ ˝ ˝

˝ ˝

1374

6

اثر تعادل كاتيون آنيون جيره روي توان توليدي گاوهاي شيري هولشتاين

مصطفی تهرانی

˝ ˝ ˝

˝ ˝

1374

7

ارزشيابي كيفيت پروتئين پودر ماهي كيلكاي ايران بوسيله روشهاي شيميايي و    بيو لژيكي

محمد

 یگانه

آزاد

 خوراسگان

˝ ˝

1374

8

بررسي و شناخت عملكرد توده گاو هاي آميخته گلپايگان در شرايط تغذيه و مديريت روستايي

احمد

 ناجی

تهران

˝ ˝

1375

9

بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد پرواری و پشم گوسفندان کردی

کاوه جعفری خورشیدی

˝ ˝ ˝

˝ ˝

1375

10

بررسي قابليت هضم مواد خوراكي با استفاده از حيوان زنده و استفاده از كيسه هاي نايلوني در گوسفند

 

˝ ˝ ˝

˝ ˝

1375

11

طراحی دستگاه غنی سازی مواد خشبی با استفاده از ترکيبات غير پروتئينی

محسنی

˝ ˝ ˝

˝ ˝

1375

12

مقايسه شيميايي و بيولژيكي دي كلسيم فسفاتهاي ساخت داخل و وارداتي در تغذيه جوجه گوشتي

جمال

 فاطمی

آزادكرج

˝ ˝

1375

13

مقايسه قدرت پرواربندي و بازدهي گوساله هاي نر تالشي در سيستمهاي نيمه متمركز و گسترده در منطقه تالش

محمد ارشد مهاجری ناو

˝ ˝ ˝

˝ ˝ ˝

1375

14

تعيين قابليت تجزيه پذيري پروتئين ارقام سورگوم به روش in-situ

اسدی

تبريز

˝ ˝

1375

15

بررسي وضعيت مديريتي پرواربندي گوساله در ايران

عبدالرضا تیموری

مركزآموزش

عالی امام

˝ ˝

1376

16

بررسي اثر سطوح انرژي و پروتئين جيره بر عملكرد پرواري گوساله هاي نر گاو ميش آذربايجان غربي

محسن پورآذری

˝ ˝ ˝

˝ ˝

1376

17

بررسي اثر توام هورمون و عمل فلاشينگ بر روي عملكرد توليد مثل گوسفندان زل

مختار مهاجر

آزادكرج

˝ ˝

1377

18

بررسي اثر سطوح انرژي و پروتئين جيره بر عملكرد پرواري گوساله هاي نر گاو ميش خوزستان

اسحق کردنژاد

آزاد ساوه

˝ ˝

1378

19

تعيين ارزش غذايي پس مانده هاي ميوه و سبزي ميادين تره بار در تغذيه نشخواركنندگان

تیمورنژاد

آزادكرج

˝ ˝

1378

20

عمل آوري بيولژيكي كاه گندم با استفاده از قارچهاي عامل پوسيدگي سفيد

علی کیانی

تربيت مدرس

˝ ˝

1378

21

بررسي خصوصيات شيميايي سيلاژ يرگ و طوقه چغندرقند و ارزش غذايي آن در گوسفند

محمد رئیسیان زاده

تبريز

˝ ˝

1379

22

خصوصيات شيميايي قابليت هضم و تجزيه پذيري سيلاژ علوفه كامل جو

احمد قنبری 

فردوسي

˝ ˝

1379

23

ارزيابي داده هاي مربوط به ارزش غذايي منابع خوراك دام كشور

سید مرتضی

علوی

مركزآموزش

عالی امام

˝ ˝

1379

24

تعيين ارزش غذايي مخلوط تفاله تر چغندر قند و باگاس سيلو شده با اوره و ملاس در گوسفند

بیگدلی

اهواز

˝ ˝

1380

25

مقايسه تامين احتياجات انرژي و پروتئين گاو شيري در دو سيستم AFRC و  NRC

رمضانعلی عزیزی

ابوريحان

˝ ˝

1382

26

تعيين ارزش غذايي ضايعات چاي

حسین توفیقی

˝ ˝ ˝

˝ ˝

1382

27

بررسي تغييرات ارزش غذايي يونجه (منطقه قهاوند همدان) از مرحله برداشت تا زمان مصرف در تغذيه دام

عبدالحسین

معیر

بوعلي همدان

˝ ˝

1382

28

بررسي تغييرات ارزش غذايي يونجه (منطقه فامينين همدان) از مرحله برداشت تا زمان مصرف در تغذيه دام

حسین شفیعی

˝ ˝ ˝

˝ ˝

1382

29

مقايسه رشد چهار گونه قارچ خوراكي بر روي كاه گندم و سرشاخه خرما و تعيين ارزش غذايي آنها

عبدالمهدی کبیری فرد

رازي

˝ ˝

1382

30

تعيين ارزش غذايي بقاياي كارخانجات صنايع غذايي استان گلستان به منظور تغذيه دام

کاویان

دانشگاه

مازندران

˝ ˝

1383

31

تعيين ارزش غذايي پس مانده هاي زراعي استان گلستان به منظور تغذيه دام

محمد پاسندی

                ˝ ˝ ˝

˝ ˝

1383

32

استفاده از ضايعات نان خشك در جيره بره هاي پرواري

بوربور

ابوريحان

˝ ˝

1383

33

تاثير تغذيه تكميلي پروتئين و ويتامينها بر عملكرد ميشهاي داشتي وابسته به مرتع و پس چر غلات در فصول خشك

حمید رضا

جهانبخش

تربيت مدرس

˝ ˝

1383

34

تعيين ارزش غذايي تفاله خشك ليمو ترش و كاربرد آن در جيره غذايي بز

عسگری

بوعلي همدان

˝ ˝

1383

35

تعيين شرايط مناسب عمل آوري كاه گندم با استفاده از بخار اب تحت فشار

میر غفاری

ابوريحان

˝ ˝

1383

36

تبديل زيستی باگاس نيشکر به خوراک دام غنی شده از پروتئين

حورا  اسدالله

 خان والی

اميرکبير

˝ ˝

1384

37

تعيين ارزش غذايی پس مانده های ميوه و سبزيجات (فصل تابستان) به روش های in vitro,  ،   in vivoو   in situ

رضا سلیمی

آزاد ورامين

˝ ˝

1384

38

تعيين ارزش غذايی پس مانده های ميوه و سبزيجات (فصل پاييز ) به روش های in vitro,  ،   in vivoو   in situ

علیرضا

پوررفیع

آزاد ساوه

˝ ˝

1384

39

بررسی ارزش غذايی و امکان سيلو نمودن علوفه تاج خروس

جواد رضایی

تربيت مدرس

˝ ˝

1385

40

تاثير مواد افزودني خوراكي و غير خوراكي بر كيفيت سيلوي ذرت

محمد

 خوروش

صنعتي اصفهان

دكترا

1385

41

ارزش غذايي كاه عمل آوري شده با اوره به روشهای معمول و بسته بندي شده و مقايسه اثر آنها بر عملكرد گوساله هاي پرواری

تیمور تنها

قزلی

آزاد کرج

ارشد

1385

42

تعيين ارزش غذايي چهار گونه علوفه تاج خروس (Amaranthus) با روشهاي آزمايشگاهي

پوریا احسانی

آزاد ساوه

ارشد

1385

43

تعيين ارزش غذايی قصيل  جو توليدی به روش آب کشت با روش های آزمايشگاهی

محمد اصغری تبریزی

آزاد خوراسگان

˝ ˝

1385

44

تعيين تانن تفاله انگور و اثر آن بر تجزيه پذيری پروتئين کنجاله سويا در تغذيه گاو شيرده

داریوش

علیپور

تربيت مدرس

دكترا

1385

45

تاثير بخار آب تحت فشار بر خواص فيزيکو شيميايی ديواره سلولی سرشاخه خرما

ناصر کریمی

علوم تحقيقات

˝ ˝

1385

46

بررسی اثر خوراک کامل مکعبی شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری

اسکویی

آزاد کاشمر

 

ارشد

1385

 

47

بررسی تغييرات مواد مغذی و انرژی قابل متابوليسم گياهان مرتعی غالب ييلاقات سبلان در سه مرحله چرايی

اباذر  قنبری

آزاد شبستر

˝ ˝

1385

48

بررسی سطوح مختلف  علوفة خارشتر در تغذيه گوسفند

جعفر باشتینی

آزاد کاشمر

˝ ˝

1386

49

اثر جايگزيني سيلاژتريتيكاله بجاي سيلاژ ذرت بر عملکرد بره هاي نر پرواري زل

دانیالی حاجیلری

گرگان

˝ ˝

1386

50

بررسی وضعیت مدیریت تغذیه در گاوداری های نیمه صنعتی جنوب غرب تهران (اسلامشهر)

مجید موافق

قدیرلی

آزاد کرج

˝ ˝

1386

51

اثر سطوح مختلف کنجاله کانولا بر قابليت هضم و تجزيه پذيری پروتئين جيره گاو های شيرده هلشتاين

امیر فیاضی

آزاد ساوه

˝ ˝

1386

52

اثر سطوح مختلف كنجاله كانولا بر عملكرد توليد شير و برخي متابوليت هاي خوني گاوهاي شيرده هلشتاين

میثم منیعی

آزاد ساوه

˝ ˝

1386

53

اثر جايگزينی يونجه با بقايای پسته در جيره غذايی بز های رائينی

اعظم

میر حیدری

تربيت مدرس

˝ ˝

1386

54

تعیین اثرات پرتو تابی الکترونی بر تجزیه پذیری دیواره سلولی کاه گندم، کاه جو  و باگاس نیشکر

حسين رضا شهبازی

علوم تحقيقات

دکترا

1386

55

تعیین ارزش غذایی علوفه سيب زمينی ترشی ( Helianthus tuberosus )   با روش های in vitro  و  in vivo

مرتضی

نصرت آبادی

آزاد ساوه

 

کارشناسی ارشد

1387

 

56

تعيين قابليت هضم ميوه كهور با روش   In vivo  و استفاده از آن در جیره غذائی بره های پرواری

بهائ الدین

عالم زاده

˝ ˝

˝ ˝

˝ ˝

57

اثر كاربرد تفاله چغندر سيلو شده با كاه گندم ويا باگاس نيشكر در جيره غذايي گاوميش هاي شيرده

ابراهیم

 فروغی

˝ ˝

˝ ˝

˝ ˝

58

تعیین ارزش غذایی تفاله گل محمدی به روش های آزمایشگاهی و استفاده مستقیم از حیوان زنده

بهزاد

خرمی

تهران

ابوریحان

˝ ˝

˝ ˝

59

کاربرد بقايای گلاب گيری در جيره غذايی گاو شيرده

سید محمد سادات بیدگلی

˝ ˝

˝ ˝

˝ ˝

60

تعيين ارزش غذایی و قابلیت هضم واریاته های مختلف سورگوم علوفه ای به روش آزمايشگاهی گاز تست

آقا قلی

 بیدار

آزاد

شبستر

˝ ˝

˝ ˝

61

بررسي عملكرد توليدي گاوهاي شيري با استفاده از علوفه سبز توليدي به روش آبكشت (هايدروپونيك )

حیدرعلی

گلمحمدی

آزاد خوراسگان

˝ ˝

1388

62

اثرات سطوح مختلف اوره-ملاس در جيرة غذايي برعملكرد پرواري و ازت خون بره‌هاي نر بومی دزفول

احمد خیاط

آزاد

 ساوه

˝ ˝

˝ ˝

63

اثر بلوک ملاس- اوره بر عملکرد گاو های شيرده هلشتاين

رضا اسدی

˝ ˝

˝ ˝

˝ ˝

64

اثر عمل آوری حرارتی بر بار ميکروبی و ارزش غذايی کود بستر جوجه گوشتی با و بدون ملاس

علیرضا

 صالح طریق

آزاد

 ورامين

˝ ˝

˝ ˝

65

تعیین ارزش غذایی هفت گونه از گیاهان علوفه ای منطقه سیستان

زهرا حسینی نژاد سربنانی

دانشگاه

 زابل

˝ ˝

˝ ˝

66

بررسی ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم ضایعات درخت موز و تعیین ويژگي هاي سیلویی آن

علیرضا

 شیبک

˝ ˝

˝ ˝

1389

67

بررسی قابلیت هضم سیلوی شاخ و برگ  پژمرده درخت موز با استفاده از سطوح مختلف آنزیم های تجزیه کننده فیبر

 

˝ ˝

˝ ˝

1389

68

کاربرد سرشاخه خرما در تغذیه بزهای مولد رائینی

 

بهداد سالاری سردویی

آزاد

 خوراسگان

˝ ˝

1389

69

تعیین ارزش غذایی پنج گونه گیاه شور پسند با روش های آزمایشگاهی

محمود خانی

آزاد ساوه

˝ ˝

1390

70

اثر استفاده از دانه سویای کامل فراوری شده بر عملکرد تولید شیر گاوهای شیرده پرتولید هلشتاین

مهدی

 رضایی

آزاد کرج

˝ ˝

1390

71

تعیین قابلیت هضم و مصرف اختیاری دانه جو جوانه زده در تغذیه گوسفند

ایوب ویسی

ابوریحان

˝ ˝

1390

72

اثر فراوری حرارتی بر ارزش غذایی و شمارش برخی باکتری های بیماری زای بستر جوجه گوشتی

مهدی بدیعی باغسیاه

تربیت مدرس

˝ ˝

1390

73

اثر سطوح مختلف کود مرغی مرغی در جیره غذایی بر قابلیت هضم، سنتز پروتئین میکروبی، تعادل نیتروژن و مصرف اختیاری خوراک در گوسفند

ایوب عزیزی 

شتر خفت

”  ” “

”  ” “

1390

74

بررسی خصوصیات سیلویی دو رقم تاج خروس علوفه ای و مقایسه آن با سیلاژ ذرت

حمید ربانی

ابوعلی سینا

همدان

˝ ˝

1391

75

اثر بستر جوجه گوشتی دپو شده بر شمارش برخی باکتری­های بیماری­زا، ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و مصرف اختیاری گوسفند

حسین

بلوچ قرائی

تربیت

 مدرس

˝ ˝

1391

76

اثرسطوح مختلف کنسانتره روی رفتار مصرف خوراک، قابلیت هضم ومتابولیت های خون در  اسب

کامیاب

 کلانتری

˝ ˝

˝ ˝

1392

77

تاثیر تعداد دفعات خوراک دهی روی رفتار مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیت های خون در اسب

احسان

 دیرکوندی

˝ ˝

˝ ˝

1392

78

بررسی اثر شکل فیزیکی خوراک در جیره های با و بدون کود بستر مرغی بر عملکرد بره های پرواری

داوود

میرمحمدی

”  ” “

˝ ˝

1392

79

تاثیر تغذیه سیلاژ تاج خروس بر عملکرد بره های پرواری و گاوهای شیری

جواد رضایی

تربیت

     مدرس

دکترا

1392

80

بررسی ترکیبات شیمیایی، گوارش‌پذیری و ارزش غذایی محصول فرعی پسته خشک و سیلو شده در تغذیه نشخوارکنندگان

پیروز

شاکری

صنعتی

اصفهان

˝ ˝

1392

81

بررسی امکان بهبود مدیریت عملکرد تولید مثلی گوسفند سنگسری

محمد مهدی

احمدی

آزاد

 ورامین

ارشد

1392

82

بررسی اثر استفاده از کاه سرک نسبت به یونجه سرک در مقایسه با جیره کاملا مخلوط (TMR) بر عملکرد تولید شیر گاو هلشتاین

مرتضی

حدادی

˝ ˝

˝ ˝

1392

83

تعیین ارزش غذایی علوفه تاج خروس (Amaranthus hypokondriacus) به روش آزمایشگاهی و روش حیوان زنده

محسن

 قربانی

˝ ˝

˝ ˝

1392

84

مقایسه دو روش خوراک  دادن (خوراک کاملا مخلوط و خوراک نیمه مخلوط) بر عملکرد کمی و کیفی تولید شیر گاو هلشتاین

محسن

 نجفی عرب

˝ ˝

˝ ˝

1392

85

اثر سطوح مختلف اوره بر ارزش تغذیه ای سیلاژ ضایعات موز

زهره پاسبان

دانشگاه زابل

˝ ˝

1392

86

اثر افزودن ملاس یا باکتری لاکتوباسیلوس بر کیفیت سیلاژ سیب‏زمینی­

یاسر بابایی

تربیت مدرس

˝ ˝

1392

87

تعیین ترکیب شیمیایی و گوارش­پذیری مواد مغذی دانه جو و علوفه هیدروپونیک جو

سمیه سلیمانی

˝ ˝

˝ ˝

1392

88

تعیین ترکیب شیمیایی، گوارش­پذیری مواد مغذی و تجزیه پذیری پروتئین سیلاژ دو رقم تاج‌خروس و مقایسه آن با سیلاژ ذرت

نگار

 کریمی

˝ ˝

˝ ˝

1392

89

اثر بلوك خوراک کامل بر عملکرد و رفتار خوراک خوردن گاو های شیرده

رضا  خسروی

˝ ˝

˝ ˝

1393

90

اثر فشرده نمودن خوراک به صورت بلوك كامل بر مصرف اختیاری و گوارش پذیری خوراک در گوسفند

 

حمید

شهدادی

رامین خوزستان

˝ ˝

1393

91

تأثیر تغذیه سطوح مختلف سیلاژ مخلوط سیب‌زمینی-کاه گندم بر عملکرد بره‏های پرواری

خسرو

 صدری

تربیت مدرس

˝ ˝

1394

92

بررسی افزودن جاذب رطوبت و اوره بر ارزش غذایی سیلاژ پسماند موز

عبدالحمید

 ترشابی

دانشگاه زابل

˝ ˝

1394

93

پتانسیل تولید و استفاده از گیاه سیب زمینی ترشی در تغذیه دام

نادر پاپی

رازی کرمانشاه

دکترا

1394

94

بررسی اثر افزودنی ها (باکتری، اوره و خرمای غیر خوراکی) بر ارزش غذایی سیلاژ پسماند موز

میثم

 فولادوند

دانشگاه زابل

کارشناس

ارشد

1394

95

جداسازی و شناسایی باکتری‌های همزیست تجزیه کننده مواد لیگنوسلولزی از دستگاه گوارش موریانه و بررسی اثر آن‌ها بر ارزش تغذیه‌ای برخی بقایای کشاورزی در نشخوارکنندگان

ایوب

 عزیزی

رامین

 اهواز

دکترا

1395

96

تأثیر منابع آلی یا معدنی منگنز، روی و مس  بر عملکرد، وضعیت سلامت و باروری گاو شیری

حبیب الله

روشن ضمیر

تربیت مدرس

کارشناس

ارشد

1395

97

تاثیر تغذیه سیلاژ سیب زمینی ترشی بر مصرف خوراک، گوارش پذیری، نیتروژن میکروبی و فراسنجه های شکمبه و خون در گوسفند

محمد

 رزمخواه

˝ ˝

˝ ˝

1395

98

تعیین ارزش تغذیه ای و عملکرد علوفه سیب زمینی ترشی کشت شده در منطقه مازندران با روشهای آزمایشگاهی

البرز قاسمی

رودکی تنکابن

˝ ˝

1395

99

بررسی اثر استفاده از بقایای کلم بروکلی (برگ، ساقه و ریشه) سیلو شده همراه با کاه در جیره غذایی بره پرواری

ادریس

 پرتوی

˝ ˝

˝ ˝

1396

100

تعیین ترکیب شیمیایی و گوارش‏پذیری مواد مغذی سیلاژ دو رقم سورگوم علوفه ای و مقایسه آن با سیلاژ ذرت

احسان

 صابر

˝ ˝

˝ ˝

1396

101

تأثیر تعداد برداشت بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری، گوارش‌پذیری وتخمیر آزمایشگاهی علوفه و غده سیب‌زمینی ترشی

سمیه فرزین مهر

˝ ˝

˝ ˝

1396

102

تأثیر تغذیه سطوح مختلف اکسید روی، متیونین روی و نانواکسید روی بر عملکرد، وضعیت سلامت و ایمنی گوساله

مجتبی عبدالهی

˝ ˝

˝ ˝

1396

103

تاثير بلوك خوراك كامل بر رفتار تغذيه اي، پاسخ هاي متابوليك شكمبه و توان توليدي گاوهاي شيري هلشتاين

سیروس فراستی

رازی

کرمانشاه

دکترا

1396

104

اثر برداشت های مختلف با و بدون علف هرز بر کمیت و کیفیت علوفه سیب زمینی ترشی

انور

 محمدی

تربیت

مدرس

کارشناس

ارشد

1396

105

اثر میوه بلوط با و بدون پلی اتیلن گلیکول بر عملکرد تولید مثلی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی بزهای ماده بومی استان ایلام

هوشنگ

 جعفری

ایلام

دکترا

1396

106

مقایسه ارزش غذایی سیلاژ ذرت علوفه‏ای با پنج رقم تاج‌خروس در استان همدان (غرب ایران)

سید احمد

حسینی

تربیت

مدرس

کارشناس

ارشد

1397

107

مقایسه ارزش غذایی سیلاژ ذرت علوفه‏ای با پنج رقم تاج‌خروس در نیشابور

حسین

شادی

تربیت

مدرس

کارشناس

ارشد

1397

108

تولید در هکتار، مصرف، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامترهای تخمیر شکمبه ای و متابولیت های خون گوسفند تغذیه شده با علوفه سالیکورنیا

مهدی نصرآبادی

تربیت

 مدرس

کارشناس

ارشد

1397

109

تأثیر مکمل های لاکتوباسیلوس و یا مخمر بر فراسنجه های تخمیر، جمعیت میکروبی و فعالیت برخی آنزیم های هیدرولیتیک شکمبه با روش برون تنی

علیرضا

اشکواری

”   “

”  “

1397

110

اثر افزودن خوراک گلوتن ذرت بر خوشخوراکی و گوارش پذیری سیلاژ ذرت

فرشید

 میرزایی

ابوریحان

تهران

”   “

1397

111

بررسی ارزش غذایی و مواد ضد تغذیه ای برگ و نیام کهور پاکستانی و اثرات آنها بر عملکرد بزهای پرواری تالی هرمزگان

فیروز

عسگری

دانشگاه

 زابل

دکترا

1397

همایش های داخلی

 

1. فضائلي، حسن، 1366. بررسی امكان استفاده از سيلوي تفاله پرتقال در خوراك دام. مجموعه مقالات سمينار پرواربندي و استفاده ازفراورده هاي فرعي كشاورزي  در تغذيه دام. شيراز. ص 171-166.

2. فضائلي، حسن، 1374. سيستمهاي تحقيقات در دامپروري، مجموعه مقالات اولين كنگره علوم دامي ايران، تهران، ص. 15-1.

3. فضائلي، حسن، 1374. سيستمهاي تحقيقات مزرعه اي در دامپروري، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج (سخنراني)

4. فضائلي، حسن و ابوالفضل عباسي، 1374. بررسي امكان استفاده از ضايعات بذر يونجه در تغذيه مرغ تخمگذار، مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي طيور ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج ، ص 54-45.

5. فضائلي، حسن ، علي نيكخواه، و سيد احمد ميرهادي، 1375. تعيين تركيبات شيميايي و انرژي خام مواد خشبي استان گيلان، مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج ، 22-9.

6. تقي زاده، اكبر، علي نيكخواه و حسن فضائلي، 1375. قابليت هضم و تجزيه پذيري بعضي از خوراكهاي دام ايران با روشهاي ازمايشگاهي و بيولژيكي ((in vivo, in  vitro, in sacco. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي گوسفند و بز ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج ، ص. 258-248.

7. اسديان، اكبر، سيد احمد ميرهادي، منوچهر منعم، محمد خوروش و حسن فضائلي، 1375. اثر فصل جفتگيري بر غلظت ويتامين A در پلاسماي خون گوسفند شال.  مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي گوسفند و بز ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج ،ص. 271.

8. افضلي، مسعود ، سيد مظفر مهدي زاده و حسن فضائلي، 1375. استفاده از سطوح مختلف آزولاي سيلو شده در تغذيه گوسفندان بومي گيلان.  مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي گوسفند و بز ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج ،ص. 280.

9. تهراني، علي مصطفي، علي نيكخواه و حسن فضائلي، 1375. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج ، 99-91.

10. فروغي، عليرضا ، علي نيكخواه و حسن فضائلي، 1375.  مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج ، 147-139.

11. خشنود، مجيد ، سيد احمد ميرهادي، داوود شريفي و حسن فضائلي، 1375. اثر نشاسته و اوره بر بيو سنتز پروتئين ميكروبي شكمبه با روش آزمايشگاهي.  مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج ، 182-175.

12. كرمي، مرتضي ، غلامرضا قرباني، مسعود عليخواني و حسن فضائلي، 1375. جايگزيني نسبتهاي مختلف تفاله سيب درختي سيلو شده بجاي يونجه در جيره بره هاي نر لري بختياري. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج، 190-183.

13. آقاشاهي، عليرضا ، علي نيكخواه و حسن فضائلي، 1375. روشهاي استفاده بهينه از علف ني و مقايسه آن با يونجه در جيره پرواري گوساله هاي نر سيستاني. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور ايران، مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج، 220-206.

14. تكاسي، محمد ولي  و حسن فضائلي، 1376. غني سازي كاه با آب پنير و اوره. فصلنامه پژوهش و سازندگي، 35: 102-96.

15. تيموري، عبدالرضا ، ابوالفضل عباسي، همايون محمودزاده و حسن فضائلي، 1377. بررسي كار آيي فني واحدهاي پرواريبندي گوساله در ايران. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي گاو و گاوميش كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج، ص 113-102.

16. فضائلي، حسن،  محمد ارشد مهاجري ناو، عبدالسول علامه و حسين نوروزيان، 1377. بررسي اثر سطح تغذيه بر رشد و بازده اقتصادي گوساله هاي نر منطقه تالش. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي گاو و گاوميش كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج، ص 162.

17. ناجي زواره، احمد ، سيد رضا ميرايي آشتياني، علي نيكخواه و حسن فضائلي، 1377 .  بررسي و شناخت عملكرد توده گاوهاي آميخته منطقه گلپايگان در شرايط روستايي. مجموعه مقالات اولين سمينار پژوهشي گاو و گاوميش كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج، ص 184.

18. فضائلي، حسن ، 1378. تعيين تركيبات شيميايي و قابليت هضم ضايعات چاي ايران. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي. كرج، ص 301-295.

19. كياني، علي شير ، يوسف روزبهان و حسن فضائلي، 1378. تاثير قارچهاي پوسيدگي سفيد (4 گونه از جنس پلوروتوس) بر تركيبات شيميايي و قابليت هضم كاه گندم. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي. كرج ،ص 219-211.

20. حسني، احمد رضا  و حسن فضائلي، 1378. استفاده از كاه و كاه آمونياكي در تغذيه گوسا له هاي نر سرابي و تعيين انرژي قابل هضم جيره با روش in vivo. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي. كرج، ص 344.

21. مهدي زاده، سيد مظفر، حسن فضائلي و حميدرضا محمديان، 1378. بررسي امكان سيلو كردن آزولا با استفاده از مواد جاذب الرطوبه مختلف. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي. كرج، ص 359.

22. كردنژاد، اسحيق ، همايون محمودزاده، حميدرضا ميرزايي و حسن فضائلي، 1378.  بررسي اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئين بر عملكرد پرواري گوساله هاي نر گاوميش خوزستان. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي. كرج، ص 354.

23. بديعي مقدم، فريبرز،  مهوش حبيبي كوهي و حسن فضائلي، 1378. تعيين تركيبات شيميايي و تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام يونجه و اسپرس منطقه گلپايگان. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي. كرج، ص 348.

24. آخوندي، علي ، حيدر علي گل محمدي و حسن فضائلي، 1378. بررسي وضعيت تغذيه گاوهاي شيري منطقه گلپايگان. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي. كرج، ص 346

25. فضائلي، حسن، 1379. تحقيق و توسعه در دامپروري.  مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج (سخنراني).

26. فضائلي، حسن، 1379. غني سازي مواد ليگنوسلولزي با استفاده از قارچهاي خوراكي. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج (سخنراني).

27. فضائلي، حسن، نقش كشاورزي و منابع طبيعي در توسعه شهرستان آستارا، 1379. نخستين همايش توسعه و عمران شهرستان آستارا.

28. فضائلي، حسن، اصلان عزيزي، سيد احمد ميرهادي و همايون محمودزاده، 1380. بررسي و مقايسه قدرت ميسيليوم دواني  شش گونه از قارچهاي‌ پلوروتوس‌ بر روي‌ سه‌ نوع محيط كشت‌ متفاوت‌.مجموعه مقالات دومين همايش بيو تكنولژي كشور. مؤسسه تحقيقات بيو تكنولژي ايران. كرج، 829-821

29. تيمورنژاد، ناصر ، مجتبي زاهدي فر، علي نيكخواه و حسن فضائلي، 1380. تعيين ارزش غذايي پس مانده هاي ميوه و سبزيجات ميادين تره بار در نشخواركنندگان. مجموعه مقالات سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي، كرج ، ص 54-45.

30. علوي، سيد مرتضي، مجتبي زاهدي فر، حسن فضائلي و ابوالفضل عباسي، 1380. ارزيابي نتايج حاصل از تجزيه شيميايي و انرژي خام يونجه، شبدر، كاه گندم و كاه جو در ايران . مجموعه مقالات سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي، كرج، ص 131-120.

31. فروغ عامري، نادر و حسن فضائلي، 1380. بررسي روشهاي مختلف سيلو نمودن پوست خارجي پسته. مجموعه مقالات سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي، كرج،  ص 137-131.

32. قنبري گردونك، احمد، محسن دانش مسگران، ابوالقاسم گليان و حسن فضائلي، 1380. تاثير خوراكهاي حاوي علف جو سيلو و عمل آوري شده با فرمالدئيد بر قابليت هضم، تخمير شكمبه اي و متابوليتهاي خون بره هاي نر بلوچي. مجموعه مقالات سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي، كرج، ص 148-138.

33. اميني، فريدون  و حسن فضائلي، 1380. مقايسه چهار روش فيستولا گذاري در گاو، گوسفند و بز. مجموعه مقالات سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي، كرج، ص .197

34. كياني، علي شير ، يوسف روزبهان، حسن فضائلي و اصلان عزيزي، 1380 بررسي روابط بين تغييرات ايجاد شده در تركيبات ديواره سلولي و قابليت هضم كاه گندم عمل آوري شده با قارچ خوراكي. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي. كرج، ص 219.

35. لطف الاهيان، هوشنگ، فضل ا.. افراز، محمد تقي توحيديان، ژاله ميرعبدالباقي و حسن فضائلي، 1380. استفاده از پودر شبدر برسيم در تغذيه مرغان گوشتي و مقايسه آن با پودر يونجه. مجموعه مقالات سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور. مؤسسه تحقيقات علوم دامي. كرج، ص 363-353 .

36. محسن پور، علي، همايون محمودزاده، حميدرضا ميرزايي و حسن فضائلي، 1380. اثر سطوح انرژي و پروتئين جيره بر عملكرد پرواري گوساله هاي نر گاوميش. مجموعه مقالات سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشورمؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور، كرج. ص 236-235.

37. حسني، احمد رضا و حسن فضائلي، 1380. اثر كاه غني شده (آمونياكي) بر عملكرد پرواري گوساله نر سرابي. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي گاو و گاوميش كشور. زاهدان. ص 226-225.

38. آخوندي،  علي، حسن فضائلي و حيدر علي گل محمدي، 1380. بهبود بازده توليد شير در گاوهاي منطقه گلپايگان با استفاده از مكمل فسفر. مجموعه مقالات دومين سمينار پژوهشي گاو و گاوميش كشور. زاهدان،  ص 362-353.

39. فضائلي، حسن، 1381. بهره گيري از روشهاي تعليم و تربيت اسلامي در آموزش هاي كشاورزي. چهارمين همايش آموزشهاي علمي- كاربردي، تبريز.  ص. 67.

40. فضائلي، حسن، 1381. غني سازي كاه گندم با استفاده از قارچ صدفي و كاربرد آن در جيره غذايي گاو شيري.  مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج (سخنراني).

41. فضائلي، حسن ، 1382. الگوهاي تحقيق و توسعه در دامپروري. مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج (سخنراني).

42. فضائلي، حسن و مجتبي زاهدي فر، 1382. گاوميش حيواني با استعداد در تبديل بقاياي كشاورزي به شير و گوشت. همايش گاوميش ايران، اروميه.

43. فضائلي، حسن، 1383. فن آوری های جديد در توليد و سيلو کردن علوفه.  مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور. كرج (سخنراني).

44. عبداله کاويان ، سيد حسن حافظيان ، حسن فضائلي و محمد پاسندی. 1383 . تفاله مالت و ارزش غذايي (قابليت هضم) آن در تغذيه دام. اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور، دانشکده کشاورزی کرج. ص 73-70.

45. عليرضا طالبيان مسعودی ، حسن فضائلي و محسن برجي. 1383.  اثرات استفاده از کمپوست باقيمانده از توليد قارچ خوراکي (آگاريکوس بيسپوروس) در تغذيه نشخوارکنندگان.  اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور، دانشکده کشاورزی کرج. ص 108-104.

46. رمضانعلي عزيزی ، احمد افضل زاده ، محسن دانش مسگران ، حسن فضائلي  و قادر منافی آذر. 1383. مقايسه تاثير ميزان انرژی و پروتئين پيشنهادی AFRC  و NRC بر عملکرد گاو شيرده در اواسط شيردهی. اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور، دانشکده کشاورزی کرج. ص 138-136.

47. عبدالمهدی کبيری فرد ، فرخ کفيل زاده و حسن فضائلي. 1383.  مقايسه قدرت ميسيليوم دوانی چهار گونه قارچ پلوروتوس بر روی کاه گندم و سرشاخه خرما در مقايسه با محيط کشت پايه. اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور، دانشکده کشاورزی کرج. ص 193-191.

48. سيد صادق مير غفاری ، احمد افضل زاده ، مجتبی زاهدی فر، حسن فضائلي ، حسين نوروزيان و ابوالفضل عباسی. 1383. تاثير عمل آوری کاه گندم با بخار آب تحت فشار بر خصوصيات تجزيه پذيری و بر آورد مصرف اختياری آن. اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور، دانشکده کشاورزی کرج. ص. 200-198.

49. پيروز شاکری ، حسن فضائلي و نادر فروغ عامری. 1383. استفاده از بقايای حاصل از پوست گيری پسته در جيره بره های نر کرمانی. اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور، دانشکده کشاورزی کرج. ص. 246-243.

50. محمد ولی تکاسی ، حسن فضائلي  و عليرضا ذبيح اله زاده سماکوش. 1383. تعيين شاخص ارزش غذايي کاه گندم غني شده با اوره و آب پنير.  اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور، دانشکده کشاورزی کرج. ص. 264-261.

51. عليرضا طالبيان مسعودی ، حسن فضائلي و سيروس بهادری. 1383. بررسي وضعيت عناصر سلنيم و يد در گوسفندان استان مرکزی (گزارش موردئی از سه گله داشتي). اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور، دانشکده کشاورزی کرج. ص 268-265.

52. فضائلي، حسن و مجتبی زاهدی فر. 1383. ارزش غذايی و کاربرد بقايای گياهی در تغذيه دام. اولين همايش علمی کاربردی مديريت بقايای گياهی. وزارت جهاد کشاورزی. ص. 96-95.

53. فضائلي، حسن ، حيدر علی گل محمدی، عباس المدرس و شعاعی.  1384 مقايسه عملکردعلف سورگوم و علف ذرت سيلو شده در تغذيه گوساله های پرواری. اولين همايش ملی علوفه. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. ص. 197.

54. تورج اعظمی ، محمد بيگدلی، کريم قربانی، حسن فضائلی. 1384 تعيين ارزش غذايی گياهان علوفه ای استان لرستان. اولين همايش ملی علوفه. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. ص. 495.

55. سراين رزاق زاده، حسن فضائلی، جهانگير امينی و علی محسن پور.  1384بررسی امکان سيلو کردن بقايای کدو آجيلی و تعييين بهترين فرمول سيلو. دومين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی . دانشگاه تربيت مدرس. 641-635.

56. سراين رزاق زاده، حسن فضائلی، جهانگير امينی و علی محسن پور. 1384  برسی امکان استفاده از سيلو ی بقايای کدو آجيلی در جيره غذايي گوساله های پرواری گاو ميش. دومين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی . دانشگاه تربيت مدرس. 649-642.

57. محمد پاسندی، حسن فضائلی، سيد حسن حافضيان و کاويان. 1384  تعيين ارزش غذايی کاه غلات به منظور تغذيه دام.  دومين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی . دانشگاه تربيت مدرس. 687-675.

58. فضائلي، حسن. 1384  بررسی امکان سيلو کردن بقايای گلاب گيری به منظور استفاده در تغذيه دام. دومين کنگره بهره برداری از منابع تجديد شونده و باز يافت در کشاورزی.  دانشگاه آزاد اسلامی  (واحد خوراسگان اصفهان ).

59. فضائلي، حسن. 1384  باز يافت پس ماند های کشاورزی از نظر تغذيه دام. دومين کنگره بهره برداری از منابع تجديد شونده و باز يافت در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی  (واحد خوراسگان اصفهان).

60. فضائلي، حسن. 1384  استفاده از كمپوست كاه باقيمانده از توليد قارچ تکمه ای در جيره غذايی بزغاله پرواری. دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بز کشور. موسسه تحقيقات  علوم دامی. ص. 49-43.

61. فضائلي، حسن و مجتبی  زاهدی فر 1384  ارزش غذايي بقاياي گلاب گيري با نسبت هاي مختلف يونجه خشك در تغذيه گوسفند. دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص.  7-1. ‌‌

62. جعفر باشتينی، حسن فضائلی ، رضا فيضی و حسين توکلی. 1384  قابليت هضم و مصرف اختياری علف خارشتر در تغذيه گوسفند.  دومين سمينار پژوهشی گوسفند وبز کشور. موسسه تحقيقات  علوم دامی.  ص. 16-9.

63. سعيد موسوی، حسن فضائلی، حميد امانلو، رحيم عصفوری، محمد تقی مسلميون. 1384  عمل آوری کلش برنج با قارچ پلوروتوس جهت استفاده در پروار بره های نر افشاری. دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقيقات  علوم دامی. ص. 79-71.

64. محمد يگانه پرست، حسن فضائلی و مهدی خجسته. 1384  بررسی وضعيت عناصر کلسيم و فسفر در سم خون ميشهای متکی به مرتع منطقه زاغه سلمان استان قم. دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقيقات  علوم دامی. ص. 86-80.

65. ابوالفضل عباسی، مجتبی زاهدی فر، حسن فضائلی، سيد احمد ميرهادی، عباس گرامی. 1384  معرفی جداول ارزش غذايی منابع خوراک دام و طيور ايران.  دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقيقات  علوم دامی. ص. 40-33.

66. رضا فيضی، حسن فضائلی و محمد نوروزی. 1384  تعيين ارزش غذايی کود خشک مرغ تجمگذار در تغذيه گوسفند. دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقيقات  علوم دامی. ص.  58-51.

67. محمد رئيسيان زاده، داودعلی ساقی، حسن فضائلی، غلامعلی مقدم و محسن دانش مسگران. 1384  بررسی اثر افزودن کاه گندم، ملاس و اوره بر خصوصيات شيميايی برگ و طوقه چغندر سيلو شده. دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقيقات  علوم دامی. ص. 22-17.

68. رحمئن ابن عباسی، حسن فضائلی و صالح صالحی. 1384  بررسی نسبت های مختلف برگ بلوط و يونجه بر کميت و کيفيت الياف توليدی بزغال های نر مرخز. دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقيقات  علوم دامی. ص. 32-23.

69. ابراهيم قاسمی، سيد محمد مهدی طباطبايی، علی اصغر ساکی و حسن فضائلی. 1384  تعيين ارزش غذايی و سطوح مختلف تفاله خشک ليمو ترش در تغذيه بز. دومين سمينار پژوهشی گوسفند و بزکشور. موسسه تحقيقات  علوم دامی. ص. 70-59.

70. رضايی، جواد، يوسف روزبهان و حسن فضائلی.  1384  تعيين ارزش غذايی علوفه و سيلوی تاج خروس Amaranthus hypochondriacus در تغذيه دام. چهارمين کنفرانس علمی پژوهشی کشاورزی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. ص. 116.

71. امير رضا صفائی وحسن فضائلی. 1384. تعيين ارزش غذايی علوفه مرتعی مرغ   (Agropyron repens ) د رگوسفند. همايش علوم دامی ، راهکارهای توسعه. دانشگاه آزاد واحد چالوس. ص. 113.

72. امير رضا صفائی ، حسن فضائلی و اصلان عزيزی. 1385. بررسی کشت قارچ صدفی ساجور-کاجو روی بستر مرغ. شانزدهمين کنگره ملی صنايع غذايی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان. ص. 192.

73. فضائلي، حسن. 1386. ارزش غذايی بقايای پسته خشک شده همراه با يونجه خشک در گوسفند. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص.  725-722.               

74. فضائلي، حسن و امير رضا صفايی. 1386. قابليت هضم و مصرف اختياری علوفه سيلو شده تاج خروس. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 729-726.        

75. حسين حسينی، حسن فضائلی، حسن رکنی و رمضان حسين پور. 1386. اثر مصرف تفاله زيتون در جيره پرواری گوساله های نر بومی گيلان. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص.  352-349.

76. سيد مجتبی سيد مومن ، حسن فضائلی، مجتبی زاهدی فر، مهناز صالحی و محمد ولی تکاسی. 1386. تاثير جايگزينی سطوح مختلف سرشاخه دو گونه آتريپلکس (کانی سنس و لنتی فرميس) با يونجه بر رشد بدن و توليد کرک بزهای رائينی. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 515-512.       

77. پيروز شاکری، حسن فضائلی، مهرداد شمس الدينی، نادر فروغ عامری و داوود درويشی. 1386. اثر جيره غذايی حاوی پوست پسته بر فعاليت آنزيمهای سرمی آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينو ترانسفراز بره های پرواری. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص ص. 538-535.  

78. عليرضا طالبيان مسعودی، حسن فضائلی، محسن برجی و سيروس بهادری. 1386. اثرات استفاده از مکمل های مواد معدنی يد و سلنيم بر وضعيت اين عناصر در گوسفندان استان مرکزی. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص ص. 62-616.                     

79. شرفعلی ميرزايی، رمضانعلی عزيزی، محسن برجی و حسن فضائلی. 1386. مطالعه ترکيبات شيميايی و قابليت هضم کاه لوبيا در تغذيه نشخوارکنندگان. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 975-972.                        

80. احمد قنبری گردونک، حسن فضائلی، محسن دانش مسگران، رضا فيضی و مهران اباذری. 1386. مقايسه ارزش غذايی علوفه کامل جو در سه روش بهره برداری از نظر عملکرد دام. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص ص.  747-744.

81. امير رضا صفايی، حسن فضائلی، مجتبی زاهدی فر و سيد احمد مير هادی. 1386. اثر افزودن پلی اتيلن گليکول ( PEG ) بر ميزان توليد گاز و قابليت هضم ضايعات ميوه. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص ص.  599-596.                     

82. نجف نژاد، بهروز، محمد مهدی طباطبايی، احمد احمدی، پويا زمانی، اکبر تقی زاده، حسن فضائلی. 1386.  بررسی اثر مرحله رشد بر ترکيب شيميايی، صفات زراعی و ارزش غذايی شبدر ايرانی در چين سوم. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص.  991-988.                         

83. معير، عبدالحسين، محمد مهدی طباطبايی، حسن فضائلی، علی اصغر ساکی، حسين شفيعی ورزنه. 1386. تعيين کاهش ارزش غذايی يونجه از زمان درو تا زمان مصرف در شهرستان همدان. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص.  893-889.                          

84. عبدالمهدی کبيری فرد، حسن فضائلی، فرخ کفيل زاده. 1386. تعيين ترکيبات شيميايی سرشاخه خرمای عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس فلوريدا. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص.  790-787.                       

85. سعيد کاويان، محمد مهدی طباطبايی، خليل زابلی، فرخ کفيل زاده، حسن علی عربی و حسن فضائلی. 1386. مطالعه ترکيبات شيميايی و قابليت هضم کنجاله کلزا در تغذيه گوسفند. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 782-779.                  

86. نادر فروغ عامری، حسن فضائلی و پيروز شاکری. 1386. بررسی امکان استفاده از بقايای پسته تازه پوست گيری شده در تغذيه گاوهای شيری. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 701- 698                                 

87. محمد مهدی طباطبايی، حسن علی عربی، سيد علی حسينی سير، حسن فضائلی. احمد احمدی و خليل زابلی. 1386. تعيين قابليت هضم سيلاژ کاه گندم با سطوح مختلف تفاله ليمو و اوره به روش آزمايشگاهی. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 636-633.                    

88. هوشنگ جعفری، حسن فضائلی، محمد علی موسوی و صيفعلی ورمقانی. 1386. تعيين ارزش غذايی علوفه مرتعی استان ايلام با استفاده از روشهای آزمايشگاهی. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 333-330.                        

89. محمد پاسندی، حسن فضائلی، سيد حسن حافظيان، عبدالله کاويان، يدالله چشنی دل. 1386. ترکيبات شيميايی و قابليت هضم ظاهری کاه آفتابگردان و کاه سويا در استان گلستان. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص.  265-262.                 

90. جعفر باشتينی، حسن فضائلی، رضا فيضی، حسين توکلی. 1386. بررسی ارزش غذايی گياه خارشتر و تعيين جايگاه آن در تغذيه نشخوارکنندگان. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص.  232-229.                       

91. رحمئن ابن عباسی، حسن فضائلی، صالح صالحی. 1386. تعيين ترکيبات شيميايی و قابليت هضم ساقه و طوقه آفتابگردان به روش in vivo & in vitro  در کردستان. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 144-139.                

92. رحمئن ابن عباسی، حسن فضائلی، کامبيز کامکار. 1386. تعيين ترکيبات شيميايی و قابليت هضم برگ بلوط در مناطق جنگلی و نقش آن در تغذيه بز. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 152-149.                        

93. محمد رئيسيان زاده، حميد خديوی، عليرضا شکری، حسن فضائلی، محمد نوروزی و مهران اباذری. 1386. ترويج استفاده بهينه از سيلاژ برگ و طوقه چغندر قند در خوراک گوسفندان داشتی. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 31-29.                

94. حسين شفيعی ورزنه، حسن فضائلی، علی فرهپور و عبدالحسين معير. 1386. کاربرد کاه کمپوست حاصل از قارچ تکمه ای در جيره غذايی بره های پرواری. دومين کنگره علوم دام و آبزيان کشور. موسسه تحقيقات علوم دامی. ص. 554-551.

95. ناصرتيمور نژاد، حسن فضائلی، مجتبی زاهدی فر و ابوالفضل عباسی. 1386.  ارزش غذايی بقايای ميوه و سبزيجات ميادين تره بار در تغذيه دام. سومين همايش ملی ضايعات محصولات کشاورزی. 1386. دانشگاه تربيت مدرس.  ص ص. 523-519.

96. احمد افضل زاده، حسين توفيقی، حسن فضائلی و داود قندی. 1386. تعيين ارزش غذايی ضايعات برگ چای. سومين همايش ملی ضايعات محصولات کشاورزی. 1386. دانشگاه تربيت مدرس.  ص ص. 410-404.

97. فضائلي، حسن. 1386.  جايگاه نظام دامپروري روستايی در بوم شناختي كشاورزي. دومين همايش بوم شناختی کشاورزی ايران. دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. ص. 1238-1228.               

98. دانيال حاجيلری، محمد رضا يزدانی، حسن فضائلی و مختار مهاجر. 1386.  اثر استفاده از سيلاژ تريتيکاله بر عملکرد بره های نر پرواری زل. دومين همايش بوم شناختی کشاورزی ايران. دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. ص. 1466-1458.

99. فضائلي، حسن. 1387. بازيافت پس ماند های نيشکر و اهميت آن در توسعه دامپروری. مجموعه مقالات سومين کنگره ملی بازيافت و استفاده از منابع تجديد شونده در کشاورزی. ص. 70. داشگاه آزاد خوراسگان،  اصفهان.

100. عبدالمهدی کبيری فرد،  فرخ کفيل زاده، حسن فضائلی، محمود دشتی زاده و سيد ابوطالب صادقی. 1387. تعيين ترکيبات شيميايی کلش گندم عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس فلوريدا به منظور استفاده در تغذيه دام. مجموعه مقالات سومين کنگره ملی بازيافت و استفاده از منابع تجديد شونده در کشاورزی. ص. 92. داشگاه آزاد خوراسگان،  اصفهان.

101. فضائلي، حسن. 1387. ضرورت برنامه ريزی توسعه پرورش گاو سيستانی. مجموعه مقالات اولين همايش ملی گاو سيستانی. ص. 22. داشگاه زابل.

102. فضائلي، حسن ،  يوسف روزبهان و حميدرضا جهان بخش. 1387. اثر تغذيه تكميلي ميش ها بر وزن تولد و رشد بره هاي توليدي در شرايط روستايي. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

103. فضائلي، حسن ، حيدر علی گل محمدی، علي اكبر شعاعي،  نصرت له منتجبي و شهاب الدـن مشرف. 1387. بررسی عملکرد توليد علف سبز جو با روش آب كشت در اتاق فلزي. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

104. فضائلي، حسن، كيوان كركودي، مرتضي عرب نصرت آبادي وسيد احمد ميرهادي. 1387. تركيبات شيميايي و قابليت هضم آزمايشگاهي علوفه سيب‌زميني ترشي در مراحل مختلف برداشت. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

105. ابراهيم فروغی نيا، حسن فضائلی و حميد رضا ايزد نيا. 1387. بررسی استفاده از تفاله چغندر قند سيلو شده با کاه گندم و يا باگاس نيشکر در مقايسه با سيلاژ ذرت در تغذيه گاوميش شيرده.  مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

106. ميثم منيعی، کيوان کرکودی، حسن فضائلی و صادق کريم زاده. 1387. اثر افزايش کنجاله کانولا بر عملکرد توليد شير و برخی متابوليت های خونی گاو های شيرده هلشتاين. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

107. عبدالمهدی کبيری فرد، حسن فضائلی، فرخ کفيل زاده، محمود دشتی زاده، سيد ابوطالب صادقی، محمد هادی صادقی و اير ارسلان کمالی. 1387. تعيين قابليت هضم کلش گندم عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس فلوريدا در گوسفند. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

108. بهزاد خرمی، حسن فضائلی و سيد محمد سادات بيدگلی. 1387.  اثر استفاده از بقايای گلاب گيری در جيره غذايی گوساله های نر پرواری. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

109. محمد ولی تکاسی، سعيد غلامی، مجتبی زاهدی فر، حسن فضائلی، سيد مجتبی سيد مومن و سيد ابراهيم ابراهيمی. 1387. بررسی امکان استفاده از آب پنير در غنی سازی کاه گندم در واحد های پرواربندی مردم مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

110. هوشنگ جعفری، حسن فضائلی، صيفعلی ورمقانی و يحيی عباسپور .1387. اثر سطوح مختلف جايگزين بوته خيار به جای يونجه بر عملکرد بره پرواری. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

111. جعفر باشتينی، حسين توکلی، حسن فضائلی و عليرضا فرزاد .1387. بررسی امکان استفاده از گياه خارشتر در جيره نگهداری گوسفند و بز. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

112. حيدر علی گل محمدی، حسن فضائلی، مجتبی زاهدی فر، شهابالدين مشرف، مهوش کوهی حبيبی، منصور صالحی، نصرت ا.. منتجبی، عليرضا آذربايجانی و علی اکبر شعاعی .1387. بررسی عملکرد، ارزش غذايی و هزينه توليد علوفه سبز جو با روش آبکشت و استفاده از آن در گوساله های نر پرواری. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

113. رمضانعلی عزيزی و حسن فضائلی .1387. ساخت بلوک های مکمل غذايی اوره ملاس. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

114. جعفر باشتينی، احمد قدرت نما، حسن فضائلی و سيد احمد ميرهادی .1387. تعيين ارزش غذايی سطوح مختلف علف خارشتر در خوراک دام با استفاده از فن توليد گاز. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

115. محمد رئيسيان زاده، محمد نوروزی، حسن فضائلی، محسن دانش مسگران، رضا رئيسيان زاده .1387. بررسی خصوصيات سيلويی و ارزش غذايی برگ و طوقه چغندر قند با دو روش مختلف برداشت. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

116. پيروز شاکری، حسن فضائلی، احمد پورميرزايی، حميد مصطفوی .1387. ترکيب شيميا يی و قابليت هضم دو گونه درمنه در شهرستان بافت در استان کرمان. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

117. کامبيز کامکار، محمد علی موسوی، حسن فضائلی و عبدالرحمن ابن عباسی .1387. بررسی ارزش غذايی علوفه های غالب در استان کردستان.  مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

118. نادر فروغ عامری، پيروز شاکری و حسن فضائلی. 1387. استفاده از بقايای سيلو شده حاصل از پوست گيری پسته در جيره گوساله های نر پرواری. مجموعه مقالانت سومين کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.

119. فضائلي، حسن و سيد علی موسوی. 1387. ارزش غذايی و قابلیت استفاده از بقايای ذرت دانه ای از نظر تغذيه دام. اولين همايش ملی  کشاورزی پايدار. موسسه سيمای دانش. اهواز

120. فضائلي، حسن. 1387. استعداد هاي خوزستان از نظر تلفيق دامپروري دربخش كشاورزي. اولين همايش علوفه منطقه جنوب غرب کشور.  مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی. دزفول

121. اسحاق کردنژاد، حسن فضائلی. 1387.  بررسی خصوصيات سيلويی مخلوط برگ و طوقه چغندر قند و باگاس نيشکر با نسبت های مختلف اوره و ملاس. اولين همايش علوفه منطقه جنوب غرب کشور.  مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی. دزفول.

122. آقاقلی بيدار، يحيی اسدی، حسن فضائلی، رامين سلامت دوست  و محمد رضا شيری. 1387. تعيين ارزش غذايی و قابليت هضم وارياته های مختلف سورگوم علوفه ای با روش آزمايشگاهی گاز تست. اولين همايش ملی فن آوری های نوين در کشاورزی و منابع طبيعی. دانشگاه آزاد اسلامی رشت. ص. 1790-1793.

123. کامبيز کامکار، حسن فضائلی، محمدخضری و صالح صالحی. 1387.ا بررسی اثر استفاده از بلوک های خوراک بر عملکرد گوساله های پرواری استان کردستان. اولين همايش ملی فن آوری های نوين در کشاورزی و منابع طبيعی. دانشگاه آزاد اسلامی رشت. ص.  1761-1766.

124. حيدر علی گل محمدي، سيد نورالدين طباطبايی، حسن فضائلی و مهرداد مدرسي. 1388. استفاده از علوفه سبز توليدي به روش آبكشت در تغذيه دام. چهارمين همايش منطقه ای ايده های نو در کشاورزی.  دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان. ص.  303-306. 

125. فضائلي، حسن. 1388.  استفاده بهينه از پس ماند های کشاورزی در تغذيه دام.  چهارمين همايش ملی بررسی ضايعات  محصولات کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس. ص. 198-204

126. شفيعی، حسین؛ حسن فضائلی، علی فرهپور ، محمد مهدی طباطبايی ، عبدالحسین معير و جواد بشيری. 1388. بررسی افت ارزش غذايی يونجه از زمان برداشت تا زمان مصرف در منطقه فامنين همدان. چهارمين همايش ملی بررسی ضايعات  محصولات کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس. ص.  329-333.

127. شفيعی، حسین؛ حسن فضائلی، علی فرهپور،   عبدالحسین معير و جواد بشيری. 1388. اثر کاربرد کاه کمپوست حاصل از پرورش قارچ تکمه ای در جيره غذايی بره های پرواری استان همدان.  چهارمين همايش ملی بررسی ضايعات  محصولات کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس. ص.  334-339.

128. معیر، عبدالحسین؛ حسن فضائلی، حسین شفيعی ، علی فرهپور ، جواد بشيری. 1388. کاربرد اسيد های آلی در کاهش ضايعات يونجه در زمان بسته بندی. چهارمين همايش ملی بررسی ضايعات  محصولات کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس. 344-348.

129. حسینی نژا سربنانی، زهرا؛ مصطفی یوسف الهی ، حسن فضائلی ،کمال شجاعیان. 1388. تعیین قابلیت هضم دو گونه علف شور  (Salsola griffithii   و  Suaeda vermiculataَ) در منطقه سیستان. مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری. ص.

130. حسینی نژا سربنانی، زهرا؛ مصطفی یوسف الهی ، حسن فضائلی ،کمال شجاعیان ، سهیلا نوری. 1388. تعیین قابلیت هضم دو گونه    (A. lagopoidies   و  A. litorallis َ) در منطقه سیستان. مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری. ص. 309.

131. فضائلی، حسن و مختار علی عباسی.  1389.  راهبردها و اولويت هاي تحقيقاتي توليد شير در ايران. دومين همايش انجمن هلشتاين ايران. سازمان پژوهش ها ی علمی و صنعتی ايران. ص. 11-1.

132. فضائلی، حسن. 1389. بهبود مدیریت تغذیه دام با استفاده از فناوری بلو ک های خوراک کامل. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج.  ص. 1311-1304

133. فضائلی، حسن و امیر رضا صفایی. 1389. قابلیت هضم و مصرف اختیاری بلوک  خوراک کامل در تغذیه گوسفند. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج.  ص. 1470-1467.

134. فضائلی، حسن ، حورا اسد.. خان والی، بابک بنکدار پور،  فرزانه وهاب زاده. 1389. بررسی اثر کشت قارچ پلوروتوس ساجور کاجو بر ارزش غذایی باگاس  نيشکر. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 2329-2325.

135. سادات بيد گلی، سید محمد؛ احمد افضل زاده، حسن فضائلی. 1389.  بررسی امکان استفاده از بقایای گلاب گیری در جیره گاو های شیرده. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1380-1377.

136. سادات بيد گلی، سید محمد؛ احمد افضل زاده، حسن فضائلی. 1389.  بررسی اثر جایگزینی بقایای گلاب گیری با یونجه و تاثیر آن بر رفتار مصرف خوراک گاو های شیرده. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 4-1.

137. خرمی، بهزاد؛ علی اکبر خادم، حسن فضائلی، احمد افضل زاده. 1389. تعیین ارزش غذایی تفاله گل محمدی با  استفاده از روش تولید گاز و سیستم کربوهیدرات و پروتئین. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1385-1381.

138. خرمی، بهزاد؛ خادم ، حسن فضائلی، احمد افضل زاده. 1389.   تعیین قابلیت هضم و تجزیه پذیری  تفاله گل محمدی با  روش های  In vivo  و  In situ. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1390-1386.

139. زابلی، خلیل؛ محمد مهدی طباطبایی، حسن علی عربی، حسن فضائلی، حسین شفیعی ورزنه.  1389. بررسی ارزش غذایی (ترکیب شیمیایی) یونجه در مراحل پس از برداشت در سه چین. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1376-1373.

140. سالاری ساردویی، بهداد؛ سيد نورالدين طباطبایی، امیر داور فروزنده شهرکی،  حسن فضائلی. 1389.  استفاده از برگ خرما در تغذیه بزهای مولد رائینبی. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1417-1413.

141. حسینی، سعید؛ علیرضا فروغی،  حسن فضائلی، رضا ولی زاده . 1389. اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1758-1754.

142. هادی تواتوری، محمد حسین؛ حسن فضائلی، محمد رضاکیانزاد ، مسعود مستشاری. 1389.  بررسی امکان استفاده از شیر جایگزین گوساله در دوران شیرخوارگی بره های نژاد شال. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 2060-2057.

143. شیبک، علیرضا؛ مصطفی یوسف الهی ، حسن فضائلی، مجید سالاری ، علی صالحی. 1389.  اثر افزودن خرمای وازده و کاه گندم بر روی برگ و ساقه موز و تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری آن با استفاده از روش کیسه های نایلونی. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1426-1422.

144. کبیری فرد، عبدالمهدی؛ فرخ کفیل زاده ، حسن فضائلی، ، محمود دشتی زاده ، محمد هادی صادقی. 1389.  تاثیر چهار گونه قارچ پلوروتوس بر ترکیبات شیمیایی برگ خشک درخت خرما. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 2245-2242.

145. جعفری، هوشنگ؛ حسن فضائلی، صیفعلی ورمقانی،  ایاد اعظمی، یحی عباسپور. 1389. تعیین وضعیت عناصر معدنی مهم کم مصرف گونه های مرتعی قلطاس، نریشت و بهمن در سه مرحله رشد. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1787-1785.

146. پاپی، نادر؛ علی مصطفی تهرانی، حسن فضائلی، ، محمد بابایی، احمد اکبری. 1389. اثر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد پروار بره های نر. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص ص. 1988-1985.

147. رئیسیان زاده، محمد؛ رضا فیضی،  حسن فضائلی، ، محسن دانش مسگران. 1389 . تعیین مصرف اختباری و متابولیت های خون بره های تغذیه شده با تیمار های مختلف سیلاژ برگ و طوقه چغندر قند. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1624-1620.

148. عزیزی، رمضان؛ حسن فضائلی، علیرضا طالبیان مسعودی، آزاده میر شمس الهی. 1389. استفاده از بلوک های مکمل غذایی اوره ملاس در تغذیه گاو شیرده. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1492-1489.

149. عالم زاده، بهائ الدین؛ حسن فضائلی ،عزیزکردونی، محمد رضا مشایخی. 1389. تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم میوه کهور. چهارمين کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی کرج. ص. 1492-1489.

150. قاسمی، ابراهیم؛ حسن فضائلی، فریبرز عسگری. 1390. تعیین مناسب ترین ترکیب تفاله لیموی  سیلو شده با خرمای ضایعاتی در تغذیه بز. همایش فناوری های نوین در علوم دامی. دانشگاه آزاد چالوس.

151. شفیعی ورزنه، حسین؛ محمد مهدی طباطبایی حسن فضائلی، فرهپور، عبدالحسین معیر. 1390. بررسی اتلاف مواد مغذی یونجه همدان  از مرحله برداشت تا مصرف. سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران. کرج.

152. شفیعی ورزنه، حسین؛ حسن فضائلی، عبدالحسین معیر،علی فرهپور، جوادبشیری. 1390. اثر کاربرد جیره های پلت شده کاه کمپوست قارچ در تغذیه گوساله های پرواری هلشتاین در استان همدان.  سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران. کرج.

153. معیر، عبدالحسین، حسن فضائلی، حسین شفیعی ورزنه، علی فرهپور، جوادبشیری. 1390. مقایسه عملکرد علوفه یونجه به دو روش خشک و سیلو شده در تغذیه گاو شیرده . سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران. کرج.

154. فضائلی، حسن. 1390.  راهبرد های برنامه توسعه شیر در کشور. اولین همایش مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد ساوه.

155. پاپی، نادر، ایوب عزیزی شتر خفت، حسن فضائلی، مرتضی چاجی، آزاده گراوند، 1391. اثر افزودن ملاس به جای مخلوط ذرت و جو بر توازن نیتروژن درگوسفند تغذیه شده با کود مرغی فراوری شده. استفاده از پسماند های کشاورزی در جیره های غذایی دام و طیور. دانشگاه تبریز.

156. فضائلی، حسن. 1391.  استفاده بهینه از فراورده های فرعی کشاورزی در تغذیه نشخوار کنندگان. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

157. فضائلی، حسن ؛  حورا  خان والی، بابک بنکدارپور، فرزانه  وهاب زاده. 1391 اثر قارچ »فانوریکیت کریزوسپوریم« برارزش غذایی باگاس  نيشکر. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. خان والی، بنکدارپور، وهابزاده

158. زاهدیفر، مجتبی؛ حسن فضائلی،  ابوالفضل عباسی، ناصر تیمورنژاد، علی مصطفی، تهرانی، حسین غلامی. 1391.  مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین های گندم. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

159. ربانی، حمید؛ سید احمد میرهادی، حسن علی عربی، حسن فضائلی، محجوبی پور. 1391.  ارزیابی کیفی پروتئین علوفه تازه و سیلو شده دو رقم تاج خروس و مقایسه آن با ذرت علوفه ای بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

160. پاپی، نادر؛ حسن فضائلی ،  فریدون امینی، قاسم مقصودی نژاد، احمد اکبری. 1391. استفاده از کود مرغی عمل آوری شده در جیره پرواری بره های مغانی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

161. شاکری، پیروز؛ احمدریاسی، مسعودعلیخانی، حسن فضائلی ، غلامرضا قربانی، شاهمرادی. 1391. تاثیر سیلاژ محصول فرعی پسته بر تخمیر شکمبه ای و تولید متان در گوساله های نر پرواری هلشتاین. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

162. شاکری، پیروز؛ احمدریاسی، مسعودعلیخانی، حسن فضائلی ، غلامرضا قربانی، نادر فروغ عامری. 1391.  تاثیر سیلاژ محصول فرعی پسته بر عملکرد رشد گوساله های نر پرواری. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

163. کبیری فرد، عبدالمهدی؛ حسن فضائلی ، محمود دشتی زاده، ابوطالی صادقی، امیر ارسلان کمالی. 1391.  مصرف اختیاری برگ درخت خرما به وسیله گوسفند بعد از عمل آوری با قارچ پلوروتوس فلوریدا . پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

164. افشار حمیدی، بهرام؛ حسن فضائلی ، امینی، سراین رزاق زاده، ناصر تیمور نژاد. 1391. اثر افزودن گیاه آویشن بر قابلیت هضم ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم برخی اقلام خوراکی در آزمایش گاز تست. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

165. جعفری، هوشنگ، حسن فضائلی ، هرمز منصوری، صیفعلی ورمقانی، عباسپور.1391. بررسی اثر تغذیه میوه کامل بلوط برمصرف خوراک بره های نرپرواری. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

166. جعفری، هوشنگ؛ حسن فضائلی ، صیفعلی ورمقانی، عباسپور.1391. بررسی اثر مرحله رشد بر عناصر معدنی پر مصرف سه گونه گرامینه مرتعی غالب استان ایلام (قرطاس،نریشت و بهمن). پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

167. فضائلی، حسن، 1391. فراوری و استفاده از پس ماند هاي كشاورزي در تغذیه گوسفند و بز. مجموعه مقالات همایش مدیریت پرورش گوسفند و بز از دیدگاه کشاورزی پایدار. مرکز فرهنگستان علوم ایران. ص. 17-1.

168. فضائلی، حسن، 1391. راه کار های کمک به حفظ و توسعه جمعیت گاو سیستانی. سمینار علمی گاو بومی. دانشگاه زابل.

169. ویسی، ایوب؛ احمد افضل زاده، حسن فضائلی ، محمد علی نوروزیان، قاسم مقصودی نژاد، حسن بانه، محمد بازرلو، ارسلان نباتی.  1391. بررسی گوارش پذیری و مصرف اختیاری دانه جو جوانه زده سه روزه در تغذیه گوسفند. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

170. عزیزی یزی شتر خفت، ایوب؛ نادر پاپی، حسن فضائلی ، وحید عباسی راد. 1391. اثر سطوح مختلف ملاس بر سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند تغذیه شده با کود مرغی فراوری شده. استفاده از پسماند های کشاورزی در جیره های غذایی دام و طیور. دانشگاه تبریز.

171. فضائلی، حسن .1392.  زیست فناوری و استفاده از آن در بهبود تغذیه دام. کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی. دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان

172. بابایی نسب، یاسر؛ یوسف روزبهان، حسن فضائلی. 1392. بررسی تلقیح باکتریایی (لاکتوباسیلوس بوخنری) بر پایداري هوازی سیلاژ سیب­زمینی و مقایسه آن با سیلاژ ذرت. همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.

173. بابایی نسب، یاسر؛ یوسف روزبهان، حسن فضائلی. 1392. اثر افزودن ملاس وتلقیح باکتریایی(لاکتوباسیلوس پلانتاریوم) بر کیفیت سیلاژ سیب‏زمینی. همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.

174. کریمی، نگار؛ یوسف روزبهان، حسن فضائلی. 1392. مقایسه ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری علوفه و سیلاژ تاج خروس رقم خارکوفسکی با ذرت به روش گاز تست. همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.

175. کریمی، نگار؛ یوسف روزبهان، حسن فضائلی. 1392. اثر مخلوط کردن علوفه خشک و سیلاژ تاج خروس رقم اولترا با ذرت علوفه ای بر خصوصیات شیمیایی و هضم پذیری در شرایط آزمایشگاهی. همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.

176. سلیمانی، سمیه ؛ یوسف روزبهان، حسن فضائلی. 1392. مقایسه ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری مواد مغذی دانه جو و علوفه هیدروپونیک جو به روش تولید گاز. همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.

177. خسروی القار، رضا؛ یوسف روزبهان، حسن فضائلی، جواد رضایی. 1393.  اثرشکل فیزیکی جیره بر مصرف خوراک و تولید و کیفیت شیر گاو های شیرده هلشتاین.  ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز

178. جعفری، هوشنگ؛ حسن فضائلی، هرمز منصوری، صیفعلی ورمقانی و یحی عباسپور. 1393.  بررسی جایگزینی میوه کامل بلوط با دانه جو و اثر آن بر توان پرواری بره های نر بومی.  ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز

179. چگینی، علیرضا ؛ حسن فضائلی، علیرضا آقاشاهی. 1393.  ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز

180. قربانی، کریم؛ حسن فضائلی، کریم خادمی. 1393. مقایسه ارزش غذایی 11 رقم خلر کشت شده در شرایط دیم استان لرستان به منظور انتخاب لاین برتر. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز.

181. حسن فضائلی، 1394. بازنگری راهبردهای دامپروری با توجه به روند خشکسالی در کشور. اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند.

182. بیطرف، احمد،  محمد حسین بناکا، حسن فضایلی و  مرتضی رضائی. 1396.  بررسی ارزش غذایی ارزن پادزهری. اولین همایش ملی شورورزی. یزد ، 1 و 2 آذر 1396

183. صفایی، امیر رضا،  حسن فضایلی و جعفر باشتینی، 1396. فراتحلیل بررسی ارزش غذایی علوفه خارشتر در تغذیه دام. اولین همایش ملی شورورزی. یزد ، 1 و 2 آذر 1396

184. فضائلی، حسن،  1397. فراوری و مصرف کود مرغی در تغذیه نشخوراکنندگان. هشتمین کنگره علوم دامی  ایران. دانشگاه کردستان. سنندج

همایش های بین المللی
 1. Fazaeli, H. and R. Mahdavi. 1998. Effect of molasses, ground barley and salts ensiled with a mixture of berseem clover and rice straw on silage quality. Proceedings of the 20th conference of Malaysian Society of Animal Science. Pp. 66-68.
 2. Azizi, A., H. Fazaeli and A. Nikkhah. 1998. Using of fungal (pleurotus sajor-cajo) treated wheat straw in the performance of lambs rations and digestibility determination by in vivo and in vitro methods. Proceeding of the International Agricultural Engineering Conference, Bankoc, Tailand. Pp.441-449.
 3. Fazaeli, H., A. Abbasi and M. Alavi. 1999. Effect of diets containing alfalfa seed screening on the performance of layer hens. British Poultry Science. 40(supl.):s 29.
 4. Taklimi, S. M., H.Ghahri, J. Pour-Reza, H. Fazaeli, and H. Lotfallahian. 1999. Investigation into the possible use of olive pulp   in commercial layer diets. British Poultry Science. 40(supl.):s40-41.
 5. Fazaeli, H., Z.A.M. Jelan, Y. Rouzbehan, H. Mahmoudzadeh, J.B. Liang, A. Azizi and A. Osman. 2001. Lactational performance and body weight change in cows fed the fungal treated wheat straw. Proceedings of the British Society of Animal Science. P. 185.
 6. Rouzbehan, Y., H. Fazaeli and A. Kiani. 2001.The influence of urea and white-rot fungi on the nutritional value of wheat straw. Proceedings of the British Society of Animal Science. P. 59.
 7. Rouzbehan, Y., H. Fazaeli and A. Kiani. 2001. The chemical composition and digestibility of wheat straw treated with urea and white rot fungi. Proceedings of the British Society of Animal Science. P. 123.
 8. Fazaeli, H., Z.A. M. Jelan, J.B. Liang, H. Mohmoodzadeh, A. Azizi and A. Osman. 2001. Effect of fungal treatment on the nutritive value of wheat straw. Proceedings of the 23rd conference of Malaysian Society of Animal Science. Pp. 112-113
 9. Fazaeli. H., Z. A. M. Jelan, J. B. Liang, H. Mahmoodzadeh, A. Azizi and A. Osman. 2001. Effect of fungal treated wheat straw in the diet of lactating cow. The Second Symposium on Sustainable Utilization of Agricultural Byproducts for Animal Production. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. VI,11- VI, 18.
 10. Fazaeli, H. and A.R. Talebian Masoodi. 2002. Nutritive value of Agaricus bisporus mushroom spent wheat straw as ruminant feed. Proceedings of the British Society of Animal Science. P. 153.
 11. Fazaeli, H., I. Kord-Nejad , H. Mahmodzadeh and  H. R. Mirzayie. 2003. Effect of dietary protein and energy levels on the diet of fattening buffalo male calves. Proceeding of the 4th Asian Buffalo Congress. New Delhi, India.  p. 141.
 12. Fazaeli, H., M. V. Tokasi and S. Arjmand. 2003. Effect of urea-wey treatment on the chemical composition and digestibility of wheat straw. Proceedings of the British Society of Animal Science. p. 165
 13. Fazaeli, H., A. Azizi, Z.A.M. Jelan and S. A. Mirhadi. 2003. Effect of fungal treatment on the chemical composition, in vitro digestibility and in sacco degradability of wheat straw. Proceedings of the British Society of Animal Science. p. 166.
 14. Mahmoudzadeh, H., H. Fazaeli and I. Kord-Nejad. 2003. Effect of dietary protein and energy concentration on the fattening performance of buffalo male calves in southern Iran. Proceedings of the British Society of Animal Science. p. 109.
 15. Fazaeli H., A. Azizi, Z. A. Jelan, H. Mahmodzadeh  and S.A. Mirhadi. 2003. In sacco degradability and in vitro digestibility of wheat straw treated with Pleurotus fungi. Proceedings of the 3rd  Irania biotechnology conference. Pp. 398-400.
 16. Zahedifar; M., H. Fazaeli ; H. Norouzian  and  A. Abbasi. 2004. Effect of steam pressure and reaction time on chemical composition and bioavailability of sugar cane bagasse to rumen microbes. Proceedings of the British Society of Animal Science. P. 200.
 17. 151-Hasani, A. R. H. Monirifar and H. Fazaeli. 2004. Use of straw and ammoniated straw on Sarabi male calves nutrition and determination of digestible energy by in vitro method. Proceeding of the 1st joint agriculture and natural resources symposium. Gaja P, Azerbaijan Republic . pp. 36-141.
 18. Shakeri, P. and H. Fazaeli. 2004. A study of nutritive value of graminea range species in Kerman province, Iran. Proceeding of the the 4th International Iran and Russia conference. Shahrekord, Iran. Pp. 1044-1047.
 19. Fazaeli, H., M. Zahedifar and A. Azizi. 2004. Nutritive value of wheat straw inoculated with Pleurotus fungi. Proceeding of the international nutrition conference. Lahore, Pakistan. p. 94.
 20. Fazaeli, H. and A. Shafeyi. 2005. Use of Mushroom Spent Wheat Straw Compost as Animal Feed. Proceedings of the 5th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. Pp.  291-295.
 21. Raisianzadeh, M., G. Moghadam, M. Daneshmesgaran, H. Fazaeli and M. Nowrozi. 2005. Degradability of dry mater and crude protein of sugar beet tops and crown silage treated with urea and molasses in Iranian Balouchi sheep. J. Anim. Sci. Vol. 83, Suupl. 397-398.
 22. Fazael, H.,  A. Azizi and  S. A. Mirhadi. 2006. Voluntary intake and in vivo digestibility of fungal treated wheat straw by sheep. XII Animal Nutrition Conference India. P. 122.
 23. Fazaeli, H., H.R. M. Tabrizi, A. Ghorbani, Y. Asadpour and M. Afzalii 2006.  Utlization  of Azolla silage  in the diet of finishing male calve. XII Animal Nutrition Conference India. P. 33.
 24. Gharadaghi, A., J. Bashtini and H. Fazaeli. 2006. Nutritive value of camel thorn (Alhagi spp) in sheep nutrition. XII Animal Nutrition Conference India. P. 41.
 25. Forooghinia, ER., M.R. Mashaykhi and H. Fazaeli. 2006.  Utilization of common reed (Phragmites australis) as forage in the diet of buffaloe clves finishing diet. 5th Asian Buffalo Congress. Guangxi Buffalo Research Institute. 24-1 Yongwu Road, Nanning City, Guangxi Province 530001. China. Pp. 421-425.
 26. Fazaeli, H., E. Forooghinia and  M. R. Mashaykhi. 2006. Comparing of sugar cane baggase-beet pulp silage with corn silage in the diet of lactating buffaloes. 5th Asian Buffalo Congress. Guangxi Buffalo Research Institute. 24-1 Yongwu Road, Nanning City, Guangxi Province 530001. China. Pp. 426-431.
 27. Yaghobfar, A., D. Sharifi, H. Fazaeli and S. A. Mirhadi. 2006. The effect of hull-less barley on the gut micro flora and morphology of the small Intestinal of broiler chicks. World Poultry Science.Vol.2 N. 1: p.17.
 28. Kafilzadeh, F., M. Kabirifard and H. Fazaeli. 2006. Effect of Pleurotus florida on nutritive alue of wheat stubble. Proceeding of the EAAP annual meeting, 17-20 September 2006. Antalya, Turkey. N18: p. 25.
 29. Safaei, A.R., H. Fazaeli and M. Zahedifar. 2006. Studying the cultivation of Pleurotus fungi on the substrate of Agropyron repens.  Proceeding of the EAAP annual meeting, 17-20 September 2006. Antalya, Turkey. N18: p 56.
 30. Safaei, A.R., H. Fazaeli and M. Zahedifar. 2006. Determination of chemical composition and voluntary feed intake of Saffron (Crocus sativus) hay Proceeding of the EAAP annual meeting, 17-20 September 2006. Antalya, Turkey. N 18: p. 62.
 31. Fazaeli, H. and M.A. Mousavi. 2006. Economic possibility of collecting and processing the corn residues as ruminant feed. Proceeding of the EAAP annual meeting, 17-20 September 2006. Antalya, Turkey. N 18: p. 73.
 32. Raisianzadeh, M., M. Danesh mesgaran, H. Fazaeli and M. Nowrozi. 2006. Sugar beet tops and crown silage treated with urea and molasses and its dry matter and crude protein degradability in Iranian Balouchi sheep.Proceeding of the EAAP annual meeting, 17-20 September 2006. Antalya, Turkey. N 18: p. 93.
 33. 173. Karkoodi, K., F. Foroudi, H. Fazaeli, N. Teymournezhad and N. Eila. 2006. Determination of nutritive value of Iran fruit and vegetable residues in summer using chemical analysis, in vitro and in vivo techniques. Proceeding of the EAAP annual meeting, 17-20 September 2006. Antalya, Turkey. N 18: p. 104.
 34. Foroudi, F., K. Karkoodi, H. Fazaeli, N. Teymournezhad and N. Eila. 2006.  The study of ensiling of Iran fruit and vegetable residues in summer. Proceeding of the EAAP annual meeting, 17-20 September 2006. Antalya, Turkey. N 18:p. 107.
 35. Fazaeli, H. and N. Frough-Ameri. 2006. Utilization of pistachio by product in the diet of finishing calves. Proceeding of the EAAP annual meeting., 17-20 September 2006. Antalya, Turkey. C33: p. 51.
 36. Forooghinia, E.R., M.R. Mashaykhi and H. Fazaeli. 2006. Utilization of common reed (Phragmites australis) as forage in the diet of buffaloe clves finishing diet. 5th Asian Buffalo Congress.
 37. Fazaeli, H., E. Forooghinia and M. R. Mashaykhi. 2006. Comparing of sugar cane baggase-beet pulp silage with corn silage in the diet of lactating buffaloes. 5th Asian Buffalo Congress.
 38. Yaghobfar, A., D. Sharifi, H. Fazaeli and S. A. Mirhadi. 2006. The effect of hull-less barley on the gut micro flora and morphology of the small Intestinal of broiler chicks. World Poultry Science.
 39. Fazaeli, H. Mohsen Salimi-Vahid. 2007. Chemical composition of rice bran and fatty acid profile of the oil fraction. Proceeding of the British Society of Animal Science. P. 225.
 40. Fazaeli, H. Seyed Ahmad Mirhadi. 2007. Nutritive value index of treated wheat straw with Pleurotus fungi fed to cow. Proceeding of the British Society of Animal Science. P. 179.
 41. Fazaeli, H. 2007. Amaranth (Amaranthus hypochondriacus) a potential of good quality forage. First International Conference on Sustainable Animal Agriculture in Developing Countries. Pp. 317-319.  27-29 Sept. Yunnan Agricultural University, Kunming, China.
 42. Safayee, A.R.,  H. Fazaeli, M. Zahedifar  and S.A. Mirhadi. 2007.  Effect of polyethylen glycol on the in vitro gas production and digestibility of fruit wastes. Proceeding of the 58th EAAP annual meeting., 26-29 August 2007. Dublin, Ireland. 24.
 43. Safayee, A.R., H. Fazaeli, M. Zahedifar, H. Mansouri and S.A. Mirhadi. 2007. The developmental process of rumen fistulation in Iranian native ruminants. Proceeding of the 58th EAAP annual meeting., 26-29 August 2007. Dublin, Ireland. 218.
 44. Fazaeli, H., M. Kouhi-Habibie, A. Asadian, A. Akhoundi, M. Salehi and F. Badiei-Moghaddam. 2007. Nutritional Status of Dairy cows during dry pregnancy period in Golpayegan area of Iran. International Tropical animal nutrition Conference. 4-7 October 2007. National Dairy research Institute, Karnal, India. Pp. 71-72.
 45. Zobdeh, M.R., S. A. Mousavi and H. Fazaeli. 2007. Utilization of potato tops in the diet of finishing lambs. International Tropical animal nutrition Conference. 4-7 October 2007. National Dairy research Institute, Karnal, India. p. 240-241.
 46. Kabirifard, A., Farrokh Kafilzadeh and H. Fazaeli. 2007. Effect of Pleurotus florida on nutritive value of wheat stuble and date palm leaf. International Tropical animal nutrition Conference. 4-7 October 2007. National Dairy research Institute, Karnal, India. p. 105.
 47.  Karimi, N., A. Nikhah, M. Zahedifar, H. Fazaeli, M. Chamani.2008. Study of steam presure and reaction time effect on chemical composition and degradability of palm date leaves. Proceeding of the British Society of Animal Science Conference. P. 241.
 48. Fazaeli, H. 2008. Growth performance oif Iranian kids in intensive feeding system. Proceeding of the International Conference on small ruminanat production. P.16.
 49. Yousef-Elahi and H. Fazaeli. 2008. Nutritive value of oak (Quercus Spp) leaves in sheep. Proceeding of the International Conference on small ruminanat production. P.18.
 50.  Karimi, N., A. Nikhah, M. Zahedifar, H. Fazaeli, M. Chamani.2008. Effect ofsteam treatment on the enzyme hydrolisis and bioutilisation of palm date leaves. Proceeding of the British Society of Animal Science Conference. P. 242.
 51. Fazaeli, H., H. Shafyee, A. Farahpoor and A.H. Moayyer.2008. Farahpoor and A.H. Moayyer. Utilisation of Agaricus mushroom spent straw in the diet of finishing lambs. Proceeding of the 17th Congress International Soc. Mushroom Sci. South Africa. Pp. 806-814.
 52. Fazaeli, H., 2008. Effect of complete feed blocks on feed intake and body weight changes of growing lambs.  13th Asian Australasian congress of animal production. Vietname.
 53. Fazaeli, H., 2008. Effect of nutrients solusion on yield and chemical composition of hydroponic fodder at different days. 13th Asian Australasian congress of animal production. Vietname.
 54. Fazaeli, H., Khorrami, B. and Sadati Bidgoly. 2008. Effect of Damascus rose extraction residue in the diet of fattening calves. 13th Asian Australasian congress of animal production. Vietname.
 55. Fazaeli, H. and A.R. Talebian-Masoudy. 2009. Effect of selenium vitamin E. International symposium on sustainable improvement of animal production and health. Vein. Austria. Pp. 45-46.
 56. Fazaeli, H., H.R. Jahanbakhsh and Y. Rouzbahan. 2009. Supplement feeding in late gestation to improve the performance of ewes in dry area. International symposium on sustainable improvement of animal production and health. Vein. Austria. Pp. 47-48.
 57. Fazaeli H., Y. Mehrabi and H. Mahmoudzadeh. 2009. Comparing the pigment sources on the tissue pigmentation of male rainbow trout. The 6th Scientific Conference of Fisheries. Iraq. P. 70.
 58. Mahmoudzadeh, H. Y. Mehrabi and H. Fazaeli. 2009. Effect of synthetic and alfalfa pigments on the tissue pigmentation of female rainbow trout The 6th Scientific Conference of Fisheries. Iraq. P. 68.
 59. Karkoodi, K., H. Fazaeli and Y. Ebrahimnezhad. 2009. The study of the ensiling residues of Iranian fruit and vegetable in autumn. 60th EAAP Annual Meeting, Barcelona, Spain. P. 44.
 60. Hajilari, D., Yazdani, A. R., Fazaeli, H., Zerehdaran. 2009. The effect of replacing corn silage with triticale silage on the performance of feedlot Zel lambs.  60th EAAP Annual Meeting, Barcelona, Spain. P. 576.
 61. Karkoodi, K., H. Fazaeli, and Y. Ebrahimnezhad. 2009. Determination of nutritive value of Iran fruit and vegetable residues in autumn using in vitro and in vivo techniques. 60th EAAP Annual Meeting, Barcelona, Spain. P. 590.
 62. Fazaeli, H., E. Kord-Nejad, A. Khayyat. 2010.  Utilization of sugar beet-top ensiled with sugar cane bagass and sugar cane molasses in the diet of lactating buffalo. 9th World Buffalo Congress.
 63. Mohammadian, T., A.H. Sadeghipanah, M. Chamani, Ebrahim-Nejad, H. Fazaeli, S.A.Mirhadi, Palizdar. 2010. Decreasing gas production rate and digestibility of barley grain using fat coating method. Greenhouse gases and animal agriculture conference. Canada.
 64. Raisianzadeh, M., M. Danesh Mesgaran, H. Fazeli, M. Nourozi. 2010. Silage characteristics, and nutritive value of sugar beet tops and crown harvested by two different methods, ADSA, p.7-8.
 65. Fazaeli, H. P. Ehsani, A.R. Safayee and A. Mehrani. 2011. Amaranth (Amaranthus hypochondriacus) as a new forage source. Xth  international Symposium of Animal Biology and Nutrition
 66. Karkoodi, K., H. Fazaeli and S. Mirghaffari. 2012.  Assessing the nutritive value of fruit and vegetable residues as ruminant feed.
 67. Ahmadi, M.M., A. Niasari and, H. Fazaeli. 2014.  Effect of trace minerals supplementation prior to mating on reproductive 
  performance of fat-tailed ewes.
 68. Fazaeli, H., H.A. Golmahammadi and S.N. tabatabayee. 2017. Effect of green fodder grown in a hydroponic system in the diet of lactating cows. VIII International Scientific Agriculture Symposium. Jahorina, October 05 – 08, 2017, Bosnia and Herzegovina.
 69. Aghashahi, A., H. Fazaeli, E. Kordnejad and A. Hosseini. 2017. Effect of different levels of urea and molasses on silage characteristics of sugar beet top mixed with sugar cane bagasse. VIII International Scientific Agriculture Symposium. Jahorina, October 05 – 08, 2017, Bosnia and Herzegovina.
 70. Fazaeli, H., 2018Effect of Densified Block TMR on Digestibility and Nutritional Behavior of Sheep. IV. International Agriculture Congress, 05-08 July 2018, Nevşehir, Turkey. 
جوایز و افتخارات

1

هشتمین کنگره علوم دامی کشور (دانشگاه کردستان)

پژوهشگر پیشکسوت عرصه دامپروری

1397

2

 وزیر جهاد کشاورزی

پژوهشگر برتر بخش کشاورزی

1393

3

معاون وزیر ورئیس سازمان تحقیقات کشاورزی

پژوهشگر برتر وزارت جهاد کشاورزی

1387

4

وزیر علوم تحقیقات و فناوری

رتبه اول پژوهشگر برگزیده وزارت جهاد کشاورزی

1385

5

وزیر جهاد کشاورزی

پژوهشگر نمونه وزارت جهاد کشاورزی

1383

6

وزیر جهاد کشاورزی

تقدیر از خدمات موثر در تولید و خود اتکایی  محصولات  دامی کشور

1382

سوابق تدریس

رديف

عنوان درس

محل تدريس

تعداد واحد

مقطع تحصيلي

1

تدريس درس تغذيه دام دو

دانشگاه هاي تهران، گيلان و زابل

3

ليسانس

2

تدريس درس تغذيه دام سه

دانشگاه  هاي تهرا ن،  گيلان ،  زابل

2

ليسانس

3

عمل آوري بقاياي كشاورزي در تغذيه دام

مراكز آ موزش عالي وزارت جهاد كشاورزي

3

ليسانس

4

تدريس درس تغذيه نشخواركنندگان

دانشگاه گيلان

3

فوق ليسانس

5

تدريس درس تغذيه تکميلی

دانشگاه  تربيت مدرس

3

فوق ليسانس

سوابق اجرایی
 • مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی استان گیلان از سال 1362تا 1365
 • مسئول بخش پژوهشهای تغذیه دام موسسه تحقیقات علوم دامی 1370تا1372
 • معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی 1373 تا 1376 و 1386 تا1388
 • عضو کمیته علمی- فنی و شورای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی 1ز 1381 تا کنون
 • عضو کمیته منتخب هیئت ممیزه در موسسه تحقیقات علوم دامی 138
 • عضو کمسیون هیئت ممیزه سازمان تحقیقات و آموزش کشاوری 1388-1392
 • مسئوکمسیون دامپزشکی و عضو هیئت ممیزه سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی از 1391 تا کنون
 • عضو هیئت تحریریه مجلات تولیدات دامی و علوم دامی ایران از سال 1390 تا کنون
 • سردبیر مجله پژوهش و سازندگی، علوم دامی از 1385 تا 1397
 • عضو کارگروه دام و آبزیان صندوق حمایت از پژوهشگران از 1392 تا کنون
 • پایه گذاری پروژه ملی شناسايی و عمل آوری پس­ماندها و فرآورده های فرعی کشاورزی درکشورجهت استفاده آن ها در تغذيه دام و عرضه دانش فنی در خصوص استفاده بهینه از پس ماند­ها (تاکنون اغلب آن ها وارد چرخه توليد شده است).
 • پايه گذاری پروژه ملی شناسايی و تعيين ارزش غذايی منابع خوراک دام کشور(منتج به تهيه جداول ارزش غذايی منابع خوراک دام کشور گرديد).
 • شناسايی ارزش غذايی آزولا و معرفی رو ش­های مناسب ذخيره سازی و کاربرد آن در تغذيه دام که در شمال کشور مورد استفاده دامداران قرار گرفته است.
 • پايه گذاری سبک تحقيقات مزرعه ای در بخش تحقيقات دامپروری کشورکه منتج به الگوهای موفق تحقيق در شرايط دامداری­ها شد.
 • پايه گذاری روش جديد و آسان  لوله گذاری درشکمبه دام­های کوچک و بزرگ درکشورکه هم اکنون در مراکز تحقيقاتی و دانشگاهی کشور مورد استفاده قرار می­گيرد.
 • پايه گذاری روش آزمايشگاهی تخمير پذيری شکمبه­ای منابع خوراک دام در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.     
 • تحليل و ضعيت و برنامه ريزی نیازهای غذایی جمعیت های­ مختلف دام کشور.
 • تهیه برنامه ملی راهبردی شیر درکشور.
 • داوری 300 مقاله علمی- پژو هشی مربوط به مجله های علمی پژوهشی و همایشی های علمی داخلی و خارجی.
 • ارزیابی و داوری 300  پروژه و گزارش تحقيقاتی در کشور.
 • ارائه 62 سخنرانی در همایش­های علمی و کارگاه­های آموزشی ملی و بین المللی.  

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی:

1- عمل آوری خوراک های دام:  مرکز آموزش رسول اکرم دامغان – مقطع کارشناسی.

2- تغذیه دام 2 و تغذیه دام 3 (جیره نویسی): دانشکده کشاورزی دانشگاه­های تهران؛ دانشگاه گیلان و دانشگاه زابل- مقطع کارشناسی.

تغذیه دام تمکیلی:  دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، مقطع کارشناسی ارشد؛

 تغذیه نشخوارکنندگان: دانشگاه گیلان – مقطع کارشناسی ارشد.

4- هضم و متابولیسم : دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، مقطع کارشناسی ارشد

فهرست