تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
1390 – 1394
دکتری (رشته علوم دامی، گرایش اصلاح نژاد دام)

عنوان رساله: مطالعه سیستم بیولوژی و ساخت سامانه اطلاعاتی باکتری های استرپتوکوکوس بویس و مگاسفرا السدنی دخیل در تولید و مصرف اسید لاکتیک در محیط شکمبه

دانشگاه تربیت مدرس
1385 – 1387
کارشناسی ارشد (رشته علوم دامی، گرایش اصلاح نژاد دام)

عنوان پایان نامه: کلونینگ و توالی یابی ژن 3B تحت تیپ نوپدید سروتایپ A ویروس بیماری تب برفکی جدا شده از ایران

دانشگاه آزاد واحد کرج
1380 – 1384
کارشناسی (رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

1.  صابر جلوخانی نیارکی؛ مجتبی طهمورث پور؛ زرین مینوچهر؛ احسان معتمدیان و محمدرضا نصیری. بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبه. پژوهش و سازندگی، دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 103-116.

2. کریم نوبری، عبدالحلیم کر، عبدالحکیم توغدری و صابر جلوخانی نیارکی. استفاده از شاخص های مربوط به صفات بیومتریک در شناسایی تفاوت بین مادیان ها و نریان های نژاد ترکمن و تروبرد در سنین مختلف. تولیدات دامی، دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 451-459.

3. حسین عمرانی، سهیل میرحبیبی و صابر جلوخانی نیارکی. تاثیر چندشکلی ژن بتا لاکتاگلوبولین بر ارزش اصلاحی تولید شیر گاوهاي براون سوئیس. پژوهش و سازندگی، پذیرفته شده برای چاپ.

4. صابر جلوخانی نیارکی و علی جوانروح علی آباد. کاربرد فناوری اینترنت اشیاء در افزایش بهره‌وری صنعت گاو شیری. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. پذیرفته شده برای چاپ.

5. علی جوانروح علی آباد و صابر جلوخانی نیارکی. استخراج DNA از خون مرغ با استفاده از روش نمکی بهینه یافته. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. پذیرفته شده برای چاپ.

6. حسین غلامی و صابر جلوخانی نیارکی. بررسی توازن انرژی و پروتئین مورد نیاز دامها در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. پذیرفته شده برای چاپ

7. جایگاه بیوتکنولوژی در علوم دامی، صابر جلوخانی نیارکی، شماره 5 تابستان 1386. مجله توسعه و بهره وری.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Saber Jelokhani-Niaraki., Majid Esmaelizad., Morteza Daliri and Rasoul Vaez Torshizi. Sequence and phylogenetic analysis of the non-structural 3A and 3B protein-coding regions of foot-and-mouth disease virus subtype A Iran 05 from Iran. Journal of Veterinary Science. 2010; 11(3), 243-247.
 2. Majid Esmaelizad., Saber Jelokhani-Niaraki., Khadije Hashemnejad., Morteza Kamalzadeh and Mohsen Lotfi. Molecular characterization of a 13-amino acid deletion in VP1 (1D) protein and novel amino acid substitutions in 3D polymerase protein of foot and mouth disease virus subtype A/Iran87. Journal of Veterinary Science. 2011; 12(4), 363-371.
 3. Majid Esmaelizad., Saber Jelokhani-Niaraki., Rohani Kargar-Moakhar. Phylogenetic analysis of peste des petits ruminants virus (PPRV) isolated from Iran based on partial sequence data from the fusion (F) protein gene. Turkish Journal of Biology. 2011; 35, 45-50.
 4. Majid Esmaelizad, Mehdi P. Ashtiani, Saber Jelokhani-Niaraki and Khadije Hashemnejad. Identification of twenty-three specific nucleotide patterns in HN gene of Newcastle disease viruses isolated from Iran. Turkish Journal of Biology. 2012; 36, 135-142.
 5. Mojtaba Tahmoorespour and Saber Jelokhani-Niaraki. Analysis of sequence variations of prion protein gene in dromedary camels in Iran. Journal of applied animal research. 2014; 42, 238-243.
 6. Majid Esmaelizad., Saber Jelokhani-Niaraki and Reza Hashemi Fesharaki. Molecular and phylogenetic analysis of the partial Tams1 gene sequence of a vaccine strain of Theileria annulata. Brazilian Archives of Biology and Technology. 2011; 54, 1109-1115.
 7. Saber Jelokhani-Niaraki., Mojtaba Tahmoorespur, Zarrin Minuchehr and Mohammad Reza Nassiri. An Ontology-Based GIS for Genomic Data Management of Rumen Microbes. Genomics & Informatics. 2015; 13(1):7-14.
 8. Saber Jelokhani-Niaraki., Mojtaba Tahmoorespur and Mortez Bitaraf-Sani. The characterization and analysis of incomplete FSH receptor and LH receptor genes in Arabian camel (Camelus dromedarius). Molecular Biology Research Communications. 2015; 4(2):105-114.

 

 

 

پروژه های تحقیقاتی

ردیف

عنوان

مجری/همکار

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

نوع طرح

وضعیت

ردیف

عنوان

مجری/همکار

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

نوع طرح

وضعیت

1

پایش و ثبت جمعیت اسبان بومی کشور (طرح)

مجری یکی از پروژه های طرح

1396/05/01

1399/05/01

خاص

خاتمه

2

پایش و ثبت جمعیتهای گاو بومی ایران (طرح)

مجری یکی از پروژه های طرح

1396/05/01

1399/05/01

خاص

خاتمه

3

پایش و ثبت جمعیتهای طیور بومی کشور (طرح)

مجری یکی از پروژه های طرح

1396/05/01

1399/09/01

خاص

ادامه دار

4

ثبت و پایش جمعیتهای گوسفند بومی کشور (طرح)

مجری یکی از پروژه های طرح

1396/05/01

1399/05/01

خاص

خاتمه

5

ثبت و پایش جمعیت گوسفند سنگسری

همکار

1396/05/01

1397/05/01

خاص

خاتمه

6

ثبت و پایش جمعیت گوسفند لری

همکار

1396/05/01

1398/04/01

خاص

خاتمه

7

پایش و ثبت جمعیتهای بز بومی کشور (طرح)

مجری یکی از پروژه های طرح

1396/05/01

1399/05/01

خاص

خاتمه

8

پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات نژادهای اسب ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

مجری

1396/05/01

1399/05/01

خاص

خاتمه

9

پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های بز ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

مجری

1396/05/01

1399/05/01

خاص

خاتمه

10

پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های طیور ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

مجری

1396/06/01

1399/06/01

خاص

خاتمه

11

پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های گاو ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

مجری

1396/05/01

1399/05/01

خاص

خاتمه

12

پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های گوسفند ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

مجری

1396/05/01

1399/05/01

خاص

خاتمه

13

بررسی وضعیت توازن مواد خوراکی مورد نیاز دامهای استان سیستان و بلوچستان

همکار

1396/07/01

1398/05/01

مستقل

خاتمه

14

ایجاد سایت‌های حفاظت و توسعه پرورش گاوسیستانی

همکار

1396/07/01

1400/02/01

مشترک

ادامه دار

15

ثبت و پایش جمعیت گوسفند کلکوهی

همکار

1396/08/01

1398/02/01

خاص

خاتمه

16

اصلاح نژاد گروهی گوسفندان سنجابی با مشارکت بهره برداران

همکار

1396/09/01

1401/09/01

پروژه ملی

ادامه دار

17

اصلاح نژاد گروهی گوسفندان افشاری با مشارکت بهره برداران

همکار

1396/09/01

1401/09/01

پروژه ملی

ادامه دار

18

توسعه سامانه بهره‌ور عشایری پرورش گوسفند در استان کرمانشاه

همکار

1396/10/01

1401/10/01

پروژه ملی

ادامه دار

19

پایش و ثبت جمعیت شتر دو کوهانه ایران (طرح)

مجری یکی از پروژه های طرح

1396/10/01

1399/10/01

خاص

ادامه دار

20

پایش و ثبت جمعیت شتر دو کوهانه در استانهای قزوین و قم

همکار

1396/10/01

1397/10/01

خاص

خاتمه

21

  پایش و ثبت جمعیت شتر دو کوهانه در استان اردبیل

همکار

1396/10/01

1398/09/01

خاص

خاتمه

22

پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های شتر دو کوهانه ایران مبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

مجری

1396/10/01

1398/10/01

خاص

خاتمه

23

توسعه سامانه بهره‌ور پروش شتر در استان یزد فاز اول: تعیین چالش های پرورش شتر در استان یزد

همکار

1396/11/01

1401/11/01

پروژه ملی

ادامه دار

24

انتخاب ژنومی شتر تک کوهانه استان یزد

همکار

1397/02/01

1399/12/20

خاص – مشترک

ادامه دار

25

ثبت و پایش جمعیت گوسفند زل

همکار

1397/04/01

1399/04/01

خاص

خاتمه

26

ثبت و پایش جمعیت گوسفند نژاد شال

همکار

1397/07/01

1399/07/01

خاص

خاتمه

27

تهیه نقشه وضعیت (کمبود یا زیادی) عناصر معدنی دام های چراکننده در پهنه های اقلیمی مختلف کشور

همکار

1397/07/01

1400/07/01

پروژه ملی

ادامه دار

28

اصلاح نژاد گروهی گوسفندان شال با مشارکت بهره برداران

همکار

1397/09/01

1402/09/01

پروژه ملی

ادامه دار

29

ثبت و پایش جمعیت گوسفند کرمانی

همکار

1397/10/01

1399/02/01

خاص

خاتمه

30

توسعه سامانه بهره‌ور پروش شتر در استان بوشهر

همکار

1397/12/01

1402/12/01

پروژه ملی

ادامه دار

31

ثبت و پایش جمعیت گوسفند نژاد سنجابی

همکار

1397/12/01

1399/12/01

خاص

ادامه دار

32

توسعه سامانه بهره‌ور روستایی پروش گوسفند در استان زنجان

همکار

1397/12/01

1402/12/01

پروژه ملی

ادامه دار

33

بررسی وضعیت موجود، تشریح استانداردهای کمی و کیفی و تحلیل اطلاعات در بانکهای ژن دام، طیور و زنبورعسل

همکار

1398/03/01

1399/03/01

خاص

خاتمه

34

پایش و ثبت جمعیت شتر تک‏‏ کوهانه در استان بوشهر

همکار

1398/06/01

1399/12/01

خاص

ادامه دار

35

ثبت و پایش جمعیت گوسفند دشتستانی استان بوشهر

همکار

1398/09/01

1400/06/01

خاص

ادامه دار

36

تهیه نقشه جامع پراکنش جغرافیایی ذخایر ژنتیکی دام و طیور بومی ایران

مجری

1398/11/01

1400/11/01

مستقل

ادامه دار

37

ثبت و پایش زنبورعسل ایران(طرح)

مجری یکی از پروژه های طرح

1399/03/01

1401/09/01

خاص

ادامه دار

38

پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات جمعیت های زنبور عسل ایرانی مبتنی بر فناوری سیستم اطلاعات مکانی تحت وب

مجری

1399/03/01

1401/03/01

خاص

ادامه دار

39

ثبت و پایش زنبورعسل کوچک در ایران

همکار

1399/03/01

1401/03/01

خاص

ادامه دار

40

طراحی و تولید سیستم همیار شتردار (اپلیکیشن ساربان یار)

همکار

1399/03/01

1400/03/01

پروژه ملی

ادامه دار

41

طراحی و تولید اپلیکیشن اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور ایران

همکار

1399/05/01

1401/01/01

پروژه ملی

ادامه دار

42

ارزیابی و بهبود ژنتیکی مرغ های بومی ایستگاه آذربایجان غربی به منظور توسعه و ترویج پرورش آنها در منطقه

همکار

1399/07/01

1404/07/01

خاص

ادامه دار

43

ثبت و پایش جمعیت گوسفند افشاری استان زنجان

همکار

1399/06/01

1400/12/01

خاص

ادامه دار

تألیف و ترجمه کتاب

 

1- کتاب فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام (کمی و مولکولی): صابر جلوخانی نیارکی، انتشارات مرز دانش، 1392.

2- کتاب روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی با استفاده از نرم افزار R: صابر جلوخانی نیارکی: همکاری در تألیف کتاب. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1395. 443 صفحه. (در بخش تقدیر و تشکر).

3- تهیه فصل اینترنت اشیاء و هوشمندسازی در حوزه دام و طیور کتاب تحت عنوان اینترنت اشیاء و هوشمندسازی مدیریت منابع و تولید در کشاورزی. در حال ویرایش.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
همایش های داخلی

 

1. مجتبي طهمورث پور و صابر جلوخانی نیارکی. بررسی تنوع ژنتیکی توالی ژن پریون (prion) در شترهای تک کوهانه ایرانی، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، شهریور 1391.

2. کریم نوبری، عبدالحلیم کر، عبدالحکیم توغدری و صابر جلوخانی نیارکی. تأثیر سن و جنس اسبهای ترکمن بر صفات مختلف ریخت شناسی. دومین همایش ملی صنعت اسب، اردیبهشت 97، دانشگاه زنجان.

3. Entezari Maleki, M and Jelokhani-Niaraki, S (2008). Ribosomal DNA alteration bythe components in Saccharomyces Cerevisiae. 29-30 January, 2nd National Congress of Cellular and Molecular Biology. Iran, Kerman.

4. Esmaelizad, M., Ashtiani, M.P., Jelokhani-Niaraki, S and Salehizadeh, M (2007). Genetic variation among FMDV type-A isolates from Iran during 1987-2005. 24-26 November, The 5th National Congress of Biotechnology. Iran, Tehran.

5. Jelokhani-Niaraki, S and Esmaelizad, M (2009). New amino acid substitutions in the nonstructural protein 3B of foot and mouth disease virus new subtype (A-05-Iran). Accepted as oral presentation, 16-19 November, the 3th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology. Iran, Tehran.

 

همایش های بین المللی
 1. Esmaelizad, M., Ashtiani, M.P., Jelokhani-Niaraki, S and Hashemnejad, K (2008). First report of a novel amino acid substitution in cell-adapted FMDV-A87 RNA Polymerase 3D Protein, an isolate from Iran. 12-17 July, xx International Congress of Genetics. Germany, Berlin.
 2. Jelokhani-Niaraki, S, Esmaelizad, M., Daliri, M and Vaez Torshizi (2008). Molecular analysis of the VPg nonstructural gene region of foot-and-mouth disease virus new subtype A-05 field isolate from Iran. 12-17 July, xx International Congress of Genetics. Germany, Berlin.
 3. Jelokhani-Niaraki, S (2008). Foot-and-mouth disease virus from the viewpoint of molecular sciences. 12-17 July, xx International Congress of Genetics. Germany, Berlin.
 4. Tahmoorespur, M., Jelokhani-Niaraki, S., Bitaraf Sani, M and Golghandashti, M (2012). Genetic variation of partial FSHR and LHR gene sequences in Camel. 11-14 September, The Evolution of Gene Regulatory Networks in Animal Development., Austria, Vienna. 
جوایز و افتخارات

1- کسب رتبه اول در آزمون ورودی دوره کارشناسی.

2- پذیرش نهایی در مقطع دکتری تخصصی با رتبه 1 در دانشگاه فردوسی مشهد.

3- پذیرش نهایی در مقطع دکتری تخصصی با رتبه 2 در دانشگاه گیلان. 

4- پذیرش نهایی در مقطع دکتری تخصصی با رتبه 3 در دانشگاه تبریز.          

5- دریافت حمایت مالی دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد برای شرکت در کنفرانس شبکه های ژنی در کشور اتریش، وین.

6- دریافت لوح تقدیر از طرف ریاست موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سوابق تدریس

1- دانشگاه پیام نور استان تهران

2- دانشگاه پیام نور استان قزوین

سوابق اجرایی
 • عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از تاریخ 1395
 • عضو شورای فنی بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 • عضو شورای فنی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی
 • عضو کمیته راه اندازی مرکز رشد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • عضو کارگروه اینترنت اشیاء و منابع پایه در کمیته هوشمندسازی کشاورزی
 • مسؤل پیگیری امور اینترنت اشیاء و هوشمندسازی در دام و طیور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل از تاریخ اردیبهشت 1399 تاکنون
 • عضو هسته محتوایی برنامه های رادیویی و تلویزیونی دام و طیور ستاد ملی رسانه وزارت جهادکشاورزی از 1399 تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از سال 1399 تاکنون 
فهرست