تحصیلات
دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس
1369 – 1375
دکتری (رشته حشره‌شناسی‌ كشاورزی)

عنوان رساله: مطالعه‌ مرفولوژيكي‌ و بيوشیمایی‌ توده‌هاي‌ زنبورعسل ايران‌

دانشگاه تربیت مدرس
1365 – 1369
کارشناسی ارشد (رشته حشره‌شناسی‌ كشاورزی)

عنوان پایان نامه: بررسيسوسك­هاي‌ روغني (Meloe SPP) روي‌ زنبورعسل‌

دانشگاه تهران
1357 – 1364
کارشناسی (رشته کشاورزی عمومی، گرایش گياهپزشكی)
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

     مقالات‌ منتشر شده‌ در مجلات‌ علمي‌ – پژوهشي معتبر:

1.   طهماسبي‌، غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي،‌ مرتضي‌ اسماعيلي‌ و سعيد فرجي‌ .1376 .تأثير شرايط فصلي‌ روي‌ بعضي‌ از صفات مرفولوژيك‌ زنبور عسل‌ نژاد ايراني‌مجله‌ علوم‌ كشاورزي‌ ايران‌ ، جلد 28 ، شماره‌ 3 : 123-131.

2. جواهري‌، سيد داود، مرتضي‌ اسماعيلي‌ ، علي‌ نيكخواه‌، سيد احمد ميرهادي‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌ .1376 .تغذيه‌ تحريكي  ‌با جايگزينهاي‌ گرده‌ و اثر آنها در رشد كلنيهاي‌ زنبور عسل‌ .پژوهش‌ و سازندگي ، شماره‌ 35 : 125 120

3.       طهماسبي‌، غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي‌ ، مرتضي‌ اسماعيلي‌ و جعفركامبوزيا.1377 .مطالعه‌ مرفولوژيكي‌ زنبور عسل‌ معمولي
 Apis mellifera  در ايران‌ .مجله‌ علوم‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ اصفهان‌، جلد 2، شماره‌ 1 : 101 – 89.

4.       طهماسبي‌، غلامحسين‌، مرتضي‌ اسماعيلي‌، ابراهيم‌ باقري‌ زنوز و بلقيس‌ امامي‌ يگانه‌، 1377معرفي‌ دو گونه‌ از سوسكهاي‌تاولي‌ (Meloe Spp) روي‌ زنبورعسل‌، پژوهش‌ و سازندگي‌، شماره‌ 38 : 117ـ 114.

5. طهماسبي‌،غلامحسين‌، دردي‌ قوجق‌، رحيم‌ عبادي‌ و منصور آخوندي‌ .1378استفاده‌ از خصوصيات‌ الكتروفورتيكي ‌پروتئينهاي‌ قفسه‌سينه‌ در تفكيك‌ جمعيتهاي‌ زنبور عسل‌ نژاد ايراني‌علوم‌ و فنون‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌، جلد 3، شماره‌ 4 : 104ـ97.

6. بصيري‌، محمدرضا، ناصر امام‌ جمعه‌ كاشان‌، رحيم‌ عبادي‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌ .1378 .بررسي‌ پارامترهاي‌ ژنتيكي‌ در زنبورعسل‌ نژاد ايراني. علوم‌ كشاورزي‌ مدرس‌دوره‌ اول‌ شماره‌ 1 : 96ـ91.

7.       مستاجران‌ ،محمد، رحيم‌ عبادي‌، محمدعلي‌ ادريس‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌. 1379بررسي‌ وراثت­پذيري‌ بعضي‌ صفات‌زنبورعسل‌ استان‌ اصفهان. مجله‌ علوم‌ و فنون‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌جلد 4، شماره‌ 1 : 126 ـ 119.

8.       طهماسبي‌، غلامحسين‌، حسين‌ پورقرايي‌. 1379ارزش‌ زنبور عسل‌ در افزايش‌ محصولات‌ كشاورزي‌ ايران‌اقتصاد، كشاورزي‌و توسعه‌، شماره‌ 3 : 144ـ131.

9.       عبادي‌، رحيم‌، رضا جعفري‌، فرامرز مجد، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و حميدرضا ذوالفقاريه‌. 1380.نقش‌ نر سترون‌ شده‌ توسط پرتو گاما در مديريت‌ تلفيقي‌ كنترل‌ شب‌ پره‌ بزرگ‌ موم‌ .(Galleria mellonella Lep. Pyralidae) علوم‌ و فنون‌ كشاورزي‌ ومنابع‌ طبيعي‌ جلد 5 ـ شماره‌ 3 : 199ـ191.

10.    ياراحمدي‌، سيما، سيدرضا ميرائي‌ آشتياني‌، رحيم‌ عبادي‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌. 1380همبستگي‌ فنوتيپي‌ بين‌ نه‌ صفت‌مرفولوژيكي‌ و سه‌ صفت‌ توليدي‌ در توده‌ زنبوران‌ عسل‌ استان‌ تهران‌علوم‌ و فنون‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌، جلد پنجم‌،شماره‌ 2: 168- 157.

11.    اسدي‌، نعمت‌ ا، غلامحسين‌ طهماسبي‌، حسن‌ نظريان‌، موسي‌ رنجبر، حميد رضا داودي‌. 1380شناسايي‌ و معرفي‌ گياهان‌شهدزا و گرده‌ زاي‌ مورد استفاده‌ زنبورعسل‌ مربوط به‌ سه‌ تيره‌ كاسني‌، بقولات‌ و نعناييان‌ در استان‌ مركزي‌پژوهش‌ و سازندگي‌، شماره‌52 : 21-24.

12.    صباغي‌، شعبانعلي‌، حسن‌ نظريان‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و مرتضي‌ اكبرزاده‌. 1381تعيين‌ تيپهاي‌ گياهي‌ و تقويم‌ گلدهي‌گياهان‌ مورد استفاده‌ زنبورعسل‌ در حوضه‌هاي‌ آبخيز تاروبار دماوندپژوهش‌ و سازندگي‌، شماره‌ 53 : 95-103.

13.    طهماسبي‌ غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي‌، ناصر تاج‌آبادي‌، منصور آخوندي‌ و سعيد فرجي‌. 1381تأثير شرايط جغرافيائي‌ و اقليمي‌در تفكيك‌ جمعيتهاي‌ زنبور عسل‌ كوچك‌ ايران‌علوم‌ و فنون‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌، جلد ششم‌، شماره‌ دوم‌ :  169-176.

14.    اسدي‌ نعمت‌ا، علي‌اكبر قره‌داغي‌، سيدمحمود غفاري‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌. 1381 .بررسي‌ وضعيت‌ كروموزومي‌ توده‌مركزي‌ زنبورعسل‌ ايران‌پژوهش‌ و سازندگي‌. 57 و 56 : 24-22 .

15.    مرتضوي‌اردستاني مسعود، رحيم عبادي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌.1381. تأثيررفتار نظافت‌گري برخی از توده‌هاي‌ زنبورعسل
‌ (Apis mellifera L.)ايران‌ روي‌ مقاومت‌ آن‌ به‌ كنه‌ واروآVarroa destructor Anderson &Trueman . پژوهش‌ وسازندگي‌. 55: 83-74 

16.    افروزان‌، هوشنگ‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، رحيم‌ عبادي‌ و محمد بابايي‌. 1381مقايسه‌ روشهاي‌ مختلف‌ توليد بره­موم‌ وتأثير آنها روي‌ رشد جمعيت‌ و محصول‌ عسل‌ كلنيهاي‌ زنبورعسل. پژوهش‌ و سازندگي‌. 57 و 56 : 76-79

17.    طهماسبي‌، غلامحسين‌، هلن‌ عالي‌ پناه‌، رسول‌ بحريني‌ و سيد داود جواهري‌ . 1382معرفي مورچه‌هاي‌ نجار
Camponotus Spp(Hym. Formicidae)  بعنوان‌ آفت‌ كلني‌هاي‌ زنبورعسل‌ ايران. پژوهش‌ و سازندگي: شماره 58:
 98-101

18.    طهماسبي‌، غلامحسين‌ و هلن‌ عالي‌پناه‌. 1381گزارش‌ گونه‌ جديد مورچه‌  Lepisiota semenovi Ruzskyدر كلينهاي‌زنبورعسل‌ ايران‌خبرنامه‌ انجمن‌ علمي‌ حشره‌ شناسي‌ ايران‌ جلد 22 شماره 1 : 84-83

19.    بحريني‌، رسول‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، جاماسب‌ نوذري‌ و مصطفي‌ طالبي‌.1382مطالعه‌ اثر اسيد فرميك‌ بر كنه‌ واروآA. & T. Varroa destructor درون‌ سلولهاي‌ مرحله‌ شفيرگي‌ زنبورعسل‌ ‌. پژوهش‌ و سازندگي‌.  60 : 12-16

20. زرين‌، فرشيد، علي‌اكبر قره‌داغي‌، غلامحسين‌، طهماسبي‌، سيما ياراحمدي‌ و مصطفي‌ طالبي‌ اسفنداراني‌.1382برآوردهموزيگوستي‌ آللهاي‌ جنسي‌ و رابطه آن‌ با توليد عسل‌ در توده‌ زنبوران‌ عسل استانهاي

 تهران‌، مركزي‌، اصفهان‌ و قزوين‌پژوهش‌ وسازندگي‌. 59 : 6-2

21.بحريني‌، رسول‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، جاماسب‌ نوذري‌ و مصطفي‌ طالبي‌.1383تعيين‌ همبستگي‌ بين‌ دما، رطوبت‌ نسبي‌محيط و اثرات‌ كنه‌كشي‌ اسيد فرميك‌ در كندوهاي‌ زنبورعسل‌

مجله‌ علوم‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ گرگان‌. شماره اول، سال يازدهم : 135 -127

22.    ميرزايي حسين،  جواد پور اصغر، غلامحسين طهماسبي، محمد مقدم، محمد عراقي.  1383. تعيين ميانگين درصد هموزيگوتي آللهاي جنسي و بررسي روابط آن با تعداد مهاجرت و توليد عسل كلني هاي زنبورعسل Apis mellifera L.  در استان آذربايجان شرقي. پژوهش و سازندگي. شماره 65: 53-59

23.    مهديزاده، سيد مهدي، علي جوكار، جواد پورضا، هوشنگ لطف الهيان و غلامحسين طهماسبي. 1383 . اثر استفاده از بره موم در جيره بر روي عملكرد و سيستم ايمني مرغان تخمگذار تجارتي. پژوهش و سازندگي. 64 : 85-89

24.    صباغي ، شعبانعلي، حسن نظريان، غلامحسين طهماسبي و مرتضي اكبرزاده. 1383. شناسايي گياهان مورد استفاده زنبورعسل و تعيين جذابيت آنها در منطقه شمال شهرستان دماوند. پژوهش و سازندگي. 65: 6-18

25.    مرتضوي مسعود، رحيم عبادي و غلامحسين طهماسبي. 1384. اندازه گيري طول دوره بسته بودن سلولهاي نوزادان برخي از توده هاي زنبورعسل ايران و اثر آن در كاهش جمعيت كنه واروآ. پژوهش و سازندگي.  67  : 2-9

26.    غلاميان  اسماعيل، رحيم عبادي، غلامحسين طهماسبي. 1385. تأثير استحصال زهر روي بعضي از خصوصيات توليدي و رفتاري كلني هاي زنبورعسل و مقايسه دستگاههاي استحصال زهر ساخت ايران. پژوهش و سازندگي. 72: 44-49

27.    ميرصالحيان، اكبر، غلامحسين طهماسبي، سيدمحمد ميرافشار،‌ امير ابريشمي، مهدي رزاقي، 1385. بررسي فعاليت­ ضد باكــتـري­هاي عسل­هاي برخي از مناطق ايران در شرايط Invitro. مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز. جلد 28 شماره 3؛ 113-120.

28.    ايلامي بهمن، حبيب­ا… حمزه­زرقاني، غلامحسين طهماسبي ، رسول بحريني، حسن آل­منصور و عبدالمجيد كريمي. 1385. بررسي پراكنش آفات و شكارچيان زنبورعسل در استان فارس. پژوهش و سازندگي. 73: 74-81.

29.    سپهري رحيمه، غلامحسين طهماسبي ، ميرجمال جلالي­زنوز و مرادپاشا اسكندري. 1386. برآورد تعداد آلل­هاي جنسي در توده زنبورعسل منطقه مركزي ايران و رابطه آن با گرده ذخيره شده، ميزان جمعيت و توليد عسل.علوم و فنون كشاورزي ومنابع طبيعي. جلد يازدهم شماره 3 (پاییز 86): 321-332

30.    موسوي‌فر، سيدمحمد كريم، محمد خانجاني، غلامحسين طهماسبي ، علي‌اصغر پورميرزا. 1387. حفاظت از زنبورعسل در مزارع تحت سمپاشي با استفاده از بعضي دوركننده‌ها. پژوهش و سازندگي. شماره 77: 48-54

31.    ناجي­خوئي امير، اردشير نجاتي­جوارمي ، غلامحسين طهماسبي. 1387. استفاده از شبيه­سازي براي پيش­بيني تأثير استفاده از ضرايب اقتصادي در اصلاح نژاد زنبورعسل. پژوهش سازندگي. شماره­76: 29-34

32.    افروزان، هوشنگ، غلامحسين طهماسبي ، محسن بيگدلي، واسيا بانكوا. 1387. مقايسه‌ي كمي و كيفي بره موم‌ توليدشده توسط زنبورعسل در مناطق با پوشش گياهي سوزني برگ و پهن‌برگ در شمال ‌شرق تهران. پژوهش و سازندگي. شماره77: 156-164

33.    واجد ابراهيمي، مهدي،  صديقه بنيان، غلامحسين طهماسبي و رسول بحريني. 1386. مقايسه‌ي اثرات منتول، تيمول و پريزين در كنترل كنه‌ واروآ، انگل زنبورعسل در منطقه سردسيري دهبكري استان كرمان. دانش كشاورزي شماره 1 جلد 17: 165-171.

34.    علمي، محسن، غلامحسين طهماسبي ، كامبيز ناظرعدل‌، سعيد اهري­زاد. 1386. تأثير تغذيه تحريكي پروتئيني و ميزان ذخيرة گردة كلني هاي زنبورعسل روي برخي رفتارهاي بهداشتي آن عليه كنه واروآ. دانش كشاورزي. شماره 4 جلد 17: 123-133

35.    جمشيدي، ماشاالله، اردشير نجاتي، رحيم عبادي، غلامحسين طهماسبي.1388 . برآورد  همبستگي فنوتيپي  بين تعدادي از صفات مرفولوژيك و اقتصادي در توده زنبوران عسل. استانهاي تهران، مركزي، قزوين و اصفهان. پژوهش وسازندگي. شماره79 : 36-44

36.    تقوي، ابوالفضل، غلامحسين طهماسبي ، علي اصغر طالبي، علي زرنگار، عليرضا منفرد و حسن نظريان. 1387. تنوع گونه­ای زنبورهاي مخملي (Bombus spp ) در دو منطقه كوهستاني البرز مرکزی ایران. علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي: 325-336

37.    نهضتي پاقلعه، غلامعلي، علي نيكخواه، غلامحسين طهماسبي و محمد مرادي شهربابك. 1388. تأثير استفاده از جيره‌هاي غذايي مكمل گرده حاوي گلوتن ذرت، كنجاله سويا و مخمر نانوايي بر روي درصد چربي و وزن بدن كارگران زنبورعسل. علوم كشاورزي ايران. دوره 39 شماره 1: 49-56

38.    جواهري، سيدداود، غلامحسين طهماسبي و سيد احمد ميرهادي. 1387. بررسي اثر جايگزينهاي گرده با پاره اي از مواد و مكملهاي پروتئيني بر تركيبات بدن زنبوران عسل پرستار. مجله دانش كشاورزي تبريز. شماره 3 جلد 18: 199-208

39.    طهماسبي غلامحسين ، محمدعلي كمالي، رحيم عبادي، اردشير نجاتي‌جوارمـي، سـيـد داوود جـواهـري ، محمد بابايي، ماشاا… جمشیدی، مجید عاکف و ناصر تاج­آبادی.1388. مقایسه ملکه های اصلاح شده منطقه مرکزی ایران با ملکه های شاهد در زنبورستانهای مختلف استانهای تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان. پژوهش و سازندگی. شماره: 78

40.    قاسمی وحید، سعید محرمی­پور و غلامحسین طهماسبی. 1389. بررسی اثر کنه کشی اسانس پونه کوهی
 (Mentha longifolia) روی کنه واروآ Varroa destructor (Aacari: Varroidea) و تأثیر آن بر زنبورعسل اروپایی(Apis mellifera). نامه انجمن حشره شناسی ایران. شماره:

41.    زبده، محمدرضا، غلامحسین طهماسبی، علی اصغر پورمیرزا و مهتاب عزیزیان اردبیلی. 1389. استفاده از ماده دورکننده ملاس چغندر قند برای حفاظت زنبورعسل در زمان سم­پاشی مزارع. مجله علمی پژوهشی علوم دامی. دانشگاه تبریز. جلد 4/20 شماره2: 143-152

42.    فجری، مهدی. غلامحسین طهماسبی. 1931. بررسي اثر گرده افشاني زنبورعسل و ساير حشرات گرده افشان بر ويژگي هاي كمي و كيفي بذر يونجه (ارقام همداني و قره يونجه) در استان آذربايجان غربي. پژوهش وسازندگي. شماره: 99،  34-41

43.    جواهري، سيدداود، سيد احمد ميرهادي و غلامحسين طهماسبي. 1391. اثر سطوح مختلف ویتامین ث (ال اسکوربیک) در افزایش جمعیت و تولید عسل در کلنی­های زنبورعسل Apis mellifera L.) ). مجله پژوهش وسازندگي. شماره 97: 1-6

44.    طهماسبي، زهرا، غلامحسين طهماسبي، رحيم عصفوري، محمدعلي ابراهيمي و محمد بابايي. 1391.  مطالعه رفتار چراگری زنبورهای کارگر و جمع­آوري گرده در کلنی­های با تولید عسل بالا و تولید عسل پایین زنبورعسل ایرانی (meda Apis mellifera ). پژوهشهاي علوم دامي. دانشگاه تبريز. جلد 23، شماره2: 61-72

45.    حسینی، سیدبانو، غلامحسین طهماسبی، مرادپاشا اسکندری نسب و محمدبابایی. 1391. ارزیابی رفتارهای درپوش برداری و تخلیه لاروهای آلوده و همبستگی آنها با تولید عسل، جمعیت و رفتاردفاعی کلنیهای زنبورعسل ایرانی. پژوهشهاي علوم دامي. دانشگاه تبريز. جلد 23، شماره2: 91-99

46.    ملايي، مصطفي، لطفعلي دولتي، غلامحسين طهماسبي. 3931. ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعيت زنبورعسل ايراني
(Apis mellifera meda)در شمال غرب ايران با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره و خصوصيات مورفولوژيك. پژوهش و سازندگي.

47.    زهرا طهماسبی، غلامحسین طهماسبی، رحیم عصفوری، علیرضا ترنگ، محمد بابایی، رامین صیقلانی، سیدمحمد رسولی نژاد موسوی، پیام پتکی.1393. بررسی تنوع جایگاه های ژنی تعیین کننده صفت اولین سن جستجوگری دركلنيهای زنبورعسل نژاد ایرانی
(Apis mellifera meda) با استفاده از نشانگر AFLP. پژوهش و سازندگي

48.    نعمتي، سيد اصغر و غلامحسين طهماسبي. 1394. تعيين سهم نسبی عوامل موثر بر توليد عسل كلني­هاي زنبورعسل استان البرز. تحقیقات تولیدات دامی. شماره4.  89-98

49.    محب الدینی حسین, غلامحسین طهماسبی, بهروز دستار و یوسف جعفری آهنگري. 1394. بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورهای کارگر ایرانی (Apis mellifera meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین. پژوهش و سازندگی.   

50.    بابایی سکینه، شعبان رحیمی، محمد امیر کریمی ترشیزی، غلامحسین طهماسبی و ناصر خالق امیران. 1394. تاثیر ژل رویال و گرده زنبورعسل بر عملکرد، سامانه ایمنی و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی. تولیدات دامی. دوره 17(2): 320-311

51.    وحید قاسمی, وحید, محرمی‌پور, غلامحسین طهماسبی تاثیر   اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی سرعت مرگ و میر کنه ‌واروا Varroa destructor (Acari: Varroidae) و زنبور عسل اروپایی Apis mellifera (Hym.: Apidae). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 29(1): 34-26.

52.    شبنم پریچهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی. 1396. تنوع باکتریایی جمعیت­های زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera, Apidae) در ایران. فصلنامه تخصصی حشره شناسی اراک، 9(2):143-154.

53.     غلامحسین طهماسبی، محمد بابایی،  ناصر تاج آبادی، عین الله سیفی، نادر مشایخی، حسین رضازاده. 1396. مقایسه عملکرد کلنی‌های حاصل از نسل سیزدهم ملکه‌های اصلاح شده ایرانی با کلنی‌های شاهد در زنبورستان های ایران. مجله تولیدات دامی، 19(4):739-751. 

54.    غلامحسین طهماسبی، سید بانو حسینی، مرادپاشا اسکندری نسب. 1397. ارزیابی رفتارهای بهداشتی زنبورعسل وارتباط آن با میزان آلودگی كلنی­ها به كنه واوآ Varroa destructor  در زنبورعسل  نژاد ایرانی Apis mellifera meda. مجله علمی کشاورزی گیاهپزشکی.41(2):89-100   

55.    امین منصوری ذلانی، غلامحسین طهماسبی،  ناصر امام جمعه کاشان، مهدی امین افشار و علی قاضی خانی شاد. 1397. بررسی رفتار بهداشتی و نظافتگری در کلنی های نسل سوم و چهارم اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ. فصلنامه تحقیقات حشره شناسی. 10(1): 65-76

56.    حسین محب­الدینی، عاطفه مقصودلو، غلامحسین طهماسبی، بهروز دستار. 1397. تولید ژل رویال، مقدار تیامین ژل رویال و توسعه غدد هیپوفارینژیال در کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera meda)  تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین. مجله پژوهش­های جانوری.31(4): 406-417

57.    سیفی، عین‌اله، غلامحسین طهماسبی، یوسف مهمان نواز و شبنم پری‌چهره. 1398. مطالعه تاثیر ویتامین C بر روی مراحل جفتگیری، بلوغ و تخمریزی زنبورعسل ایرانی. مجله گیاهپزشکی چمران اهواز , 42(2): 85-95

58.    دادگستر، شهرام، سحر دلکش رودسری، جاماسب نوذری، غلامحسین طهماسبی، وحید حسینی نوه. 1398. مقایسه مورفومتریک زنبور عسل نژاد بومی (Apis mellifera meda) و هیبرید بومی در همدان. مجله دانش گیاهپزشکی ایران. 50(2): 187-195

59.    پریچهره، شبنم، غلامحسین طهماسبی، پژواک خاکی و محمد بابایی. 1400. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل زنبورعسل کوچک در مناطق جنوبی کشور. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک.  (پذیرش شده)

مقالات‌ منتشر شده‌ در مجلات‌ علمي‌ – ترویجی:

1.       رسول بحريني- غلامحسين طهماسبي- ناصر تاج‌آبادي- منصور آخوندي . 1384. بررسي پراكنش جغرافيايي آفات و شكارچيان زنبورعسل در استان تهران. جهان دامپروری. سال سوم، شماره دهم: 28-32.

2.       طهماسبي غلامحسين ، محمدعلي كمالي، رحيم عبادي، محمد بابايي، مسعود رضايي،  سـيـد داوود جـواهـري، جعفرستوده .1388. ارزيابي صفات توليدي و رفتاري كلني هاي زنبورعسل اصلاح شده ايرانيApis mellifera meda  و مقايسه آن با كلني هاي شاهد و نژاد كارنيولان Apis mellifera carnica در شرایط ایران.  مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 1: 10-15

3.       تقوی ابوالفضل ، غلامحسين طهماسبي ، علی اصغر طالبی،  علی زرنگار.1388. اهمیت زنبورهای مخملی
(
Hymenoptera: Apidae, Bombus spp.) در گرده افشانی محصولات زراعي، باغي و مراتع. مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 1: 18-20

4.       جواهری سید داود و غلامحسین طهماسبی. 1389 . پدیده بچه طبیعی و نحوه وقوع آن در زنبورستانها. مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 2: 4-9

5.       قاسمی وحید، سعید محرمی­پور و غلامحسین طهماسبی. 1389. نقش اسانس گیاهان دارویی برای کنترل کنه واروآ در کلنیهای زنبورعسل اروپایی. مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 2: 21-24

6.       نجفقلیان جواد،  غلامحسین طهماسبی، عباس پاکدل و غلامعلی نهضتی. 1389. مکانیسمهای مقاومت زنبوران عسل در برابر انگل کنه واروآ. مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 2: 34-39

7.       طهماسبي زهرا، جواهري. د و طهماسبي. غ. 1390. رفتار غارتگري در كلنيهاي زنبورعسل و راههاي پيشگيري و كنترل آن. مجله زيتون. شهريور 1390. 2-7

8.       موسوي سيدابراهيم، غلامعلي نهضتی، مرادپاشا اسكندري نسب، غلامحسین طهماسبی و سيد ولي موسوي. 1389. طراحي و ساخت كندو زنبور عسل با تله گرده گير داخلي عمودی و افقی. مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 3: 26-30

9.       تقیان. ميرايوب، غلامحسین طهماسبی و يزدان قلي خزایی . 1389. بررسي.نقش زنبورعسل و ساير حشرات گرده افشان در گرده افشاني درخت كيوي فروت رقم هايوارد (كمي) در استان مازندران. مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 3: 18-25

10.    قاسمی. وحید، غلامحسین طهماسبی و اصغر خشنود یزدی. 1390. تأثیر کنه­ی واروآ Varroa destructor روی پارامترهای فیزیکی، فیزیولوژیکی و زیستی زنبورعسل اروپایی(Apis mellifera).  مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 5: 23-16

11.    حسینی، سیدبانو، غلامحسین طهماسبی، مرادپاشا اسکندری نسب و محمدبابایی. 1390. اهمیت رفتار بهداشتی کلنیهای زنبورعسل در مقاومت به کنه­ی واروآ. مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 6: 8-2

12.    طهماسبي زهرا، غلامحسين طهماسبي و سيد محمد رسولي نژاد موسوي. 1393. خصوصيات اجزاي زهر زنبورعسل. مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران. شماره 8: 13-17

13.    حسین محب الدینی، عاطفه مقصودلو، غلامحسین طهماسبی. 1395. ژل رویال به عنوان فرآورده فراسودمند برای انسان. مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران. شماره 26:12-18.

14.    حامد رضایی، غلامحسین طهماسبی، سمیه تازه کام، محمد بابایی، حسن بانه، ماشاء الله جمشیدی، هوشنگ افروزان، محمد باقر فرشینه عدل. 1395. بررسی وضعیت آموزش علوم زنبورعسل ایران در طی سال های 1390-1385. مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران. شماره 13:13-25.

15.    زهرا طهماسبی، غلامحسین طهماسبی. 1395. جهت گیری تحقیقات اصلاح نژاد زنبور عسل در جهل و چهارمین کنگره جهانی زنبور عسل. مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران. شماره 14:13-9.

16.    مجید دارات، غلامحسین طهماسبی، ابوالفضل زارعی. 1396. اثرات سطوح مختلف ویتامین e بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera meda). مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران. شماره 11:14-2.

17.    طهماسبی، غلامحسین، مجتبی محرمی و پگاه ولی زاده. 1398. مدیریت تهدیدات زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی زنبور عسل ایرانی، مجله علوم و فنون زنبور عسل. شماره 18: 44-51

18.    طهماسبی، غلامحسین، هلن عالی پناه، زهرا طهماسبی، حسن نظریان و محمد رفاهی. 1398. پروانه خار یا پروانه رنگارنگ Vanessa cardui L. (Lepidoptera: Nymphalidae) رقیبی برای زنبورعسل در مناطق زنبورداری؟ . مجله علوم و فنون زنبور عسل ایران. شماره 19: 48-60

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 1. Bienefeld, K.; Tahmasebi, Gh. Keller, R.; Kauhausen-Keller, D. & Ruttner, F.1996. Report on the present situation of Apis mellifera meda in Iran.[summary] . Apidologie 27(4): 307 – 308.
 2. A, Ariana; R, Ebadi & Gh, Tahmasebi(2002). Laboratory evaluation of some plant essences to control Varroa destructor (Acari: Varroidae). Exp & Appl. Acar. 27: 319-327
 3. Bahreini. R., Gh. Tahmasbi. J. Nowzari & M. Talebi. 2004. A study of the efficacy of formic acid in controlling varroa destructor and its correlation with temperature in Iran. Journal of Apicultural Research 43 (4): 158-161
 4. Hepburn H.R., S.E. Radloff, G.W. Otis, S. Fuchs, L.R. Verma, Tan ken, T. chaiyawong, Gh. Tahmasbi, R. Ebadi, S. Wongsiri. 2005. Apis Florea: morphometrics, classification and biogeography. Apidologie, 36: 359-376
 5. Afrouzan, Houshang, vassya Bankova, Gholamhosein Tahmasbi, Millena popva. 2007. Comparison of Gymnosperms and Angiosperms plants on Quality and Antibacterial activity of propolis. Pharmacognosy. 3(9): 21-25.
 6. Tahmasbi, Gh. 2009. The effect of temperature and humidity on grooming behaviour of honeybee, Apis mellifera (Hymenoptera: Apidea) colonies agaist varroa mite, Varroa destructor (Acari: varroidae). Journal of Entyomological Society of Iran. 28(2): 7-23
 7. R.W. Currie and Gh. Tahmasbi. 2009. The ability of high-and low-grooming lines of honey bees to removes the parasitic mite varroa destructor is affected by environmental conditions. Can. J. Zool. 86: 1059-1067
 8. Monfared. A., A. A. Talebi, Gh. Tahmasbi, E. Ebrahimi, J, Biesmeijer. 2008. Bumblebees (Hymenoptera, Apidae) diversity and abundance in the Iranian Alborz Mountains of Iran. Zoologie in the Middle East. 44: 67-74
 9. Gh. Tahmasbi, A. Taghavi, Ebrahim Ebrahimi, Ali Asghar Talebi, Ali Zarneghar. 2008. Identification and distribution of Bumblebees (Hymenoptera: Apidae, Bombus spp.) in central Elborz mountains of Iran. Entomofauna, 29: (265-280)
 10. Monfared, A., A., AS. , Talebi, Gh, Tahmasbi, P., Williams, E., Ebrahimi, A., Taghavi. 2007. A Survey of the localities and food plants of the bumble bees (Hymenoptera: Apidae) of Iran. Entomological generalist 30(4): 283-299
 11. Sakine Babaei, Shaban Rahimi, Mohammad Amir Karimi Torshizi, Gholamhosein   Tahmasebi, Seyed Naser KhaleghiMiran. 2015.  Effects of propolis, royal jelly, honey and bee pollen on growth performance and immune system of Japanese quails. Veterinary Research Forum.
 12. Tahmasbi Gh., M. A. Kamali, R. Ebadi, A. N. Javaremi, M. Babaei, A. A. Gharadaghi, R. Bahraini. 2015. Genetic trends and parameters of honey production, swarming and defense behavior in Iranian honeybee (Apis mellifera meda) colonies. Journal of Agricultural Science and Technology
 13. Zahra Tahmasbi‚ GholamHosein Tahmasbi‚ Rahim Osfoori‚ Mohammad Ali Ebrahimi‚ Moham Mohammad babaie.2015. Foraging Initiation and foraging behavior in High and Low Performance of Iranian Honeybee (Apis mellifera meda) Colonies. Journal of Entomological Society of Iran.
 14. Mohebodini, H., Gh. Tahmasbi, B. Dastar, Y. Jafari Ahangari, S. Zerehdaran. 2013. EFFECT OF DIETARY THIAMINE ON GROWTH OF THE IRANIAN HONEY BEE COLONIES (Apis mellifera meda) IN DIFFERENT SEASONS. Agriculture & Forestry, Vol. 59, 3: 119-126
 15. Najafgholian, J., A. Pakdel., Gh. Tahmasbi and Gh. Nehzati. 2011. Assessing hygienic behavior and attraction to Varroa mite (Acari: Varroidea) in Iranian honey bee (Apis mellifera meda). African Journal of Biotecnology. Vol. 10(6): 1011-1021
 16. Ghasemi, V., S. Moharamipour & Gh. Tahmasbi. 2011. Biological activity of some plants essential oils against Varroa destractor (Acari: Varroidea), an ectoparasitic mite of Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae). Exp & Appl. Acar:
 17. Najafgholian, J., Gh. Tahmasbi, A. Pakdel and Gh. Nehzati. 2011. Effect of population size on the expression of hygenic behavior in the Iranian honeybee (Apis mellifera meda). Asiatic journal of Biotechnology resourses. 2(04):364-373
 18. Ardestani, M., M., R. Ebadi, Gh. Tahmasbi. 2011. Regular dorsal dimples mites of Varroa destructor in some Iranian honey bee. Exp. Appl. Acrol.
 19. Afrouzan Houshang, Cyrus Amirinia, Sayed Ahmad Mirhadi, Alireza Ebadollahi, Narges Vaseji and Gh. Tahmasbi. 2012. Evaluation of antimicrobial activity of propolis and nanopropolis against Staphylococcus aureus and Candida albicans. African Journal of Microbiology Research Vol. 6(2): 421-425.
 20. Asadi, N., S.M. Ghafari, A. A. Gharadaghi, Gh. Tahmasbi and S. Khederzadeh. 2010. Karyotype and C-banding analyses of haploid male chromosomes of Apis florae F. African Journal of Biotecnology. 9(27): 4171 – 4174
 21. Parichehreh, Sh., Tahmasbi, Gh., Sarafrazi, A., Imani, S., Tajabadi, N. 2017. Identification of Enterococcus bacteria found in the gastrointestinal of the dwarf honeybee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae). Journal of Entomological Society of Iran, 37(2)- 263-272.
 22. Parichehreh, Sh., Tahmasbi, Gh., Sarafrazi, A., Imani, S., Tajabadi, N. 2017. Isolation and identification of Lactobacillus bacteria found in the gastrointestinal tract of the dwarf honeybee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae). Apidologie, 68(12):1-9.
 23. Afrouzan, A., Gh, Tahmasebi; R., Ebadi; M., Babai. 2007. Effect of Propolis Production on Honey Yield and Population in Honeybee Colonies. Malaysian Journal of Medical Sciences; Jan2007, V. 14(1): 122.
 24. Mohammad Reza Tahmasbi, Mohammad Reza Khoshayand, Gholam HoseinTahmasbi, Fatemeh Shirvani. 2015. Determination of the Total Antioxidant Potential in Iranian Honey, as well as their Radical Scavenging activity. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., Vol 4 [8] July 2015: 43-47
 25. V. Ghasemi, S Moharramipour, Gh. Tahmasbi. 2016. Laboratory cage studies on the efficacy of some medicinal plant essential oils for controlling varroosis in Apis mellifera (Hym.: Apidae). Systematic and Applied Acarology 21 (12), 1681-1692.
 26. Parichehreh, Sh., Tahmasbi, Gh., Sarafrazi, A., Tajabadi, N. 2019. Distribution modelling of Apis florea in Iran. Journal of Apicultural Research. 58(1):
 27. Elmi, M., Rafat, A., Alijani, S., Tahmasbi, Gh., Javanmard, A. 2019. Expression of suppression of mite reproduction in drone brood cells of honey bees of different genotypic groups in East Azarbaijan province of Iran. Iranian journal of applied animal science, (Accepted)
 28. Morteza Mortazavi, Mohammad Chamani, Mehdi Amin Afshar, Aliasghar Sadeghi, Gholamhossein TahmasebiInvestigation of Essential Amino Acids Effects on Expression of Vg and Sod Gene in Apis mellifera L”.2019. Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS). (Accepted).
 29. Mohammad Kazem Rahimi 1, Enayat Abbasi 2, Masoud Bijani 3, Gholamhossein Tahmasbi 4, and Aliakbar Azimi Dezfouli 5  . 2020. Sustainability criteria of apicultural industry: Evidence from ran. Ecosystem Health and Sustainability. (Accepted).
پروژه های تحقیقاتی

 

مجري طرح يا پروژه هاي تحقيقاتي:

1.   مطالعه مرفولوژيكي و بيو شيميايي توده هاي زنبورعسل ايران. 1370-1372

2.   مطالعه مرفولوژيكي و بيوشيميايي توده هاي زنبورعسل ايران(فاز 2 : 14 استان باقيمانده). 1373-1375

3.   مطالعه مرفولوژيكي زنبورعسل كوچولو در ايران. 1378-1379

4.   طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور(طرح ملی). 1376-1379

5.   شناسايي و انتخاب بهترين كلنيها در منطقه البرز مركزي(فاز 1 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور). 1377

6.   بررسي صفات بيولوژيكي و به گزيني كلنيهاي انتخابي در منطقه البرز مركزي(فاز 2 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور). 77-83

7.   برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليد عسل، بچه‌دهي و رفتار دفاعي كلنيهاي زنبورعسل در منطقه مركزي كشور (فاز 3 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور). 84-88

8.   اصلاح‌نژاد زنبورعسل براي بهبود صفت زمستانگذرانی كلنيها در استانهاي مركزي كشور(تهران ، اصفهان ، قزوين و مركزي) (فاز 4 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور). 89-94

9.   اصلاح‌نژاد زنبورعسل براي بهبود صفت بچه دهی كلنيها در استانهاي مركزي كشور(تهران ، اصفهان ، قزوين و مركزي) (فاز 4 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور). 89-94

10.  اصلاح‌نژاد زنبورعسل براي بهبود صفت رفتار دفاعی كلنيها در استانهاي مركزي كشور(تهران ، اصفهان ، قزوين و مركزي) (فاز 4 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور). 89-94

11.  اصلاح‌نژاد زنبورعسل براي بهبود صفت تولید عسل كلنيها در استانهاي مركزي كشور(تهران ، اصفهان ، قزوين و مركزي) (فاز 4 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور). 89-94

12.  اصلاح نژاد زنبورعسل Apis mellifera L.)) براي مقاومت به كنه واروآ . 89-93

 (Varroa destructor Anderson & Truman)

  13.  ارزيابي اثرات بيماريزايي و اپيدميولوژي تركيب بيولوژيك ناتورآليس – ال بر پايه قارچ Beauveria bassiana بر زنبور عسل اروپايي  Apis mellifera L. در ايران . 82-84

14.  مطالعات آزمایشگاهی اثرات گرد و غبار هوا بر عملکرد و طول عمر زنبورعسل. 90-93

15.  بررسي فعاليت ضد باكتريايي عسلهاي مناطق مختلف ايران در شرايط Invitro. 81-83

16.  طرح برنامه راهبردي عسل و سايرفرآورده هاي زنبورعسل. 89-80

17. شناسایی جايگاه هاي ژني(QTL های) صفت اولین سن جستجوگری(مؤثر بر صفت تولید عسل ) در زنبورعسل ایرانی
(Apis mellifera meda). 90-94

18.  طرح کلانتوسعه دانش فني، بومي سازي و بهبود عملكرد و رفتار کلنی‌های زنبورعسل كشور با استفاده از ملكه هاي اصلاح شده زنبورعسل ايراني (فاز 5 طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل كشور). 94-99

19.  طرح: ايجاد مقاومت ژنتيكي به كنه واروآ در هسته مركزي كلنيهاي طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ايراني. 94-99

20.  طرح: ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استانهاي مختلف كشور. 94-99

21.  ارزیابی صفات تولیدی و رفتاری برای انتخاب بهترین کلنی ها در هسته مرکزی طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی و مقايسه روش هاي مختلف توليد ملکه­هاي مادري(پروژه). 94-99

22.  بهبود مقاومت ژنتیکی کلنی های زنبورعسل ایرانی علیه کنه واروآ با استفاده از ویژگی ناباروری کنه (پروژه). 94-99

23.  پروژه ثبت و پایش زنبورعسل نژاد ایرانی (Apis mellifera meda). 1399-1400

24.  طرح ثبت و پایش زنبورعسل ایران. 1399-1401

تألیف و ترجمه کتاب

1. طهماسبي . غلامحسين. 1386. پرورش‌ ملكه‌ زنبورعسل‌ . چاپ اول. تأليف. انتشارات مؤسسه آموزش عالي علمي – كاربردي وزارت جهادكشاورزي. 171 صفحه

2. طهماسبي . غلامحسين. 1389. تلقيح‌ مصنوعي‌ ملکه زنبورعسل‌. چاپ اول. تأليف. انتشارات مؤسسه آموزش عالي علمي – كاربردي وزارت جهادكشاورزي.

3. طهماسبي . غلامحسين. 1392. پرورش‌ ملكه‌ زنبورعسل‌ . چاپ دوم. تأليف. انتشارات مؤسسه آموزش عالي علمي– كاربردي وزارت جهادكشاورزي. 220 صفحه

4. طهماسبی. غلامحسین. 1399. پرورش‌ ملكه‌ زنبورعسل‌ . چاپ سوم. تأليف. انتشارات مؤسسه آموزش و ترویج وزارت جهادكشاورزي. 220 صفحه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

راهنمایی (مسئول) طرح پسادکترا:

1.  بررسی خواص آنتی باکتریال عسل زنبور عسل کوچک Apis florea علیه هلیکو باکتر پیلوری در شرایط invivo و invitro  در ایران. شبنم پری چهره (مجری). 1398. دانشگاه خوارزمی کرج و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

راهنمایی فرصت مطالعاتی:

    1.  اثر سطوح مختلف پروتئین و سلی مارین بر طول عمر، ایمنی و بیان ژن های آنتی اکسیدانی. غلامحسين طهماسبي (راهنما). سیدمحمدرضا حسینی(مجری). دانشگاه شهیدچمران اهواز. 1395. پایان نامه دکتری تخصصی

    2.  اثر پروتئین آب پنیر در اختلالات عصبی ناشی از استرس اکسیداتیو القا شده توسط منگنز و پاراکوات در زنبور عسل. غلامحسین طهماسبی. (راهنمای فرصت مطالعاتی). زهرا خوشه بست (مجری). دانشگاه زابل. 1398. پایان نامه دکتری تخصصی. 

 

راهنمايي‌ پايان‌نامه‌ها:

     1.     تعيين‌ ميانگين‌ درصد همخوني‌ زنبوران‌ عسل‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌غلامحسين‌ طهماسبي ‌(راهنما). حسين‌ ميرزايي(مجري)دانشگاه‌ تبريز. 1377 پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌.

    2.    بررسي‌ و مقايسه‌ روشهاي‌ مختلف توليد بره‌موم‌ در كلني زنبورعسل. غلامحسين‌ طهماسبي(راهنما). هوشنگ‌ افروزان (مجري)مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌خميني‌ (ره‌) .1379.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌ .

    3.    مقايسه‌ مرفولوژيكي‌ توده‌ زنبور عسل‌ شمال‌ و شمال‌ شرق‌ كشور ايران‌ با گونه‌ آسيايي‌غلامحسين‌ طهماسبي‌ (راهنما). بهروزسجادي خشكرودي(مجري).  مركزآموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌(ره‌). 1380.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌ .

    4.    تعيين‌ همبستگي‌ فنوتيپي‌ بين‌ صفات‌ ظاهري‌ و بيولوژيكي‌ توده‌ زنبوران‌ عسل‌ بخش‌ مركزي‌ ايران‌ )قزوين‌ ،تهران‌ ،مركزي‌ واصفهان‌. ( غلامحسين‌ طهماسبي‌ (راهنما). حسين‌ پورقرايي‌(مجري‌) .مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌). 1380.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌.

    5.    مطالعه‌ رفتار بهداشتي‌ زنبور عسل‌ Uncapping – Removing و جذابيت‌ در برابر كنه‌ واروآ در ايران‌. غلامحسين‌طهماسبي(راهنما). مجيد عاكف‌)مجري)مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌)ره‌). 1380پايان‌ نامه فوق ليسانس‌ .

    6.    بررسي‌ فعاليت‌ ضدباكتريايي‌ عسلهاي‌ بومي‌ ايران‌ در شرايط In Vitro غلامحسين‌ طهماسبي‌ (راهنما). مهدي‌ رزاقي(مجري‌).دانشكده‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ تهران‌. 1382پايان‌ نامه‌ دكتري‌ عمومي‌.

    7.برآورد تعداد آللهاي‌ جنسي‌ در كلنيهاي‌ زنبورعسل‌ استانهاي‌ تهران‌، مركزي‌، اصفهان‌ و قزوين‌ و رابطه‌ آن‌ با ميزان‌ جمعيت‌ وتوليد عسل‌غلامحسين‌ طهماسبي‌(راهنما). رحيمه‌ سپهري‌ (مجري)دانشكده‌ كشاورزي‌

دانشگاه‌ زنجان‌. 1382پايان‌ نامه‌ فوق‌ليسانس‌.

    8.    بررسي‌ اثر سطوح‌ مختلف‌ گرده‌ ذخيره‌اي‌ و تغذيه‌ تحريكي‌ روي‌ بعضي‌ رفتارهاي‌ بهداشتي‌ زنبورعسل‌ عليه‌ كنه‌ واروآ .غلامحسين‌ طهماسبي(راهنما). محسن‌ علمي‌(مجري)دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد شبستر. 1382پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌.

   9.    بررسي فونستيك Bambus spp و تنوع گونه‌هاي زنبورهاي مقدس Hymenoptera: Apidae در منطقه البرز مركزي تهران. غلامحسين طهماسبي ( راهنما ). ابوالفضل تقوي(مجري) . دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك 1385. پايان نامه فوق ليسانس.

  10.     بررسي تغذيه زنبورعسل با گرده خرما، آرد سويا و مكمل تجارتي (مخلوطي از مواد پروتئيني) و اثر آن بر توسعه غدد هيپوفارنژيال و ميزان ترشح ژله‌رويال و برخي فراسنجه هاي فيزيولوژيكي در زنبورعسل. غلامحسين‌ طهماسبي (راهنما). علي فرقاني(مجري). دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران. پايان نامه دكتراي تخصصي.

  11.   مطالعه هضم چند مكمل پروتئيني در زنبورعسل. غلامحسين طهماسبي (راهنما). غلامعلي نهضتي­پاقلعه (مجري)دانشكده كشاورزي. دانشگاه تهران. پايان­نامه دكتراي تخصصي.

12.     شناسايي زنبورهاي مخملي  (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) و كنه­هاي همراه و تعيين آلودگي گونه‌ها، و كاستهاي مختلف در استان تهران. غلامحسين طهماسبي (راهنما). يحيوي‌نژاد (مجري). دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك. 1386. پايان نامه‌ي فوق‌ليسانس.

13.     بررسي تأثير برخي از اسانسهاي گياهي عليه كنه واروآ (Acari: VarroidaeVarrroa destructorو اثرات جانبي آنها بر زنبورعسل اروپايي (Hymenoptera: ApoidaeApis mellifera. غلامحسين طهماسبي (راهنما). وحيد قاسمي(مجري). دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس. 1386. پايان نامه‌ي فوق‌ليسانس.

14.     استفاده از صفات سرپوش‌برداري حذف لاروهاي آلوده و جذابيت جهت ايجاد مقاومت ژنتيكي زنبورعسل به كنه واروآ. غلامحسين طهماسبي (راهنما). جواد نجفقليان(مجري). پرديس كشاورزي و منابع طبيعي. دانشگاه تهران. 1387. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس.

15.     بررسي هموزيگوسيتي آللهاي جنسي در نسل هفتم كلنيهاي زنبورعسل طرح جامع اصلاح‌نژاد زنبورعسل كشور. غلامحسين طهماسبي (راهنما). حميرا سنجري(مجري). پرديس ابوريحان. دانشگاه تهران. 1387. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

16.     استفاده از صفات رفتارهاي بهداشتي در ايجاد مقاومت ژنتيكي در توده هاي زنبورعسل ايراني. غلامحسين طهماسبي (راهنما). سيدبانو حسيني(مجري). دانشگاه زنجان. 1390. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

17.   مقایسه تنوع جایگاههای ژنی صفت کمی (QTLS) اولین سن جستجوگری در کلنیهای پرتولید و کم تولید زنبورعسل ایرانی
(
Apis mellifera meda). غلامحسين طهماسبي (راهنما)زهراطهماسبي(مجری). دانشگاه پیام نور. 1391. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

18.     مقایسه صفات عملکردی و رفتاری در ملکه های زنبورعسل تلقیح شده و جفت خورده طبیعی. غلامحسين طهماسبي (راهنما)فاطمه سلیمی(مجری). دانشگاه آزاد واحد کرج. 1391. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

19.     بررسی تنوع ژنتیکی زنبورعسل معمولی شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ریخت شناسی. غلامحسين طهماسبي (راهنما). مصطفی ملايي(مجری). دانشگاه زنجان. 1391. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

20.     بررسی اثرات اقتصادی پدیده گرد و غبار بر تولید عسل. غلامحسين طهماسبي (راهنما). مائده سلیمی(مجری). دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات. 1392. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

21.     بررسی اولین سن جستجوگری در زنبوران عسل ایرانی. غلامحسين طهماسبي (راهنما). مهیار کیمیایی (مجری). دانشگاه صنعتی اصفهان. 1393. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

22.     اثر تغذیه­ای تیامین بر توسعه غدد هیپوفارنژیال، میزان تیامین ژله رویال، تولید عسل و رشد کلنیهای زنبورعسل در فصول مختلف. غلامحسين طهماسبي (راهنما). حسین محب­الدینی (مجری). دانشگاه گرگان. 1393. پايان‌نامه‌ي دکتری

23.     اثرات سطوح مختلف ويتامين E بر صفات عملكردي و توليد مثلي كلني هاي زنبور عسل ايراني(Apis mellifera meda) غلامحسين طهماسبي (راهنما). دارات(مجری). دانشگاه آزاد واحد کرج. 1393. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

24.     بررسی وضعیت زنبورداری استان البرز و ارایه راهکارهای مناسب جهت تولید.  غلامحسين طهماسبي (راهنما). سید اصغر نعمتی(مجری). دانشگاه آزاد واحد ورامین. 1392. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

25.     بررسي عملكرد كلني هاي زنبور عسل در مزارع زعفران استان خراسان رضوی .غلامحسين طهماسبي (راهنما). ابوذر امان(مجری). دانشگاه گرگان.1392. پايان نامه فوق ليسانس

26.     بررسي اثر تغذيه با ويتامين و درجه حرارت محيط بر روي سن بلوغ، سن جفت‌گيري و سن تخم‌ريزي ملكه‌هاي زنبور عسل ايراني( Apismeliferiameda). غلامحسين طهماسبي (راهنما). عين­اله سيفي(مجری). دانشگاه آزاد واحد مراغه. 1392. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

27.     اندازه گیری ترکیبات شیمیایی بره موم ایران جهت استانداردسازی آن. غلامحسين طهماسبي (راهنما). مرتضي طيبي(مجری). دانشگاه آزاد واحد ورامین. 1392. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

28.   بررسی رفتارنظافت گری و رفتاربهداشتی کلنی های زنبورعسل ایرانی ‏(Apis mellifra meda ‎‎) علیه کنه واروآ
varroa destructor . غلامحسين طهماسبي (راهنما). محمد افشاري(مجری). دانشگاه آزاد واحد بروجرد. 1392. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

29.   مقايسه تنوع نشانگرهاي مولكولي صفت اولین سن جستجوگری در نسل تلاقی برگشتی زنبوران عسل كارگر ايراني
(Apis mellifera meda). غلامحسين طهماسبي (راهنما). محمود روشنگو(مجری). دانشگاه آزاد واحد بروجرد. 1392. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

30.   مطالعه جغرافیای جانوری و متاژنومیک زنبورعسل کوچک Apis florea در ایران. غلامحسين طهماسبي (راهنما). شبنم پریچهره(مجری). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1396. پایان نامه دکتری تخصصی

31.   انتخاب برای مقاومت به کنه واروا در زنبور عسل نژاد ایران(Apis mellifera meda). غلامحسين طهماسبي (راهنما). امین منصوری ذلانی(مجری). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1397. پایان نامه دکتری تخصصی

32.   مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی زنبورعسل ایرانی(Apis mellifera meda). غلامحسين طهماسبي (راهنما). شهرام دادگستر(مجری). پردیس کشاورزی دانشگاه تهران. 1397. پایان نامه دکتری تخصصی

33.     ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده زنبورعسل در زنبورستانهاي بخش خصوصي در استان قزوین. غلامحسين طهماسبي (راهنما).  نادر مشایخی ساردوئی( مجری). دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. 1396. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

34.   بررسی انتقال غذایی  miRNAهای گرده گل آفتابگردان و کنار (سدر) به عسل و بدن زنبورعسل. غلامحسين طهماسبي (راهنما). 
قره­داغی(مجری). پردیس کشاورزی دانشگاه زنجان. 1397. پایان نامه دکتری تخصصی

35.      بررسی میزان همخونی و هموزیگوتی آللهای جنسی در کلنی­های نسل 18 طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل کشور. غلامحسين طهماسبي (راهنما). حیدر زاهدی بناب(مجری). پردیس کشاورزی دانشگاه زنجان. 1399 . پایان نامه فوق لیسانس

36.     اثر سطوح مختلف پروتئین و آنتی‏اکسیدان‏ بر طول عمر، ایمنی و بیان ژن آنزیم‏های آنتی‏اکسیدانی زنبور عسل (آپیس ملیفرا) غلامحسين طهماسبي (راهنما).   سیدمحمدرضا حسینی (مجری). دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي رامين خوزستان. پایان نامه دکتری.

 

مشاورت‌ پايان‌نامه‌ها:

1.  بررسي‌ اقتصادي‌ صنعت‌ زنبورداري‌ در ايران‌غلامحسين‌ طهماسبي‌(مشاور) حسن‌ پورمحمدي(مجري)دانشگاه‌ امام‌ صادق‌.1375پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس

2.  برآورد پارامترهاي‌ ژنتيكي‌ تعدادي‌ از صفات‌ بيولوژيكي‌ در زنبورعسل‌غلامحسين‌ طهماسبي‌ (مشاور). محمد رضابصيري (مجری) . دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ .1376پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس

3.  تعيين‌ همبستگي‌ فنوتيپي‌ بعضي‌ از صفات‌ مرفولوژيكي‌ و بيولوژيكي‌ زنبوران‌ عسل‌ استان‌ تهران‌غلامحسين‌طهماسبي‌(مشاور). سيما ياراحمدي(مجري‌)مؤسسه‌ تحقيقات‌ علوم‌ دامي‌ .1376پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌

4.  مطالعه‌ تأثير استخراج‌ زهر روي‌ بعضي‌ خصوصيات‌ رفتاري‌ و عملكرد توليد عسل‌ كلني‌ زنبورعسلغلامحسين‌ طهماسبي‌(مشاور). اسماعيل‌ غلاميان(‌مجری) . 1378پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌

5.  بررسي‌ عملكرد عوامل‌ مديريتي‌ تعاوني‌ هاي‌ زنبورداري‌ استان‌ همدان‌ در سال‌ 1376.غلامحسين‌ طهماسبي(مشاور) سيدمحمدكريم‌موسوي‌فر(مجري). 1379 .پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌

6.  مطالعه‌ امكان‌ كنترل‌ شب‌ پره‌ بزرگ‌ موم‌ خوار Galleria mellonella با استفاده‌ از تكنيك‌ نر عقيمي‌ بوسيله‌ اشعه‌ گاما.غلامحسين‌ طهماسبي‌(مشاور). رضا جعفري‌(مجري) دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌. 1376پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس

7.  تعيين‌ همبستگي‌ فنوتيپي‌ بين‌ صفات‌ ظاهري‌ و بيولوژيكي‌ توده‌ زنبوران‌ عسل‌ بخش‌ مركزي‌ ايران‌ (قزوين، تهران‌، مركزي‌ و اصفهان).غلامحسين‌ طهماسبي‌)مشاور. (ماشاا… جمشيدي‌مجري‌.( مركز آموزش‌ عالي امام‌ خميني(ره‌).1380.پايان‌ نامه‌ فوق‌ليسانس‌

8.  بررسي‌ كاريوتايپي‌ توده‌هاي‌ موجود زنبورعسل‌ Apis mellifera medaو مقايسه‌ آن‌ با Apis flora در ايران‌غلامحسين‌ طهماسبي‌(مشاور) .نعمت‌ ا اسدي‌ (مجري‌.مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني(ره‌). 1379.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌ .

9.  برآورد وراثت‌ پذيري‌ بعضي‌ از خصوصيات‌ مرفولوژيكي‌ و بيولوژيكي‌ (توليد عسل‌، رفتار دفاعي‌) و ارتباط ژنتيكي‌ آنها درتوده‌ زنبوران‌ عسل‌ منطقه‌ مركزي‌ ايران‌ . غلامحسين‌ طهماسبي‌)مشاور) .سيد علي‌ قريشي

 خسروشاهي‌)مجري). مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌خميني‌(ره‌). 1379پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌

 

10.  بررسي‌ ميزان‌ هموزيگوتي‌ آللهاي‌ جنسي‌ در توده‌ زنبوران‌ عسل‌ استانهاي‌ اصفهان‌، تهران‌، قزوين‌ و مركزي‌ و رابطه‌ آن‌ با توليدعسل‌غلامحسين‌ طهماسبي(مشاور) . فرشيد زرين‌(مجری .(مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌)ره‌).1379.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌ .

11.  مقايسه‌ اثر منتول‌ و تيمول‌ و پريزين‌ در كنترل‌ مايت‌ واروآ جاكوبسوني‌ در استان‌ كرمان‌غلامحسين‌ طهماسبي‌)مشاور). مهدي‌واجد ابراهيمي‌(مجري). 

      مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌).1380.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌

12.  برآورد ضرايب‌ اقتصادي‌ صفات‌ مهم‌ توليدي‌ در زنبور عسل‌غلامحسين‌ طهماسبي‌(مشاور). امير ناجي‌ خوئي‌(مجري‌) .دانشگاه‌ مازندران‌ .1380.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌

13.  بررسي‌ دوره‌ گلدهي‌ و جذابيت‌ گياهان‌ مورد استفاده‌ زنبور عسل‌ در حوزه‌هاي‌ آبخيز رودخانه‌هاي‌ تاروبار دماوند. غلامحسين‌ طهماسبي ‌(مشاور) .شعبانعلي‌ صباغي‌)مجري‌) .مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌ )ره‌).1379 .پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌

14.  اثر افزودن‌ بره‌موم‌ در جيره‌ بر عملكرد مرغان‌ تخمگذار تجاري‌غلامحسين‌ طهماسبي‌)مشاور).علي‌ جوكار)مجري‌). دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ خوراسگان‌ .1379.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس.

15.  مطالعه‌ تأثير طول‌ دوره‌ شفيرگي‌ زنبور عسل‌ و رفتار نظافتي‌ زنبور عسل‌ و مقاومت‌ آن‌ به‌ كنه‌ واروآ در توده‌هاي‌ جمع‌آوري‌ شده‌مناطق‌ اصفهان‌، مركزي‌، تهران‌ و قزوين‌غلامحسين‌ طهماسبي‌ (مشاور.(مسعود مرتضوي‌ اردستاني(مجري‌) . دانشكده‌ كشاورزي‌دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌ .1379.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌.

16.  كنترل‌ كنه‌انگل‌ واروآ جاكوبسوني‌ در كلنيهاي‌ زنبورعسل‌ اروپايي‌ توسط برخي‌ از تركيبات‌ گياهي‌… غلامحسين‌ طهماسبي‌)مشاور)اردشير آريانا)مجري). دانشكده‌ كشاورزي‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌ .1379.پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌.

17.  مطالعه‌ بيولوژيكي‌ زنبورعسل‌ كوچك‌ در استان‌ سيستان‌ و بلوچستان. غلامحسين‌ طهماسبي‌ (مشاور) . 
حبيب‌ ا… جهان‌ تيغ‌ (مجري). مركز آموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني(ره‌). 1381 . پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌

18.  بررسي‌ عوامل‌ اقتصادي‌ موثر بر توليد عسل‌ در استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌غلامحسين‌ طهماسبي‌ )مشاور) . اكبر اصغر رضايي‌)مجري). مركزآموزش‌ عالي‌ امام‌ خميني‌(ره‌). 1381. پايان‌ نامه‌ فوق‌ ليسانس‌.

19.  شناسايي و تنوع گونه­اي زنبورهاي مخملي  Bombus spp (Hymenoptera: Apidae) در رشته­كوه­هاي البرز و زاگرس ايران و بيولوژي. .Bombus terrestris L غلامــحــسيـن طهماسبي (مشاور). عليرضا منفرد (مجري) دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس. پايان­نامه دكتراي تخصصي.

20.  طراحی کندو با تله گرده گیر داخلی و مقایسه آن با تله گرده گیر بیرون کندو از لحاظ برخی از خصوصیات کلنی زنبورعسل. غلامحسين طهماسبي (مشاور). سید ابراهیم موسوی(مجری). دانشگاه زنجان. پايان‌نامه فوق‌ليسانس.

21.  تنوع ژنتیکی زنبورعسل ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره. غلامحسين طهماسبي (مشاور).صفایی(مجری). دانشگاه صنعتی اصفهان. 1392. پايان‌نامه‌ي فوق‌ليسانس

22.  بررسي اثر رژيم هاي تغذيه اي در شروع تخمريزي و پرورش نتاج زنبور مخملي در شرايط آزمايشگاهي.غلامحسين طهماسبي(مشاور). مراد خضرزاده.دانشگاه ياسوج.1392.پايان نامه فوق ليسانس

23.  استفاده از فرآورده های زنبورعسل در تغذیه طیور. غلامحسين طهماسبي(مشاور). سكينه بابايي(مجري). دانشگاه تربيت مدرس 1393. پايان نامه فوق ليسانس

24.  تعیین جایگاههای ژنی صفت توقف تولید مثل کنه واروا در کلنی های زنبورعسل. غلامحسين طهماسبي(مشاور). محسن علمی(مجري). دانشگاه تبریز. 1395 . پايان نامه دکتری

25.  طراحی الگوی صنعت زنبورداری پایدار در ایران: کاربرد آینده پژوهی. غلامحسين طهماسبي (مشاور). محمدکاظم رحیمی(مجری). دانشگاه تربیت مدرس(گروه ترویج و آموزش). 1397. پایان نامه دکتری تخصصی

26.  بررسی اثر استفاده از برخی اسیدآمینه­های ضروری بر بیان ژن­های TrXr-1و Vg. در کلنی­های زنبورعسل. غلامحسين طهماسبي (مشاور). سیدمرتضی مرتضوی(مجری). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1397. پایان نامه دکتری تخصصی

27.  بررسی اثر مکمل گرده تخمیر شده بر میزان تولید ژل رویال و اندازه غدد هیپوفارنژیال در زنبور عسل(Apis mellifera) .  غلامحسين طهماسبي (مشاور).  سیروس نعمتی(مجری). دانشگاه ارومیه. 1400. پایان نامه فوق لیسانس

همایش های داخلی

 

1.  طهماسبي‌ غلامحسين‌، مرتضي‌ اسماعيلي‌، ابراهيم‌ باقري‌ زنوز و بلقيس‌ امامي‌ يگانه‌. 1370. معرفي‌ دو گونه‌ از سوسكهاي‌تاولي‌ روي‌ زنبورعسل‌خلاصه‌ مقالات‌ دهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران‌ : 48

2.  ميرابزاده‌ عباس‌، مجيد مشايخي‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌.1370 . جمع‌ آوري‌ و شناسايي‌ زنبورهاي‌ گرده‌افشان‌ گياهان‌ دگرگشن‌استان‌ تهران‌ . خلاصه‌ مقالات‌ دهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران‌ : 77

3.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، مرتضي‌ اسماعيلی ، بلقيس‌ امامي‌ يگانه‌ و ابراهيم‌ باقري‌ زنوز. 1372 .بررسي‌ سوسكهاي‌ تاولي‌ روي‌زنبور عسل‌ . مقالات‌ اولين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور . 114 – 104

4.  طهماسبي‌، غلامحسين‌. 1372ارزش‌ زنبورعسل‌ در گرده‌افشاني‌ محصولات‌ كشاورزي‌ ايران‌ . مقالات‌ اولين‌ سمينار پژوهشي‌زنبور عسل‌ كشور . 52 – 48

5.  طهماسبي‌، غلامحسين‌ و محمد خانجاني‌ . 1374 . معرفي‌ پارازيت‌ Meloe proscarabaeus روي‌ زنبورهاي‌ جنس‌ Anthophora sp.خلاصه‌ مقالات‌ دوازدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران‌ : 342

6.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، دردي‌ قوجق‌ و منصور آخوندي‌. 1374استفاده‌ از آلوزيمها و  DNAميتوكندريايي‌ در تفكيك‌نژادهاي‌ زنبورعسل‌ . خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 9 – 8

7.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، محمدخانجاني و مجيدمشايخي‌ .1374سوسكهاي‌ تاولي‌ Meloe spp(Col.Meloidae) پارازيت‌ زنبورعسل‌ و زنبورهاي‌ گرده‌افشان‌ ديگرخلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 64 – 63

8.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي‌ ،مرتضي‌ اسماعيلي‌ و سعيد فرجي‌. 1374 .تأثير فصل‌ روي صفات‌ مرفولوژيكي‌زنبورعسل‌خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 5 – 4

9.  اسدي‌، نعمت‌ ا… ، غلامحسين‌، طهماسبي‌، حسن‌ نظريان‌ و موسي‌ رنجبر .1374.شناسايي‌ و معرفي‌ تعدادي‌ از گياهان‌ شهدزا وگرده‌زاي‌ مورد استفاده‌ زنبورعسل‌ در استان‌ مركزي‌ . خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور: 53 – 51

10.  نظريان‌ ،حسن‌ ، محمد صانعي‌ شريعت‌ پناهي، غلامحسين‌، طهماسبي‌، راضيه‌ تقوي‌ زاده‌ و احمد زارع‌ ده‌آبادي‌. 1374. شناسايي‌ گياهان‌ مورد استفاده‌ زنبورعسل‌ در استان‌ تهران‌خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 45 – 44

11.  موسوي‌فر، سيدمحمدكريم‌ ،محمدخانجاني‌ ، غلامحسين‌، طهماسبي‌ و علي‌اصغر پورميرزا.1374.ارزيابي‌ اثر دوركنندگي‌ملاس‌ چغندر قند،اسيد اگزاليك‌ و اسيد استيك‌ روي‌ تغذيه‌ زنبورعسل‌ و 

ديگر حشرات‌ گرده‌افشان‌ .خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينارپژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 41 – 40

12.  جليليان‌ ، محمد ، فتحعلي‌ نوري‌ و غلامحسين‌، طهماسبي‌. 1374بررسي‌ نقش‌ زنبورعسل‌ در گرده‌ افشاني‌ اسپرس‌ . خلاصه ‌مقالات‌ دومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 27 – 25

13.  سجادي‌ خشكرودي‌ ،بهروز و غلامحسين‌، طهماسبي‌.1374بررسي‌ نقش‌ زنبورعسل‌ در گرده‌ افشاني‌ سويا و ارتباط آن‌ باتوليد عسل‌ در استان‌ مازندران‌ .خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار پژوهشي

 زنبورعسل‌ كشور : 24 – 23 

14.  جواهري‌ ،سيد داود ،مرتضي‌ اسماعيلي‌ ، علي‌ نيكخواه‌ ، سيد احمد ميرهادي‌ و غلامحسين‌، طهماسبي‌.1374تغذيه‌ تحريكي‌با جايگزينهاي‌ گرده‌ و اثر آنها در رشد كلنيهاي‌ زنبورعسل‌.خلاصه‌ مقالات

 دومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 12-13

15.  اسدبيگي‌، روح‌ ا، غلامحسين‌، طهماسبي‌، رسول‌ بحريني‌ و منصورآخوندي‌ .1374 .بررسي‌ درصد پذيرش‌ سلول‌ ملكه‌زنبورعسل‌ در سه‌ روش‌ پيوندخلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 7 – 6

16.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي‌ ،مرتضي‌ اسماعيلي‌ و دردي‌ قوجق‌ .1376.استفاده‌ از خصوصيات‌ مرفولوژيكي‌ والكتروفورتيكي‌ در تفكيك‌ جمعيتهاي‌ زنبورعسل‌ نژاد ايراني‌خلاصه‌ مقالات‌ سومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 12

17.  بصيري‌ ، محمدرضا،ناصر امام‌ جمعه‌ كاشان‌ ، رحيم‌ عبادي‌ و غلامحسين‌، طهماسبي‌.1376.بررسي‌ صفات‌ بيولوژيكي‌ وبرآورد پارامترهاي‌ ژنتيكي‌ آنها در زنبورعسل‌ ايراني‌خلاصه‌ مقالات‌ سومين‌ سمينار

 پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور :14 – 13

18.  موسوي‌فر، سيدمحمدكريم‌ ،محمدخانجاني‌ ، غلامحسين‌، طهماسبي‌ و علي‌اصغر پورميرزا.1376 .حفاظت‌ موقتي‌ زنبورعسل‌ در برابر آفت‌ كشهاخلاصه‌ مقالات‌ سومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور :28 – 27

19.  افضلي‌ ، مسعود، غلامحسين‌، طهماسبي‌ ، حسن‌ نظريان‌ و هادي‌ رفيعي‌ .1376شناسايي‌ گياهان‌ شهدزا و گرده‌زاي‌ مورداستفاده‌ زنبورعسل‌ در استان‌ گيلان‌خلاصه‌ مقالات‌ سومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور :36 – 35

20.  يار احمدي‌، سيما، سيدرضا ميرايي‌ آشتياني‌ ،رحيم‌ عبادي‌ و غلامحسين‌، طهماسبي‌ .1376.تعيين‌ همبستگي‌ فنوتيپي‌ تعدادي ‌از صفات‌ ظاهري‌ و توليدي‌ در توده‌ زنبوران‌ عسل‌ استان‌ تهران‌خلاصه‌ مقالات‌ سومين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور : 41 – 40

21.  طهماسبي‌، غلامحسين‌. 1377وضعيت‌ فعلي‌ زنبورعسل‌ نژاد ايراني‌ در بين‌ نژادهاي‌ جهان‌.خلاصه‌ ارائه‌ شده‌ در شش‌ ماهه‌ اول‌سال‌ 77 مؤسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ :138

22.  طهماسبي‌، غلامحسين‌. 1378.وضعيت‌ فعلي‌ زنبور عسل‌ كوچك‌ ايران‌ در جهان‌..خلاصه‌ ارائه‌ شده‌ در شش‌ ماهه‌ اول‌ سال‌ 78مؤسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ :8

23.  طهماسبي‌، غلامحسين‌ .1377.ارزش‌ زنبور عسل‌ در افزايش‌ محصولات‌ كشاورزي‌ ايران‌.خلاصه‌ ارائه‌ شده‌ در شش‌ ماهه‌ اول‌سال‌ 77 مؤسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ :197

24.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، حسن‌ نظريان‌ .1379.نگرشي‌ تحليلي‌ بر وضعيت‌ زنبورداري‌ لبنان‌ .خلاصه‌ ارائه‌ شده‌ در شش‌ ماهه‌ اول‌سال‌ 79 مؤسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌

25.  نظريان‌، حسن‌،  غلامحسين‌ طهماسبي‌. 1379.گياهان‌ مورد استفاده‌ زنبورعسل‌ لبنان‌ .خلاصه‌ ارائه‌ شده‌ در شش‌ ماهه‌ اول‌ سال‌79 مؤسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌

26.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي‌، ناصر تاج‌آبادي‌، منصور آخوندي‌، سعيد فرجي‌ .1379.مطالعه‌ مرفولوژيكي‌ زنبور عسل‌كوچك‌ ايران‌خلاصه‌ مقالات‌ چهاردهمين‌ كنگره‌ گياه‌ پزشكي‌ ايران‌ :193.

27.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، هلن‌ عالي‌ پناه‌، رسول‌ بحريني‌ .1379.معرفي‌ موچه‌ نجار بعنوان‌ آفت‌ كلنيهاي‌ زنبورعسل . خلاصه‌مقالات‌ چهاردهمين‌ كنگره‌ گياه‌ پزشكي‌ ايران‌ :368.

28.  بحريني‌، رسول‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، جاماسب‌ نوذري‌ .1379.بررسي‌ آزمايشگاهي‌ تاثير اسيد فرميك‌ بر كنه‌واروآ درون‌حجرات‌ شفيرگي‌ زنبور عسل‌ . خلاصه‌ مقالات‌ چهاردهمين‌ كنگره‌ گياه‌ پزشكي‌ ايران‌ :197.

29.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، رحيم‌ عبادي‌، سعيد فرجي‌، منصور آخوندي‌ و ناصر تاج‌آبادي‌ .1379.تاثير شرايط جغرافيايي‌ و اقليمي‌در تفكيك‌ جمعيتهاي‌ زنبورعسل‌ كوچك‌ ايران‌ خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 4  ـ 3

30.  صباغي‌ شعبانعلي‌، حسن‌ نظريان‌، مرتضي‌ اكبرزاده‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌. 1379.بررسي‌ دوره‌ گلدهي‌ و جذابيت‌ گياهان‌مورد استفاده‌ زنبور عسل‌ در حوضه‌هاي‌ آبخيز رودخانه‌هاي‌ تاروبار دماوندخلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌كشور:34 ـ33.

31.  قره‌داغي‌ علي‌ اكبر، محمدرضا بصيري‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و سيدعلي‌ اكبر قريشي‌ خسروشاهي‌ .1379.برآورد پارامترهاي‌ژنتيكي‌ صفات‌ مرفولوژيكي‌ توده‌ زنبورعسل‌ منطقه‌ مركزي‌ ايران‌خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 12ـ11.

32.  بصيري‌، محمدرضا، علي‌ اكبر قره‌داغي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و سيدعلي‌ اكبر قريشي‌ خسروشاهي‌ .1379. برآورد پارامترهاي‌ژنتيكي‌ برخي‌ صفات‌ بيولوژيكي‌ توده‌ زنبورعسل‌ منطقه‌ مركزي‌ ايران‌خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌كشور:6ـ5.

33.  ميرزايي‌ حسين‌، جواد پوراصغر، غلامحسين‌ طهماسبي‌ ، محمد مقدم‌، محمد عراقي‌ ،1379.تعيين‌ ميانگين‌ درصد هموزيگوتي‌آللهاي‌ جنسي‌ در استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ . خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 15 ـ14.

34.  اسدي‌ نعمت‌ا، علي‌ اكبر قره‌داغي‌، سيدمحمود غفاري‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌ .1379.بررسي‌ وضعيت‌ كروموزومي‌ سه‌ توده‌ژنتيكي‌ زنبورعسل‌ موجود در شمال‌ ، غرب‌ و مركز ايران‌.1379خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور :17ـ16 .

35.  عاكف‌ مجيد، غلامحسين‌ طهماسبي‌، رحيم‌ عبادي‌، رسول‌ بحريني‌ و مصطفي‌ طالبي‌. 1379بررسي‌ رفتاري‌ بهداشتي‌Uncaping – Removing زنبورعسل‌ در بعضي‌ استانهاي‌ كشورخلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 50ـ 49.

36.  بحريني‌ رسول‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و جاماسب‌ نوذري‌ .1379.مقايسه‌ اثر فلووالينات‌ و اسيد فرميك‌ 65در كنترل‌ كنه‌واروآخلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 56 ـ57.

37.  مرتضوي‌ اردستاني‌ مسعود، رحيم‌ عبادي‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌ .1379.بررسي‌ طول‌ دوره‌ بسته‌بودن‌ سلولهاي‌ نوزادان‌زنبورعسل‌ و تأثير آن‌ در مقاومت‌ برخي‌ از توده‌هاي‌ زنبورعسل‌ ايران‌ به‌ كنه‌ واروآخلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبورعسل‌ كشور: 59 ـ 58.

38.  مرتضوي‌ اردستاني مسعود، رحيم‌ عبادي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ .1379. مطالعه‌ رفتار نظافت گري
 Grooming behaviorدر برخي‌ از توده‌هاي‌ زنبورعسل‌ ايران‌ . خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 83 ـ 82.

39.  آريانا اردشير، رحيم‌ عبادي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ .1379 اثرات‌ تماسي‌ برخي‌ افشره‌هاي‌ گياهي‌ و پودر آويشن‌ بر زنبورعسل‌و كنه‌ واروآ در شرايط انكوباتور و صحراخلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 61 ـ 60.

40.  زرين‌ فرشيد، علي‌ اكبر قره‌داغي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، سيما ياراحمدي‌ و مصطفي‌ طالبي‌ اسفنداراني‌ . 1379.بررسي‌ ميزان‌هموزيگوسيتي‌ آللهاي‌ جنسي‌ در توده‌ زنبورعسل‌ استانهاي‌ اصفهان‌، مركزي‌، تهران‌ و قزوين‌ و رابطه‌ آن‌ با توليد عسل‌ . خلاصه‌ مقالات‌چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 13.

41.  سيد مهديزاده‌ تكليمي‌، سيدمظفر، علي‌ جوكار، غلامحسين‌ طهماسبي‌، هوشنگ‌ لطف‌الهيان‌، جوادپوررضا. 1379.بررسي‌ اثرسطوح‌ مختلف‌ بره‌موم‌ در جيره‌ بر عملكرد مرغان‌ تخمگذار تجاري‌ . خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 45 ـ44.

42.  ناجي‌ خوئي‌ امير، اردشير نجاتي‌ جوارمي‌، هادي‌ سياح‌ زاده‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌ .1379.برآورد ضرايب‌ اقتصادي‌ برخي‌صفات‌ مهم‌ توليدي‌ در زنبورعسل‌ . خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 10 ـ 8 .

43.  جواهري‌ سيدداود، سيداحمد ميرهادي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، محمدباقر فرشينه‌ عدل‌ ،مصطفي‌ طالبي‌، ناصر تاج‌ آبادي‌ ومنصور آخوندي‌.1379.استفاده‌ از جايگزينهاي‌ پروتئيني‌ كنجاله‌ سويا،

 كنجاله‌ تخم‌ پنبه‌ و كنجاله‌ آفتابگردان‌ در فصول‌ كمبود گرده‌ گل‌ واثر آنها در رشد و توسعه‌ كلنيهاي‌ زنبور عسل‌ . خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 21 ـ 20.

44.  تقيان‌ ميرايوب‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و غلامرضا مختارپور.1379.تاثير گرده‌افشاني‌ زنبورعسل‌ و ساير حشرات‌ گرده‌افشان‌ درافزايش‌ توليد محصول‌ نارنگي‌ (ارقام‌ انشو و كلمانتين در استان‌ مازندران‌ 

خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌كشور: 41 ـ 40.

45.  فجري‌ مهدي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، رضا صمصامي‌ و حكمعلي‌ پژمان‌ .1379.بررسي‌ نقش‌ زنبورعسل‌ در گرده‌ افشاني‌ يونجه‌خلاصه‌ مقالات‌ چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ زنبور عسل‌ كشور: 39 ـ 38.

46.  طهماسبي‌، غلامحسين‌، سيدمحمدكريم‌ موسوي‌ فر، محمد خانجاني‌، علي‌ اصغر پورميرزا و محمدباقر فرشينه‌ عدل‌. 1379.حفاظت‌ زنبورعسل‌ و ساير حشرات‌ گرده‌افشان‌ در مقابل‌ آفت‌ كشهاي‌ گياهي‌ . خلاصه‌ مقالات‌ دومين‌ همايش‌ ملي‌ استفاده‌ بهينه‌ از كود وسم‌ در كشاورزي‌: 58 ـ 57.

47.  اسدي‌ نعمت‌ ا، علي اكبر قره ‌داغي‌، سيدمحمود غفاري‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌.1380بررسي‌ وضعيت‌ كروموزومي‌ گونه‌زنبورعسل‌ كوچولو در ايران‌مجموعه‌ مقالات‌ دومين‌ همايش‌ بيوتكنولوژي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ : 820 – 813.

48.  طهماسبي‌،غلامحسين‌، مهدي‌ فجري‌ و رضا صمصامي‌شناسايي‌ فون‌ زنبورهاي‌ گرده‌افشان‌ و تعيين‌ نقش‌ حشرات‌ گرده‌افشان‌در افزايش‌ محصول‌ بذر يونجه‌ در دو واريته‌ قره‌ يونجه‌ و همداني

 در منطقه‌ خوي‌خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران‌.كرمانشاه‌، شهريورماه‌ 1381.

49.  افروزان‌ هوشنگ‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، رحيم‌ عبادي‌ و محمد بابايي‌بررسي‌ تأثير توليد بره‌ موم‌ بر ميزان‌ محصول‌ عسل‌ ورشد جمعيت‌ كلنيهاي‌ زنبورعسل‌ در استان‌ تهران‌خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين

 كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران‌كرمانشاه‌، شهريورماه‌ 1381 : 265

50.  بهمني‌ حميدرضا، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و رسول‌ بحريني‌بررسي‌ پراكنش‌ جغرافيايي‌ آفات‌ و شكارچيان‌ زنبورعسل‌ در استان‌كردستان‌خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران‌كرمانشاه‌،

 شهريورماه‌ 1381 : 266-267

51.  ياراحمدي‌ سيما، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و ناصر تاج‌آبادي‌بررسي‌ ارتباط وزن‌ شفيرگي‌ زنبوران‌ كارگر و قدرت‌ چرا با توليدعسل‌ در تعدادي‌ از كلنيهاي‌ زنبورعسل‌ منطقه‌ مركزي‌ ايران‌خلاصه‌ مقالات‌

 پانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران‌كرمانشاه‌، شهريورماه‌1381 : 265-266

52.  جمشيدي‌ ماشاا، اردشير نجاتي‌ جوارمي‌، رحيم‌ عبادي‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌برآورد همبستگي‌هاي‌ فنوتيپي‌ صفات‌توليد عسل‌،بچه‌ دهي‌ و رفتاردفاعي‌ در زنبوران‌ عسل‌ منطقه‌ مركزي‌ ايران

خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران‌كرمانشاه‌،شهريورماه‌ 1381 : 271

53.  زرين‌ فرشيد، علي‌ اكبر قره‌داغي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و سيما ياراحمدي‌برآورد تعداد آللهاي‌ جنسي‌ در توده‌ زنبوران‌ عسل‌استانهاي‌ تهران‌، مركزي‌، اصفهان‌ و قزوين‌خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌

 گياهپزشكي‌ايران‌كرمانشاه‌، شهريورماه‌ 1381 : 264

54.  واجدابراهيمي‌ مهدي‌، صديقه‌ نبيان‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و رسول‌ بحريني‌بررسي‌ اثرات‌ كنه‌ كشي‌ منتول‌ و تيمول‌ كريستال‌بر كنه‌ واروآ در شرايط آزمايشگاهي‌خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌

 گياهپزشكي‌ايران‌كرمانشاه‌، شهريورماه‌ 1381: 144

55.  اسدي‌ نعمت‌ا، علي‌ اكبر قره‌داغي‌، سيد محمود غفاري‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌مقايسه‌ سيتوژنتيكي‌ زنبورعسل‌ معمولي‌ با زنبورعسل‌ كوچولو در ايران. خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران‌كرمانشاه‌، شهريورماه‌ 1381 : 270

56.  سجادي‌ خشكرودي‌ بهروز، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و رحيم‌ عبادي‌مقايسه‌ مرفولوژيكي‌ زنبورعسل‌ كوچك‌ شرق‌ ايران‌ بابرخي‌ از مناطق‌ كشور پاكستان‌خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران

كرمانشاه‌، شهريورماه‌ 1381 : 272

57.  عاكف‌ مجيد، غلامحسين‌ طهماسبي‌، رحيم‌ عبادي‌ و رسول‌ بحريني‌مقايسه‌ روشهاي‌ ارزيابي‌ رفتارهاي‌ بهداشتي‌ زنبورعسل‌عليه‌ كنه‌ واروآ در ايران‌خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران

كرمانشاه‌، شهريورماه‌ 1381: 273

58.  غلاميان‌ اسماعيل‌، رحيم‌ عبادي‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌مطالعه‌ تأثير استحصال‌ زهر روي‌ رفتارهاي‌ تهاجمي‌ و جمع‌آوري‌ آن‌در كلنيهاي‌ زنبورعسل‌خلاصه‌ مقالات‌ پانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ايران

كرمانشاه‌، شهريورماه‌ 1381:267-268

59.  غلاميان‌ اسماعيل‌، رحيم‌ عبادي‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌. 1382مطالعه‌ تأثير استحصال‌ زهر روي‌ رفتاربچه­دهي‌ و طول‌ عمرزنبوران‌ كارگر كلنيهاي‌ زنبورعسل‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 61-63

60.  اصغر رضايي‌ اكبر، رسول‌ محمد رضايي‌، جعفر حقيقت‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌.1382بررسي‌ عوامل‌ مؤثر بر توليد عسل‌ دركندوهاي‌ زنبورعسل‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌خلاصه‌ مقالات

 پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 64-67

61.  عاكف‌ مجيد، غلامحسين‌ طهماسبي‌، رحيم‌ عبادي‌ و رسول‌ بحريني‌. 1382بررسي‌ جذابيت‌ لاروها در برخي‌ از توده‌هاي‌زنبورعسل‌ ايران‌ در برابر كنه‌ واروآخلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 39-41

62.  ايلامي‌ بهمن‌،حبيب‌ ا… حمزه‌ زرقاني‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، رسول‌ بحريني‌، حسن‌ آل‌منصور و عبدالحميد كريمي‌. 1382.بررسي‌ پراكنش‌ آفات‌ و شكارچيان‌ زنبورعسل‌ در استان‌ فارس‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 51-54

63.  سجادي‌ خشكرودي‌ بهروز، غلامحسين‌ طهماسبي‌، رحيم‌ عبادي‌ و منيرالسادات‌ صلواتيان‌. 1382مقايسه‌ مرفولوژيكي‌زنبورعسل‌ معمولي‌ شرق‌ ايران‌ با برخي‌ از مناطق‌ پاكستان‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 16-18

64.  ناجي‌ خويي‌ امير، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و اردشير نجاتي‌ جوارمي‌. 1382استفاده‌ از شبيه‌ سازي‌ براي‌ پيش‌ بيني‌ تأثير استفاده ‌از ضرايب‌ اقتصادي‌ در اصلاح‌ نژاد زنبورعسل‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 6-9

65.  بحريني‌ رسول‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، مصطفي‌ طالبي‌ و جاماسب‌ نوذري‌. 1382تعيين‌ پارامترهاي‌ همبستگي‌ بين‌ دما،رطوبت‌ نسبي‌ و راندمان‌ اسيد فرميك‌ در كنترل‌ كنه‌ واروآخلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 107-109

66.  اسدي‌ نعمت‌ ا،سعيد اسماعيل‌ خانيان‌، علي‌ اكبر قره‌ داغي‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و سيد احمد ميرهادي‌. 1382استخراج‌ DNAژنوم‌ زنبورعسل‌ با استفاده‌ از اصلاح‌ تكنيك‌ استاندارد در ايران‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 13-15

67.  واجد ابراهيمي‌ مهدي‌، صديقه‌ نبيان‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و رسول‌ بحريني‌. 1382مقايسه‌ اثر عصاره‌هاي‌ منتول‌ و تيمول‌در كنترل‌ كنه‌ Varroa destructor A.&T در مناطق‌ گرمسيري‌ استان‌ كرمان‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌ :58 – 60

68.  طهماسبي غلامحسين ، علي‌ زرنگار و اردشير آريانا. 1382معرفي‌ چندين‌ جنس‌ از زنبورهاي‌ گرده‌افشان‌ خانواده‌هاي‌Megachilidae،  ApidaeوHalictidae  در مراتع‌ استان‌ قزوين‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 31-33

69.  جمشيدي‌ ماشاا،اردشير نجاتي‌ جوارمي‌، رحيم‌ عبادي‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌. 1382برآورد همبستگي‌ فنوتيپي‌ بين‌تعدادي‌ از صفات‌ مرفولوژيكي‌، اقتصادي‌ و رفتاري‌ زنبوران‌ عسل‌ در منطقه‌ البرز مركزي‌ )قزوين‌، تهران‌، مركزي‌ و اصفهان‌ .( خلاصه‌مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 1-5

70.  جواهري‌ سيد داود، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و سيداحمد ميرهادي‌. 1382تغذيه‌ با جانشينها و مكملهاي‌ پروتئيني‌ گرده‌ و اثرآنها در تركيبات‌ بدن‌ زنبوران‌ عسل‌ پرستارخلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 77-79

71.  جواهري‌ سيد داود، غلامحسين‌ طهماسبي‌، سيداحمد ميرهادي‌، ناصر تاج‌ آبادي‌ و اردشير آريانا. 1382اثر سطوح‌ مختلف‌ويتامين‌ ث‌ (ال‌ – اسيداسكوربيك‌) در افزايش‌ پرورش‌ نوزاد و توليد عسل‌ در كلنيهاي‌ زنبورعسل‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينارپژوهشي‌ ايران‌: 80-82

72.  سپهري‌ رحيمه‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، ميرجمال‌ جلالي‌زنوز، مرادپاشا اسكندري‌ و محمد عراقي‌. 1382همبستگي‌هموزيگوتي‌ آللهاي‌ جنسي‌ با جمعيت‌ و توليد گرده‌ در توده‌ زنبورعسل‌ مركزي‌ ايران‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 10-12

73.  علمي‌ محسن‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌، كامبيز ناظر عدل‌، سعيد اهري‌ زاد. 1382تأثير ميزان‌ ذخيره‌ گرده‌ كلنيها روي‌ رفتارهاي‌بهداشتي‌ حذف‌ شفيره‌هاي‌ مرده‌ (Removing) نظافت‌گري‌(Grooming)  زنبورعسل‌ عليه‌ كنه‌ واروآخلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 99-101

74.  تقيان‌ ميرايوب‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌. 1382نقش‌ زنبورعسل‌ و ساير حشرات‌ در گرده‌افشاني‌ و بهبود رقم‌هاي‌ انشو وكلمانتين‌ نارنگي‌ در استان‌ مازندران‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 34-36

75.  بهمني‌ حميد رضا، رسول‌ بحريني‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و فرهاد خزدوزي‌. 1382بررسي‌ آلودگي‌ كلنيهاي‌ زنبورعسل‌ به‌ كنه‌واروآ و لارو سوسك‌ تاولي‌ در استان‌ كردستان‌خلاصه‌ مقالات‌ پنجمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌: 102-104

76.  آريانا، اردشير، غلامحسين‌ طهماسبي‌، حسن‌ عسكري‌، مرجان‌ خليلي‌ ماهاني‌ و مهران‌ غزوي‌.1382ارزيابي‌ آزمايشگاهي‌اثرات‌ تماسي‌ و خوراكي‌ تركيب‌ بيولوژيك‌  Naturalis-Lبر پايه‌ قارچ‌  Beauveria bassianaجدايه‌  ATCC-74040 روي‌زنبورعسل‌ اروپايي‌(Apis mellifera). خلاصه‌ مقالات‌ سومين‌ همايش‌ ملي‌ كاربرد مواد بيولوژيك‌ و استفاده‌ بهينه‌ از كود و سم‌ دركشاورزي‌: 430-431.

77.  افروزان‌ هوشنگ‌، غلامحسين‌ طهماسبي‌ و محسن بيگدلي. مقايسه ميزان بره موم توليد شده در كلنيهاي زنبورعسل در مناطق با پوشش گياهي سوزني برگ و پهن برگ.  خلاصه‌ مقالات‌ شانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران. ‌تبريز‌، شهريورماه‌ 1383 : 460

78.  سپهري. رحيمه، غلامحسين‌طهماسبي‌ و محمد عراقي. بررسي ميزان هموزيگوتي آللهاي حنسي در توده زنبورعسل منطقه مركزي ايران و رابطه آن با ميزان پرورش نوزادان نر و توليد عسل.  خلاصه‌ مقالات‌ شانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران. ‌تبريز‌، شهريورماه‌ 1383 : 461

79.  اسدي‌ نعمت‌ا…، علي‌ اكبر قره‌داغي‌، سيد محمود غفاري‌ و غلامحسين‌ طهماسبي‌ و خديجه فرهنگ. بررسي كروموزمي زنبورهاي نر جمعيت زنبورعسل موجود در غرب ايران با استفاده از تكنيك نواربندي – C خلاصه‌ مقالات‌ شانزدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران. ‌تبريز‌، شهريورماه‌ 1383 : 431

80.  سپهري. رحيمه، غلامحسين‌طهماسبي‌ و ميرجمال جلالي زنوز. بررسي ميزان هموزيگوتي آللهاي جنسي در توده زنبورعسل منطقه مركزي ايران و رابطه آن با ميزان پرورش نوزادان نر و توليد عسل. مجموعه مقالات‌ اولين‌ كنگره‌ علوم دامي و آبزيان كشور. كرج‌، شهريورماه‌ 1383 : 1086- 1090

81.  افروزان،  هوشنگ، واسيا بانكوا، غلامحسين طهماسبي و محسن بيگدلي. مقايسه ميزان تركيبات و خواص ضدباكتريايي بره‌موم گياهان سوزني‌برگ و پهن‌برگ در كلنيهاي زنبورعسل استان تهران. چهاردهمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. شهريورماه‌ 1385 :225

82.  بابايي، محمد، محمدرضا زبده و غلامحسين طهماسبي. برازش مدلهاي آماري براي تغيير رفتار چراي زنبورعسل(Apis mellifera L. ) در اثر به كارگيري مواد دوركننده. چهاردهمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. شهريورماه‌ 1385 :268

83.  طهماسبي، غلامحسين، محمدعلي كمالي، رحيم عبادي، اردشير نجاتي جوارمي، سيدداود جواهري، ماشاءا… جمشيدي، مجيد عاكف، رسول بحريني، سيما ياراحمدي و ناصر تاج‌آبادي. 1385. روند بهبود رفتار دفاعي كلني‌هاي زنبورعسل در منطقه مركزي ايران. خلاصه‌ مقالات‌ هفدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران. كرج‌،  ص: 378

84.  جواهري، سيد داود، غلامحسين طهماسبي و سيد احمد ميرهادي. 1385. تغذيه با جايگزينهاي پروتئيني گرده گل (كنجاله‌هاي سويا، تخم پنبه و آفتابگردان) و اثر آنها در پروتئين و چربي لاشه زنبوران عسل پرستار. خلاصه‌ مقالات‌ هفدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران. كرج‌، ص: 382

85.  افروزان، هوشنگ، واسيا بانكوا، غلامحسين طهماسبي. 1385. بررسي كيفيت بره‌موم توليد شده از گياهان سوزني‌برگ در كلنيهاي زنبورعسل استان تهران. خلاصه‌ مقالات‌ هفدهمين‌ كنگره‌ گياهپزشكي‌ ايران. كرج‌، ص: 383

86.  منفرد، عليرضا، علي‌اصغر طالبي، ج ويليامز، غلامحسين طهماسبي، واجد ابراهيمي. 1385. شناسايي و پراكنش زنبورهاي مخملي جنس (Hymenoptera: ApidaeBombus spp در ايران. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره‌ي گياهپزشكي ايران. ص: 67.

87.  افروزان، هوشنگ. غلامحسين طهماسبي، رحيم عبادي. 1386. تعيين بهترين زمان توليد بره موم در كلني‌هاي زنبورعسل استان تهران. مجموعه مقالات دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور: 1886 – 1888

88.  زبده، محمدرضا، غلامحسين طهماسبي، علي‌اصغر پورميرزا، حسين شفيعي‌ورزنه، علي فرهپور، مهتاب عزيزيان. 1386. استفاده از ماده‌ دوركننده‌ي ملاس چغندرقند براي حفاظت زنبورعسل در زمان سمپاشي. مجموعه‌ مقالات دومين كنگره‌ي علوم دامي و آبزيان كشور: 1894 – 1897

89.  اسدي، نعمت‌ا…، سعيد اسماعيل خانیان، علي­اكبر قره­داغي، اردشير نجاتي­جوارمي، سيداحمد ميرهادي و غلامحسين طهماسبي، 1386. تعيين تنوع ژنتيكي سه توده‌ي زنبورعسل ايران با استفاده از ماركر RAPD. پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران.

90.  منفرد، عليرضا، علي­اصغر طالبي، غلامحسين طهماسبي، پاول ويليامز، ابراهيم ابراهيمي، حسن نظريان. 1386. شناسايي گياهان دارويي و برخي زنبورهاي گرده­افشان آن­ها از جنس (Hym. Apidae) Bumbus در مناطق كوهستاني البرز و زاگرس ايران. سومين همايش گياهان دارويي.

91.  جواهري، سيد داود ، سيداحمد ميرهادي، غلامحسين طهماسبي ، رسول بحريني و ناصرتاج آبادي. 1386. استفاده از جايگزينهاي پروتئيني كنجاله سويا، سبوس گندم و پودر عدس در فصول كمبود گرده گل و اثر آنها در پرورش نوزاد، رشد جمعيت و تلفات زمستاني كلنيهاي زنبورعسل در منطقه مركزي ايران. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل ايران‌: 9-13

92.  طهماسبي، غلامحسين ، محمدعلي كمالي، رحيم عبادي اردشير نجاتي، سيد داود جواهري، ماشاا.. جمشيدي، مجيد عاكف ، رسول بحريني، سيما ياراحمدي و ناصر تاج‌آبادي. 1386. روند بهبود بچه‌دهي كلنيهاي زنبورعسل در منطقه مركزي ايران. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 1-2

93.  طهماسبي، غلامحسين و راب كوري. 1386. تأثير درجه حرارت و رطوبت روي رفتار نظافت‌گري زنبورعسل اروپايي، (Apis mellifera L)، عليه كنه واروآ ,(Varroa destructor Anderson and Trueman). خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌:45-46

94.  جمشیدی ، ماشاا… . اردشير نجاتی جوارمی- رحيم عبادی– غلامحسين طهماسبی. 1386. مقايسه صفات مرفولوژيک كلنيهاي زنبوران عسل در استانهای اصفهان- تهران- قزوين و مرکزی. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 92-95

95.  زبده ، محمدرضا ، غلامحسين طهماسبي، علي اصغر پورميرزا، حسين شفيعي ورزنه، علي فرهپور و مهتاب عزيزيان. 1386. تعيين مدت زمان اثر دورکنندگی ملاس چغندرقند براي زنبورعسل در زمان سم‌پاشي مزارع. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 81-84

96.  فرقاني محمدعلي ،غلامحسين طهماسبي، محمدحسن فولادي، علی اسماعيلی زاده کشکوئيه ، مسعود اسدي. 1386. مطالعه تأثيرتغذيه باتيامين (ويتامين B1) و پانتوتنيك اسيد(B5) برتوليد ژله رويال وافزايش جمعيت درکلنی­های زنبورعسل Apis mellifera. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 145-146

97.  موسوي فر، سيد محمد كريم – محسن نظري-  علي رضا قبادي –  غلامحسين طهماسبي. 1386. بررسي عملكرد مديريت  شركتهاي تعاوني زنبورداري استان همدان. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 85-88

98.  زرنگار، علي ، غلامحسين طهماسبي. 1386. معرفي جنسهاي جمع آوري شده از زنبورهاي گرده افشان خانواده‌هاي  Andrenidae,Anthophoridaeو Colletidae در مراتع استان قزوين. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 118-120

99.  منفرد, عليرضا ، علي اصغر طالبي, غلامحسين طهماسبي، ابراهيم ابراهيمي , پائول اچ ويليامز. 1386. مقايسه الگوهاي لانه‌گزيني و ساختاركلني‌هاي طبيعي سه گونه از زنبورهاي مخملي (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) در تهران. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران: 108-111

100. تقيان ، ميرايوب ،غلامحسين طهماسبي.1386. بررسي نقش زنبورعسل و ساير حشرات گرده‌افشان درگرده‌افشاني كيوي در استان مازندران خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌:28-31

101. تقوي، ابوالفضل ، غلامحسين طهماسبي، علي‌اصغر طالبي، علي زرنگار.1386. شناسايي و پراكنش زنبورهاي مخملي (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) در مناطق كوهستاني البرز مركزي. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 32-35

102. منفرد, عليرضا ، علي اصغر طالبي, غلامحسين طهماسبي، ابراهيم ابراهيمي، پائول اچ ويليامز. 1386. فراواني و تنوع‌گونه‌اي زنبورهاي مخملي (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) در مناطق كوهستاني دو استان ايران در سبلان. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 25-27

103. فرقاني محمدعلي ،غلامحسين طهماسبي، محمود شیوازاد و محمد مرادی. 1386. بررسي اثر تغذيه با انواع گرده های خرما وبعضي جانشينهاي گرده بر رشد غدد هيپوفارنژيال درکلنی‌های زنبورعسل  Apis mellifera. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 18-20

104. محسن علمی، غلامحسين طهماسبي و سعيد اهري زاد. 1386. بررسي امكان بهبود رفتار بهداشتي حذف شفيره هاي مرده (Removing) زنبور عسل با افزايش منابع پروتئيني داخل كندو. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل ايران‌: 130-131

105. هوشنگ افروزان، محمد بابايي، غلامحسين طهماسبي و محسن بيگدلی.1386. تاثير پارامترهاي اقليمي و هواشناسي بر ميزان توليد بره موم در استان تهران. خلاصه‌ مقالات‌ ششمين ‌سمينار پژوهشي زنبورعسل‌ ايران‌: 153-154

106. وحید قاسمی، سعید محرمی­پور و غلامحسین طهماسبی . 1387. سمیت تنفسی اسانس گیاه پونه کوهی (Mentha longifolia) روی کنه واروآ(Varroa destructor) و اثرات جانبی آن بر زنبورعسل اروپایی(Apis mellifera). پنجمین همایش علمی – پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور

107. طهماسبي، غلامحسین، محمد بابايي، محمدعلي كمالي، رحيم عبادي، اردشیر نجاتی جوارمی، سـيـد داوود جـواهـري، ماشاا… جمشیدی، مجید عاکف، سیما یاراحمدی و ناصر تاج­آبادی .1386. روند فنوتیپی و ژنتیکی صفت تولید عسل در کلنیهای زنبورعسل طرح جامع اصلاح­نژاد زنبورعسل در ناحیه مرکزی ایران. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 3-1 خرداد 1389. دانشگاه شهید بهشتی – تهران

108. تقوي، ابوالفضل، غلامحسين طهماسبي و حسن نظريان.1388. شاسايي گياهان دارويي و زنبورهاي گرده افشان آنها (Hym.: Apidae: Bombus) در مناطق کوهستاني فشم (استان تهران) و الموت (استان قزوين). همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران. 9 و 10 اسفندماه 1388. تهران: 89

109. قاسمی وحید ، سعید محرمی­پور و غلامحسین طهماسبی. 1388. اثر بیولوژیک اسانس پونه کوهی
 
Mentha longifolia(Laminaceae) روی کنه واروآVarroa destructor(Acari: Varroidae) و زنبورعسل اروپایی(Apis mellifera(Hymenoptera: Apidae. همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران. 9 و 10 اسفندماه 1388. تهران: 15

110. قاسمی وحید ، سعید محرمی­پور و غلامحسین طهماسبی. 1388. بررسی خاصیت کنه کشی اسانس اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) روی کنه واروآVarroa destructor(Acari: Varroidae) در شرایط قفسهای آزمایشگاهی. همایش ملی فتوشیمی. 14 و 15 اسفندماه 1388- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم:

111. قاسمی وحید ، سعید محرمی­پور و غلامحسین طهماسبی. 1388. بررسی سرعت مرگ و میر اسانس پونه کوهی Mentha longifolia(Laminaceae) روی کنه واروآVarroa destructor(Acari: Varroidae) و زنبورعسل اروپایی(Apis mellifera(Hymenoptera: Apidae. همایش ملی فتوشیمی. 14 و 15 اسفندماه 1388- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم:

112. قاسمی وحید ، سعید محرمی­پور و غلامحسین طهماسبی. 1388. سمیت تنفسی  و ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن کوهی Bioss. & Hohen (Laminaceae) Thymus kotschyanus روی کنه واروآ Varroa destructor (Acari: Varroidae) و میزبان آن، زنبورعسل اروپایی Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae). همایش ملی فتوشیمی. 14 و 15 اسفندماه 1388- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم:

113. طهماسبي غلامحسين، محمدعلي كمالي سروستاني، رحيم عبادي، اردشير نجاتي جوارمي، سيد داودجواهري، علی اکبر قره داغی، ماشاا… جمشيدي، ناصر تاج‌آبادي، محمد بابایی، رسول­ بحريني نوبندگاني، سيما ياراحمدی و مجيد عاكف. 1389. وراثت­پذیری صفات تولید عسل، بچه­دهی و رفتار دفاعی در کلنیهای زنبورعسل استانهای تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور: 3-1

114. طهماسبي غلامحسين، محمدعلي كمالي سروستاني، رحيم عبادي، محمد بابایی ، سيد داودجواهري، عین اله سیفی، مسعود رضائی، شراره حبیبی­مود. 1389. مقایسه کلنی­های شروع کننده 24 ساعته و 4 ساعته در موفقیت عملیات پرورش ملکه. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور:42-41

115. جواهری، سیدداود، سيد احمد ميرهادی، غلامحسين طهماسبي، رسول بحرینی، محمدباقر فرشينه عدل، ناصر تاج­آبادي و حامد رضائی. 1389. استفاده از جایگزینی پروتئینی خوشخوراک در فصول کمبود گرده گل و اثر آنها در مصرف غذای زمستانی. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور: 63-59

116. بابایی محمد و غلامحسين طهماسبي.1389. تحلیل مسیر روابط بین صفات تولید مثلی زنبورعسل بعد از پیوند لارو در پرورش ملکه. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور:6-5

117. تاج­آبادی، ناصر، غلامحسين طهماسبي، سيد داود جواهري، محمد باقر فرشينه عدل، رسول بحريني، سيما ياراحمدي، حامدرضائی و عین اله سیفی. 1389. مقایسه عملکرد ملکه های تلقیح مصنوعی شده با ملکه های جفت خورده طبیعی. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور:48-47

118. یحیوی­نژاد، محمد، غلامحسين طهماسبي، علیرضا صبوری، علیرضا منفرد. 1389. بررسی کنه­های همراه زنبورهای مخملی
(Bombus spp., Apidae, Hymenoptera) استان تهران. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور: 99-98

119. یحیوی­نژاد، محمد، غلامحسين طهماسبي، علیرضا منفرد3. 1389. بررسی فونستیک زنبورهای مخملی
(Bombus spp., Apidae, Hymenoptera) استان تهران. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور: 28-26

120. موسوی، سید ابراهیم مرادپاشااسكندري نسب ، غلامعلي نهضتي، غلامحسين طهماسبي و سيد ولي موسوي. 1389. بررسی اثرات استفاده از تله گرده داخلی و خارجی در میزان تخمریزی، ذخیره گرده و عسل­آوری در کلنی. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور:19-18

121. قاسمی وحید، سعید محرمی­پور و غلامحسین طهماسبی. 1389. ترکیبات شیمیایی و اثرات بیولوژیکی اسانس اکالیپتوس و آنغوره روی کنه واروآ و زنبورعسل اروپایی. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور:38-37

122. افروزان هوشنگ، فاطمه پاسبان، سعيد محرمي پور، غلامحسين طهماسبي، سيد جواد قرشي ابهري، حسن نظريان، حسين سيه چهره و ماشاء ا… جمشيدي. 1389 . بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی وضعیت زنبورداری در استان مازندران. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: 157-154

123. افروزان هوشنگ، فاطمه پاسبان، سعيد محرمي پور، غلامحسين طهماسبي، سيد جواد قرشي ابهري، حسن نظريان، حميد جهان سير و ماشاء ا… جمشيدي. 1389 . بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی وضعیت زنبورداری در استان گیلان. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات عوم دامی کشور: 46-43

124. آقایی محمد، غلامحسین طهماسبی، محمد بابایی، سمیه تازه­کام. 1389. برآورد هموزیگوتی آللهای جنسی و همبستگی آن با ذخیره عسل و جمعیت نوزادان کلنیهای زنبورعسل. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات عوم دامی کشور: 50-49

125. افضلی مسعود، احمدقربانی، غلامحسین طهماسبی، احمدناجی  زواره، فرهاد ميرزائي، حسن نظریان،كاظم بروفه، الهياركشاورز، هوشنگ دهقان­زاده. 1389.  بررسی ميزان گرده توليد شده توسط زنبور عسل در مناطق مختلف استان گيلان. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات عوم دامی کشور:101-100

126. کاکه­خانیان عبدالستار، حميد رضا بهمنی و غلامحسين طهماسبي. 1389 . بررسی اثر گرده­افشانی زنبورعسل و سایر حشرات بر کمیت و ….توت فرنگی. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات عوم دامی کشور: 91-90

127. تقوی ابوالفضل، غلامحسین طهماسبی، سیدیاسر حسینی، بهمن مرادی، فضه مشمولی. 1389. جمع­آوری و شناسایی زنبورهای گرده­افشان در مراتع و مناطق کوهستانی استان گلستان. خلاصه مقالات هفتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. موسسه تحقیقات عوم دامی کشور:83-80

128. آقایی محمد، غلامحسین طهماسبی، سمیه تازه­کام، شراره حبیبی مود. 1390. چشم انداز زنبورداری ارگانیک در ایران. خلاصه مقالات اولین جشنواره ملی علمی ترویجی عسل و سلامت جامعه  20- 14 آبانماه. كرج تالار شهيدان نژاد فلاح. 16-18

129. طهماسبي زهرا  ، غلامحسين طهماسبي ، رحيم عصفوري، محمد بابايي، رحيم عبادي عليرضا ترنگ، رامين صيقلاني و احد نژادمحمد نامقي. 1390. مطالعه رفتار جستجوگری زنبورهای کارگر و جمع­آوري گرده(صفات مرتبط با تولید عسل) در کلنی­های با تولید عسل بالا و تولید عسل پایین. خلاصه مقالات اولین جشنواره ملی علمی ترویجی عسل و سلامت جامعه  20- 14 آبانماه. كرج تالار شهيدان نژاد فلاح. 23-26

130. افروزان هوشنگ، سيروس اميري نيا ، سيد احمد ميرهادي ، غلامحسين طهماسبي، نرگس واسجي ، منصوره عاملي، حسن نظريان و علي آقايي. 1390. ارزيابي حداقل غلظت ضد ميكروبي بره موم مناطق طالقان . خلاصه مقالات اولین جشنواره ملی علمی ترویجی عسل و سلامت جامعه  20- 14 آبانماه. كرج تالار شهيدان نژاد فلاح. 27-28

131. اسدي نعمت اله، حسن نظريان ، غلامحسين طهماسبي،  عباس متقي. 1390. شناسايي و معرفي گياهان دارويي مورد استفاده زنبور عسل در استان مركزي. خلاصه مقالات اولین جشنواره ملی علمی ترویجی عسل و سلامت جامعه  20- 14 آبانماه. كرج تالار شهيدان نژاد فلاح. 29-30

132. محمدي نژاد حسن،  غلامحسين طهماسبي،  محمدحسین نعمتی . 1390. تأثیر پوشش و نوع کندو در زمستان‌گذرانی و عملکرد تولیدی کلنی‌های زنبورعسل در استان زنجان. خلاصه مقالات اولین جشنواره ملی علمی ترویجی عسل و سلامت جامعه  20- 14 آبانماه. كرج تالار شهيدان نژاد فلاح. 47-48

133. طهماسبي غلامحسين، محمدعلي كمالي سروستاني، رحيم عبادي، اردشير نجاتي جوارمي، سيد داودجواهري، علي اکبر قره­داغي، ناصر تاج­آبادي، محمد بابايي، رسول بحريني نوبندگاني، سيما ياراحمدي و مجيد عاكف. 1391. همبستگي ژنتيکي و فنوتيپي صفات توليد عسل، رفتار دفاعي و بچه­دهي در کلنيهاي زنبورعسل ايراني(Apis mellifera meda).  بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران. 4-7 شهریور ماه 91: 677

134. فريبا زيني شاهسوار، غلامحسين طهماسبي، عين­اله سيفي، مسعود رضائي، احد نژادمحمد نامقي و نادر مشايخي ساردوئي. 1391. بررسي مدت زمان بلوغ ملکه زنبورعسل در اقليم­هاي مختلف ايران. بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران. 4-7 شهریور ماه 91: 678

135. زهرا طهماسبي، غلامحسين طهماسبي، رحيم عصفوري، رحيم عبادي و احد نژاد­محمد. 1391. بررسي اولين سن جستجوگري زنبورهاي کارگر در کلني هاي زنبورعسل ايراني(Apis mellifera meda). بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران. 4-7 شهریور ماه 91: 757

136. طهماسبي غلامحسين ، محمدعلي كمالي سروستاني، رحيم  عبادي، اردشير نجاتي جوارمي، سيد داودجواهري، علی اکبر قره داغی، ناصر تاج‌آبادي، محمد بابایی، ماشاءا… جمشیدی، عین اله سیفی و حامدرضائی. 1392. پاسخ به انتخاب کلنی­های زنبورعسل ایرانی
(
Apis mellifera meda)  برای صفت رفتار دفاعی طی 12 نسل در طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل در منطقه مرکزی ایران(1391-1377). خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 4-1

137. تاج آبادي ناصر، غلامحسین طهماسبی، ماخدزير مردان، مهاد يزيد عبد مناف، شوهيمي مصطفي، حامدرضائی و عین­اله سیفی. 1392. جداسازی و شناسایی بیفیدوباکتریوم از عسل شان و معده عسل زنبورعسل درشت. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 85-82

138. سیفی، عين اله، غلامحسين طهماسبی، يوسف مهمان نواز و محمد بابایی. 1392. اثرتغذیه با ویتامین  ث برروی سن بلوغ، جفتگیری و تخمریزی ملکه زنبورعسل. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.89-86

139. محب­الدینی. حسین. غلامحسين طهماسبی.1392. تاثیر تغذیه تیامین روی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda). خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 21-19

140. طهماسبی. محمد رضا، محمد رضا خوشایند، سیمین اسداللهی، غلامحسین طهماسبي، محمدبابايي. 1392. مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی عسل های مناطق مختلف ایران. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.58-56

141. سرتیپ پور. علی، حسن نظریان، غلامحسین طهماسبی، حامد رضائی، عین اله سیفی، علیرضا توسلیان و نادر مشایخی ساردوئی. 1392. شناسایی و بررسی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در منطقه برازجان بوشهر. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 149-148

142. رضائی. حامد، غلامحسين طهماسبي، ماشاءاله جمشيدي، سمیه تازه­کام، هوشنگ افروزان و محمدباقر فرشینه عدل. 1392. بررسی وضعیت آموزش علوم زنبورعسل ایران در طی سالهای 1385 لغایت 1390. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.209-206

143. کیمیایی. مهیار ، غلامحسین طهماسبی، نفیسه پورجواد. 1392. بررسی رفتار جستجوگری و تهاجمی در کلنی های سالم و آلوده به کنه واروآ. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 69-68

144. ملایی. مصطفی، غلامحسین طهماسبی، و لطفعلی دولتی. 1392. تعيين فواصل ژنتيكي بین جمعیت­های زنبورعسل شمال­غرب ایران و بررسی همبستگی آن با فواصل جغرافیایی با استفاده از آزمون مانتل. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.77-76

145. صفایی. محسن، بهرام شریف نبی، مجید طالبی،  غلامحسین طهماسبی. 1392. استفاده از روش نمونه برداری غیرکشنده  از زنبور عسل Apis mellifera در استخراجDNA  به منظور تعیین ژنوتیپ زنبور عسل زنده. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.64-63  

146. کیمیایی. مهیار ، غلامحسین طهماسبی، نفیسه پورجواد. 1392. بررسی رفتار جستجوگری و میزان گرده جمع آوری شده در دو کلنی پرتولید و کم تولید زنبور عسل ایرانی. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 8-7

147. توسلیان. علیرضا، حسن نظریان، غلامحسین طهماسبی،  حامدرضایی، عین اله سیفی، علی سرتیپ پور و نادر مشایخی ساردوئی. 1392. شناسایی و بررسی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در منطقه شهرستان فیروزکوه روستای لاسم (استان تهران). خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 130-128

148. طهماسبي. غلامحسين ، محمد بابایی، علی عطائیان، ماشاا.. جمشیدی، احد نژاد محمد نامقی، عین­اله سیفی و نادر مشایخی ساردوئی. 1392. مقایسه صفات عملکردی در کندوهای کف باز و کندوهای لانگستروت معمولي در ایران. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 51-49

149. ملایی، مصطفی ، لطفعلی دولتی و غلامحسین طهماسبی. 1392. بررسی تعادل هاردی- وینبرگ در جمعیت­های زنبور­عسل شمال­غرب ایران با استفاده از آنالیز ریزماهواره. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 10-9

150. امان ابوذر، آشور محمد قره باش، غلامحسین طهماسبی، رضا راه چمنی، مجید عاکف. 1392. اثر استفاده از مزارع زعفران بر تولید عسل و گرده کلنی های زنبور عسل در استان خراسان رضوی . خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 108-106

151. بابائي. محمد، حامد رضايي ، غلامحسين طهماسبي. 1392. بررسي ارتباط بين جمعيت و رفتار تهاجمي در كلني هاي  زنبور عسل ايراني  (Apis mellifera). خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.81-80

152. دارات. مجید، غلامحسین طهماسبی، ابوالفضل زارعی. 1392. اثرات سطوح مختلف ويتامين  E بر صفات عملكردي و توليد مثلي كلني­هاي زنبور عسل ايراني. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 119-116

153. طهماسبی. زهرا، غلامحسین طهماسبی و رحیم عصفوری. 1392. مقایسه تنوع مارکر مولکولی (AFLP)درجایگاه های ژنی صفت آغاز جستجوگری در زنبورهای عسل کارگر نژاد ایرانی با طول عمر زیاد وطول عمر کم. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.71-70

154. نعمتی . سیداصغر، غلامحسین طهماسبی و محسن نوری. 1392. تعیین سهم نسبی عوامل مدیریتی در تولید کلنیهای زنبورعسل استان البرز. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 1392- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 60-59

155. خضرزاده، مراد. عليرضا منفرد. غلامحسين طهماسبي و امين صدارتيان جهرمي. 1392. اثر رژيم هاي غذايي مختلف بر برخي ويژگيهاي زيستي زنبور مخملي(Hymenoptera, ApidaeBombus terrestris L. بومي ايران در شرايط آزمايشگاهي. خلاصه مقالات هشتمین سمینار پژوهشی زنبورعسل کشور. کرج،9 و 10 بهمن ماه 2931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 134-131

156. غلامحسین  طهماسبی، محمد علی کمالی سروستانی، رحیم عبادی، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد بابایی، حسن بانه، علی اکبر قره داغی، هوشنگ افروزان، ماشاء الله جمشید، عین الله سیفی. تعیین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید عسل، بچه دهی و رفتار دفاعی در کلنی های زنبور عسل نسل چهاردهم در استانهای مرکزی کشور. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

157. شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی. بررسی تنوع ژنتیکی باکتری های لاکتوباسیلوس جدا شده از  زنبور عسل کوچکFabricius  Apis florea در اقلیم های مختلف  ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

158. سید اصغر نعمتی، غلامحسین طهماسبی، محسن نوری، محمد بابایی. چالش های اصلی صنعت زنبورداری از دیدگاه زنبورداران استان البرز . خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

159. زهرا طهماسبی، غلامحسین طهماسبی، محمد بابایی،احمدقربانی،سید اصغرنعمتی. طبقه بندی عسل های مختلف ایران با استفاده از ارزیابی و مقایسه ویژگیهای استاندارد آن ها. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

160. نادر مشایخی ساردوئی، غلامحسین طهماسبی، ابوالقاسم لواف و حامد رضائی. ارزیابی عملكرد ملكه هاي زنبورعسل اصلاح 
شده­ي طرح جامع در زنبورستان هاي استان قزوين. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

161. عین الله سیفی، غلامحسین طهماسبی، شبنم پری چهره، ناصر تاج آبادی، سید حسین حسینیان، علی سرتیپ پور، علیرضا توسلیان.1395. اثر دما بر روی سن بلوغ، سن جفتگیری و سن تخمریزی ملکه های زنبور عسل در 2 اقلیم مختلف ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

162. حسین محب الدینی، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی . اثر تغذیه ویتامین 1B بر رشد کلنی های زنبور عسل ایرانی 
(
Apis mellifera meda) در فصل تابستان. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

163. شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی. بررسی الگوی پراکنش مکانی  زنبور عسل کوچک Apis  florea F. با استفاده از مدل مکسنت در اقلیم های ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

164. سید محمدرضا حسینی، محسن ساری، غلامحسین طهماسبی و محمد بوجارپور. ارتباط بین طول عمر و مصرف مکمل آنتی اکسیدانی سیلیمارین در زنبوران عسل کارگر. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

165. سید محمدرضا حسینی، محسن ساری، غلامحسین طهماسبی و محمد بوجارپور. اثر سطوح مختلف پروتئین بر سطح غده هیپوفارنژیال زنبور عسل کارگر. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

166. محسن علمی، غلامحسین طهماسبی و احمدرضاحسنی. مقایسه کارآیی دو روش کلوآک برد و 24 ساعته برای تولید ژله رویال و تاثیر آن بر اقتصاد زنبورستان. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

167. محمدرضا  طهماسبی ، غلامحسین طهماسبی ، محمد بابایی، سیف الله مشایخی، فاطمه شیروانی. بررسی صفات استاندارد در عسل های طبیعی و تقلبی ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

168. غلامحسین  طهماسبی، محمد بابایی،  ناصر تاج آبادی، حسین میرزایی، نادر مشایخی، سید حسین حسینیان، مجید عاکف، حسین رضازاده، حامد رضایی، محمد علی شاددل. ارزیابی عملکرد کلنی های حاصل از (نسل سیزدهم) ملکه های اصلاح شده ایرانی با کلنی های شاهد در زنبورستان های  استان های مختلف ایران. خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

169. غلامحسين طهماسبي، حمیدرضا ایزدنیا، محمد بابایی، محمد باقر فرشینه عدل،  حسین میرزایی، شبنم پری چهره، احد نژاد محمد، علی سرتیپ پور. تاثیر ریزگردها بر روی برخی ویژگی های رفتاری کلنی های زنبور عسل در استان خوزستان. خلاصه مقالات اولین کنگره بین­المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،7 و 8 بهمن ماه 5931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

170. محمدرضا طهماسبی، محمدرضا خوش­آیند، غلامحسین طهماسبی و مهسا شیروانی. 1396. مقایسه خصوصیات آنتی اکسیدانی 
عسل­های مناطق مختلف ایران و همبستگی آنها با فاکتورهای ساکارز، دیاستاز، اسیدیته و خاکستر. خلاصه مقالات اولین همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی. پردیس علوم دانشگاه تهران. 29 آذرماه سال 1396: 11

171. غلامحسین طهماسبی. 1396. تولید عسل در ایران و جهان و چالش­های آن. خلاصه مقالات اولین همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی. پردیس علوم دانشگاه تهران. 29 آذرماه سال 1396: 12-13

172. غلامحسین طهماسبی و مجتبی محرمی. 1397. نقش پدافند غیر عامل در مدیریت تهدیدات زیستی و حفظ ذخائر ژنتیکی زنبورعسل ایرانی. سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی. مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج. تیرماه 1397: 124-131

173. پگاه ولی زاده و غلامحسین طهماسبی. 1397. گرده­ی وارداتی: کمک به زنبورداری یا تهدیدی برای ذخائر ژنتیکی کشور؟ سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی. مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج. تیرماه 1397: 615-617

174. غلامحسین طهماسبی،  ناصر تاج ابادی، پگاه ولیزاده، شبنم پریچهره، حامد رضایی، نادر مشایخی و احد نژادمحمد نامقی.1398.  اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی(Apis mellifera meda) برای مقاومت به کنه واروا. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

175. غلامحسین طهماسبی، حسن بانه، محمد بابایی، شبنم پریچهره، علی سرتیپ پور و عین الله سیفی. 1398. برتری ملکه های اصلاح شده نسل شانزدهم زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera meda) در زنبورستان های بخش خصوصی کشور. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

176. حامد رضائی ، غلامحسین طهماسبی ، ناصر تاج‌آبادی، شبنم پری چهره، محمد بابایی، نادر مشایخی ساردوئی، عین‌اله سیفی و علی سرتیپ پور.1398.  ارزیابی عملكرد ملكه‌هاي زنبورعسل اصلاح شده‌ي نژاد ایرانی (Apis mellifera meda) در زنبورستان‌هاي بخش خصوصی استان البرز. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

177. شهرام دادگستر، جاماسب نوزری، غلامحسین طهماسبی. مطالعه مورفومتریک زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda). 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

178. نعمت الله اسدی، صابر خدرزاده، محمد حسین بنابازی، غلامحسین طهماسبی. 1398. بررسی ساختار فیلوژنی جمعیت های زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda ) با استفاده از مارکر میکروساتلایت. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

179. نادر مشایخی ، غلامحسین طهماسبی، محمد بابایی، شبنم پری چهره و حامد رضایی. 1398. مقایسه برخی صفات ملکه های اصلاح شده ایرانی با ملکه های شاهد در زنبورستان های بخش خصوصی استان قزوین . 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

180. محمد بابائي،  غلامحسین طهماسبی ، شبنم پريچهره، عین اله سيفي.تغييرات جمعيتي كلني هاي زنبورعسل ايراني و تاثير آن بر ويژگي زمستان گذراني کلنی ها. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

181. محمد بابایی، غلامحسین طهماسبی. تعیین دقت و صحت پاسخ به انتخاب در روند فنوتیپی و روند ژنتیکی صفات تولیدی و رفتاری در کلنی های زنبور عسل ایرانی( Apis mellifera meda). 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

182. سید محمدرضا حسینی، محسن ساری، غلامحسین طهماسبی و مرتضی چاجی.  اثر سطوح مختلف پروتئین و سیلی‏مارین بر رشد جمعیت و سطح غده هیپوفارنژیال زنبور عسل کارگر ایرانی (Apis mellifera meda). 1398 . خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

183. زهرا طهماسبی، غلامحسین طهماسبی ،  احد نژادمحمد نامقی. مقایسه صفت طول عمر و صفت برداشت شهد در کلنی های پرتولید و کلنی های کم تولید زنبورعسل نژاد ایرانی. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

184. زهرا خوشه بست، نجمه صاحب زاده، غلامحسین طهماسبی ، محمد حدادی، عباس خانی.تاثیر مزمن غلظت­های زیرکشندگی پارکوات و منگنز بر بقای زنبور عسل. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

185. ناصر تاج آبادی، غلامحسین طهماسبی ، عین­اله سیفی، حامدرضائی و منصوره عاملی. بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه زنبورعسل بر روی میکروفلور دستگاه گوارش آنها.1398 . خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

186. زهرا خوشه بست، نجمه صاحب زاده1*، غلامحسین طهماسبی ، محمد حدادی، عباس خانی. اثر اکتاپامین روی یادگیری زنبورهای عسل در شرایط تنش شیمیایی. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

187. ناصر تاج آبادی، غلامحسین طهماسبی، عین­اله سیفی، حامدرضائی و منصوره عاملی. بررسي اثر استفاده از پروبيوتيک ها در تغذيه زنبورعسل بر روي توليد عسل.1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

188. زهرا طهماسبی، هلن عالی پناه ، غلامحسین طهماسبی. افزایش جمعیت پروانه رنگارنگ، Vanessa cardui  (L.) (lepidoptara: Nymphalidae)در مراتع ، باغات و مزارع خطری برای کاهش شهد مورد استفاده زنبورعسل. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

189. عین الله سیفی، غلامحسین طهماسبی ، محمد بابایی،شبنم پری چهره، حامد رضایی، علی سرتیپ پور. روند رگرسیونی تغییرات صفات تولیدمثلی تحت تاثیر ویتامین C. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

190. . محمدکاظم رحیمی، عنایت عباسی، مسعود بیژنی، غلامحسین طهماسبی و علی­اکبر عظیمی دزفولی. شناسایی معیار­های ارزیابی پایداری صنعت زنبورداری ایران. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

191. محمدرضا طهماسبی و غلامحسین طهماسبی. مقایسه سه روش مختلف ارزیابی ویژگی های آنتی اکسیدانی عسل های مختلف ایران. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

192. محمد افشاری و غلامحسین طهماسبی. بررسی رفتار بهداشتی کلنی های زنبورعسل ایرانی ‏( Apis mellifera meda ‎‎)‏ ‏علیه کنه ‏واروآ (Varroa destructor) و همبستگی آن با جمعیت و تولید عسل.1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

193. شبنم پریچهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، ناصر تاج‌آبادی، حامد رضائی و علی سرتیپ پور. مدل مکسنت برای پیش بینی الگوی پراکنش زنبور عسل کوچک (Apis florea F.) . 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

194. شبنم پری­چهره، غلامحسین طهماسبی، پژواک خاکی، محمد بابائی، حامد رضائی، علی سرتیپ پور و عین اله سیفی. آنالیز کیفیت عسل زنبور عسل  Apis florea در برخی استان های جنوبی ایران. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

195. شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی و ناصر تاج­ابادی. پراکنش جغرافیایی پروبیوتیک های همزیست با جمعیت زنبوران عسل کوچک در ایران. 1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

196. پگاه ولی زاده، ارنستو گوزمن-نووآ، پال گودوین و غلامحسین طهماسبی. تنوع ژنتیکی  Nosema ceranae: ایران، منطقه حد واسط بین مبدا فرضی و جهان جدید.1398. خلاصه مقالات دومین کنگره بین‌المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران. کرج،2 و 3 بهمن ماه 8931- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

197. Elmi, M. and Gh. Tahmasbi. 2004. Effect of colony’s pollen storage on honey bee removing and grooming behaviors against Varroa. The first joint agriculture and natural resources symposium. Tabriz – Ganja: 235 – 240

همایش های بین المللی
 1. Tahmasebi, Gh. M. Esmaili. , E, bagheri Zenos and B. Emami yeganeh. 1992. Twospacies of blister beeles on the honeybee in Iran. Procedings of XIX International Congressof Entomology (China): 253
 2. Bahreini , R. , Gh. Tahmasebi, J, Nozari and M.,Talebi. 2001. The comparison efficacyof fluvalinate and formic acid %65 against honeybee parasitic mite Varroa Jacobsoni oud.Abstracts of The 37th international congress (Apimondia), south Africa:63
 3. Ghaffari, S. M. , N. Asadi, A. Gharedaghi, Gh. Tahmasebi. 2001. Karoyological Comparisom of three stocks of honeybee with Apis florea from Iran . 14th InternationalChromosome Conferanc. Germany : 66 – 67
 4. Mortazavi Ardestani. M, R. Ebadi & Gh. Tahmasebi. The effect grooming behaviour of some Iranianhoney bee populations on the resistance to varroa mite. Abstracts of the XI International Congress of.Acarology in merida, Mexico. September 2002
 5. Akef. M, Gh. Tahmasebi, R. Ebadi. & R. Bahraini. A study on some hygienic behavior(uncaping andremoving) of some honey bee populations (Apis mellifera meda) there brood attractiveness to varroa mite in.Iran. Abstracts of the XI International Congress of Acarology in merida, Mexico. September 2002
 6. Taklimi S.M., H. Lotfolahian, Poureza J. & Gh. Tahmasebi. Effect of propolis oil extracts (Poe) onimune response and performance of laying hens. 11th European Poultry Conference – Abstracts. Sep. 2002:183
 7. Tahmasbi, Gh. R. Ebadi, M. AKhondi and N. Tajabadi. 2004. Morphological study of small honeybee (Apis florae) populations in south of Iran. 60th Annual Meeting.  University of Manitoba CANADA.  : 2
 8. Currie, Robert W. & Gh. Tahmasbi. 2004. The ability of high and low grooming lines of honeybees, Apis mellifera, to remove the parasitic mite, varroa destructor Anderson and Trueman, is affected by environmental conditions. 60th Annual Meeting. University of Manitoba CANADA.:2
 9. Asadi. N., A. Gharadaghi, M. Ghafari, Gh. Tahmasbi. 2005. Karyotype and C- Banding analysis of of haploid male chromosomes in Apis fiorea in Iran. International Beekeeping Congress. Bangalore University. 13-18 Nov.
 10. Afrozan. H., B. Vassya, Gh. Tahmasbi, M. Bigdeli, M. Popova. 2005. Comparison of gymnosperms and angiosperms plants on quality and quantity of propolis. 41th international congress (Apimondia):
 11. Afrozan. H., B. Vassya, Gh. Tahmasbi, R. Ebadi. 2005. Effect of propolis production on honey yield and population of honeybee colonies. 41th international congress (Apimondia):
 12. Tazehkam, S., Gh. Tahmasbi, A. Kian & M. Aghaei. 2012. Evaluation of sex allele’s homozygosity and their correlation with storing honey and brood population of honeybee colonies of honeybee colonies in Sari Mazandaran province. 11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012:52
 13. Asadi, N., S. Esmaeil Khanian, A. A. Gharedaghi, A. Mirhadi & Gh. Tahmasbi. 2012. Genetic Diversity in Apis mellifera meda population by RAPD markers. 11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012:56
 14. Afrouzan, H., C. Amirinia, S. A. Mirhadi. N. Vaseji & Gh. Tahmasbi. 2012. Nano propolis and drug resistant. 11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012: 77
 15. Tahmasbi, Gh. M.A. Kamali, R. Ebadi, A. Nejati javaremi, S. D. Javaheri, M. Babaei, A. A. Gharadaghi & N. Tajabadi. 2012. Heritability of honey production, defense and swarming behaviour in Iranian honeybee (Apis mellifera meda) colonies. 11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012: 107
 16. Zeini. F, Gh. Tahmasbi, A. Seifi, M. Javid, A. Nezhad Mohammad Nameghi & A. Sartippour. 2012. The thermal requirement of maturity and mating duration of honeybee queen in South of Iran. 11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012: 101
 17. Tahmasbi, Z. Tahmasbi, Gh., R. Osfoori, M. A. Ebrahimi. 2012. Comparison of Foraging Initiation in High and Low Performance of Iranian Honeybee (Apis mellifera meda) Colonies. 11th Asian Apicultural Association Conference, ApiExpo & Workshop. 28th Sep- 2th Oct 2012:27
 18. Tahmasbi, Gh. Ebadi, R. Babaei, M., Tajabadi, N., Baneh, H., Gharadaghi, A. A.,  Mashayekhi, N. Rezaee, H. 2017. Defense behavior progress in 14th generation of Iranian honey bee (Apis mellifera meda) breeding project colonies. 2nd Iranian International Congress of Entomology, Tehran, Iran.
 19. Tahmasbi, Gh., Afraz, S., Tarang, A., Taklimi, A., Tahmasbi, Z., Saighalani, R., Potk, P. 2017 .Identification of first foraging age loci in Iranian honeybee (Apis mellifera meda).2nd Iranian International Congress of Entomology, Tehran, Iran.
 20. Tahmasbi, GH., Babaei, M., Farshineh Adl, M. B., Mirzaei, H., Izadnia, H., Parichehreh, SH. 2017. Dust phenomenon and beekeeping industry in Iran. 45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul, Turkey. 
 21. Tahmasbi, GH., Afraz, S., Tarang, A., Taklimi, A., Tahmasbi, Z., Saighalani, R., Potki, P. 2017. QTL identification of worker foraging initiation in Iranian honeybee (Apis mellifera meda). 45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul, Turkey. 
 22. Parichehreh, SH., Sarafrazi, A., Solhjuyi Fard, S., Tahmasbi, GH. 2017. Global Geographical Distribution modeling of Apis florea F. (Hymenoptera; Apidae).  2nd Iranian International Congress of Entomology, Tehran, Iran.
 23. Parichehreh SH., Tahmasbi GH., Sarafrazi A., Imani S., Tajabadi, N. 2017. Geographic distribution of lactic acid bacteria in the gastrointestinal of the dwarf honeybee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae). 2nd Iranian International Congress of Entomology, Tehran, Iran.
 24. Naser Tajabadi, Gholamhosein Tahmasbi, Seied Hosein Hoseinian, Faegheh Feizabadi, Hamed Rezaei, Nader Mashyekhi Sardoei. 2017.  Investigation of Probiotic Properties of Lactobacillus Plantarum and Lactobacillus Fermentum Isolated from Honeybee. 45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul, Turkey. 
 25. Pegah Valizadeh, Ernesto Guzman-Novoa, Paul H Goodwin, Gholamhosein Tahmasbi. 2019. Genetic variation of Nosema ceranae populations across the globe. 46th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul, Montreal. (Accepted)
 26. Valizadeh, P., Tahmasbi, Gh., Parichehreh, Sh., Tajabadi, N. 2019. Iranian Honey Bee (Apis mellifera meda) Breeding Program and Varroa Mite Resistance Project, Coloss,
 27. Tahmasbi, Gh., Kmali, M.A., Ebadi, R., Babaei, M., Baneh, H., garadaghi, A., Afrouzan, H, Tajabadi, N., Seyfi, E., Valizadeh, P., Parichehreh, SH. 2019. Genetic selection of Iranian honey bee (Apis mellifera meda) for honey production, swarming and defense behavior during sixteen generations. 46th Apimondia International Apicultural Congress, Montreal, Canada. 
جوایز و افتخارات

 

        1396

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری جهت کسب رتبه دوم پژوهش های کاربردی در سی و یکمین جشنواره بین­الملی خوارزمی            

             1396

دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم و فناوری  جهت کسب رتبه دوم پژوهشهای کاربردی در سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی

 2018  

دریافت لوح تقدیر از کمیسیون ملی یونسکو  برای انجام طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی

1393                                       

دریافت لوح تقدیر از وزیر جهاد کشاورزی برای تالیف کتاب پرورش ملکه بعنوان کتاب برتر سال در حوزه کشاورزی1393

1379

لوح‌ تقدير از وزير علوم‌ تحقيقات‌ و فناوري‌ و وزير جهادسازندگي‌ بعنوان‌ محقق ‌نمونه‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌

1376

لوح‌ تقدير از وزير جهادسازندگي‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ تحقيقاتي‌ نمونه‌ وزارت‌جهادسازندگي‌ 

1375

لوح‌ تقدير از وزير جهادسازندگي‌ بعنوان‌ كارمند نمونه‌ سال‌ 1375 وزارت‌جهادسازندگي‌

1372     

لوح‌ تقدير از وزير جهادسازندگي‌ براي‌ ارائه‌ مقاله‌ در اولين‌ سمينار پژوهشي‌آموزشي‌ ايران‌ 

1374

لوح‌ تقدير از وزير جهادسازندگي‌ براي‌ ارائه‌ مقاله‌ در دومين‌ سمينار پژوهشي‌ايران‌

1376

لوح‌ تقدير از معاونت‌ آموزش‌ و تحقيقات‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ براي‌ ارائه‌ مقاله‌در سومين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌

1379

لوح‌ تقدير از معاونت‌ آموزش‌ و تحقيقات‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ براي‌ ارائه‌ مقاله‌در چهارمين‌ سمينار پژوهشي‌ ايران‌

1381

لوح‌ تقدير از وزير جهاد كشاورزي‌ بعنوان‌ رتبه‌ دوم‌ پژوهشگر نمونه‌ در سال‌1381 وزارت‌ جهادكشاورزي‌

1381

لوح‌ تقدير از معاون‌ استاندار تهران‌ و فرماندار كرج‌ در اولين‌ همايش‌ كرج‌شناسي‌

1387

لوح‌ تقدير از معاون وزیر و رئیس سازمان ترویج آموزش و تحقیقات جهادکشاورزی بعنوان‌ پژوهشگر نمونه‌ در سال
1387
 وزارت‌ جهادكشاورزي

1391

لوح‌ تقدير از رئیس کنگره آسیایی زنبورعسل برای ارائه مقاله علمی و همکاری در برگزاری سمینار بعنوان رئیس یکی از پانل­های سخنرانی

             

        سایر

1. توليد ملكه زنبورعسل اصلاح شده ايراني. غلامحسين طهماسبي، محمد علي كمالي، رحيم عبادي، اردشير نجاتي، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور، سيد داود جواهري، مجيد عاكف، ماشاا… جمشيدي. 9/4/1387 شماره ثبت: 49865

2. دستگاه جداكننده انبوه انگلهاي خارجي زنبورعسل. اردشير آريانا، رحيم عبادي و غلامحسين طهماسبي. شماره ثبت: 27990 سال 1381

3. فرآيند تهيه كيك جانشين گرده گل با پودر كنجاله سويا براي تغذيه تحريكي زنبورعسل. سيد داود جواهري. موسسه تحقيقات علوم دامي . سيد احمد ميرهادي و غلامحسين طهماسبي. شماره ثبت 56499 مورخ 1/11/1387

4.  ثبت ژن در  بانک جهانی ژن (NCBI)  National Center for Biotechnology Informatio (گزارش جنس ها، گونه ها و سویه های مختلف باکتری های اسید لاکتیک مفید در دستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea برای اولین بار در دنیا) 

سوابق تدریس

در دانشگاه­هاي مشروحه زير از سال 1370 تاكنون:

 • پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (گروه علوم دامي)
 • پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (گروه گیاهپزشکی)
 • پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
 • دانشکده کشاوری دانشگاه زنجان
 • دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد واحد كرج
 • دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 • دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد واحد اراك
 • دانشكده كشاورزي واحد علوم تحقيقات تهران
 • مركز آموزش عالي امام خميني(ره)
 • مركز آموزش عالي شهيد حسن پور(ساري)
 • مركز آموزش عالي شهيد سرداري (تبريز)
سوابق اجرایی
 • مشاور عالی معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات زنبورعسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • رئیس انجمن زنبورعسل ایران
 • سردبیر مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران
 • عضویت در انجمنهای علمی: انجمن زنبورعسل ایران، انجمن علوم دامی ایران، انجمن حشره­شناسی ایران، اتحادیه انجمنهای علمی کشاورزی، اتحادیه انجمن های علمی گیاهپزشکی، اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی
فهرست