نیروی انسانی بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولیدمثل دام و طیور

نادر اسدزاده

سمت: رئیس بخش- عضو هیات علمی (دانشیار)

ابوالحسن صادقی پناه

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

هدی جواهری بارفروشی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

نادر پاپی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

رضا مسعودی

سمت: عضو هیات علمی (استادیار)

فرهاد ميرزائی

سمت: پژوهشگر

فهرست