نیروی انسانی بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولیدمثل دام و طیور

دکتر پیروز شاکری (1378-1399))

پیروز شاکری

سمت: رئیس بخش عضو هیات علمی (دانشیار)

هدی جواهری بارفروشی

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

ابوالحسن صادقی پناه

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار )

فرهاد ميرزائی

سمت: پژوهشگر

نادر پاپی

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

رضا مسعودی

سمت: عضو هیات علمی (دانشیار)

فهرست