رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: انتقاد پذیری یکی از ویژگی های ضروری درسیستم های تحقیقاتی برای دستیابی به بهترین راهکاروعملکرد می باشد

اخبار
دکتر خمیس آبادی درجلسه شورای پژوهشی انتقاد پذیری را یکی از ویژگی های ضروری درسیستم های تحقیقاتی برای دستیابی به بهترین راهکار و عملکرد برشمرد. به گزارش روابط عمومی موسسه…
ادامه مطلب

شرکت مسئولین موسسه درراهپیمایی حمایت از مردم غزه وکودکان فلسطینی

اخبار
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشورو معاون برنامه ریزی و پشتیبانی درراهپیمایی حمایت از کودکان فلسطینی شرکت کردند. رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشوربه همراه  معاون برنامه ریزی و پشتیبانی…
ادامه مطلب

عضو هیات علمی بخش تحقیقات زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: احتمال حضوریک آفت قرنطینه ایی مهم در زنبورستان های کشور و فرضیه مرتبط بودن آن با پدیده “لارو-میری”

اخبار
درسال های اخیر پدیده ایی مصطلح  به “لارو-میری” زنبورستان های ایران را درگیر خود کرده و موجب تلفات فراوانی شده است. میزان تلفات ایجاد شده دراثر این پدیده در مواردی…
ادامه مطلب
فهرست