ارتقای بهره‌وری در تولید محصولات دامی با استفاده از بسته‌های دانشی کارآمد

اخبار

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: محققان این موسسه با همکاری متخصصان معاونت امور تولیدات دامی با تهیه و ارائه بسته‌های دانشی کارآمد، به کشاورزان و دامداران در ارتقای بهره‌وری و تولید باکیفیت محصولات دامی کمک می‌کنند.

ادامه مطلب
فهرست