دستاوردهای ترویجی بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولیدمثل دام و طیور

اثـر نـر قـوچ یـا نـر بـز و کنترل همخونی

معرفی بزهای بومی ايران

القاء و همزمان سازی فحلی از طریق هـورمون تراپـی

آرتیچوک- یک منبع علوفه ای جدید در تغذیه دام

مسمومیت آبستنی در گوسفند و بز

تشخیص آبستنی و برنامه سه زایش در دو سال

تشخیص فحلی در گوسفند و بز

تلقیح مصنوعی در گوسفند و بز

راهنمای عملی پرواربندی بره

زمانبندی جفت دهی (قوچ اندازی یا کل اندازی)

زود از شیر گیری گوسفند و بز

فلاشینگ و تغذیه دوران باردهی گوسفند و بز

کنترل نمره وضعیت بدن

مدیریت نرهای مولد

مراقبت از نوزاد گوسفند و بز

مراقبت های دوماهه آخر آبستنی

مزایای استفاده از خوراک کامل پلت شده در واحدهای پرواربندی بره

برنامه نوری مصنوعی در آبستنی و تغذیه بره و بزغاله ماده

القاء فحلی گوسفند مغانی با استفاده از روش پروژسترون و گنادوتروپین سرم مادیان آبستن

فهرست