يافته های قابل ترويج سال 1382

   يافته های قابل ترويج سال 1383

   يافته های قابل ترويج سال 1384

   يافته های قابل ترويج سال 1385

   يافته های قابل ترويج سال 1386

   يافته های قابل ترويج سال 1387

   يافته های قابل ترويج سال 1388

   يافته های قابل ترويج سال 1389

   يافته های قابل ترويج سال 1390

   يافته های قابل ترويج سال 1391

   يافته های قابل ترويج سال 1392

   يافته های قابل ترويج سال 1393

   يافته های قابل ترويج سال 1394

   يافته های قابل ترويج سال 1395

   برنامه های ترویجی موسسه و بخش های استانی (1397-1398)

   اصول پرورش جوجه های گوشتی در مرغداری های صنعتی (دستنامه)

   آرتیچوک؛ یک منبع علوفه ای جدید در تغذیه دام (دستنامه)

   راهنمای عملی پرواربندی بره (دستنامه)

   راهنمای کاربرد دانه ها و محصولات فرعی غلات در تغذیه طیور (دستنامه)

   ارزش غذایی سورگوم علوفه ای و استفاده از آن در تغذیه دام (دستنامه)

   لنگش در جوجه های گوشتی و عوامل تغذیه ای و مدیریتی مؤثر بر آن (دستنامه)

   مدیریت تغذیه و پرورش گاوهای شیری در دورۀ انتقال (دستنامه)

   مسمومیت آبستنی در گوسفند و بز (دستنامه)

   معرفی بزهای بومی ايران (دستنامه)

   راهنماي احداث جايگاه پرورش گوسفند و بز (دستنامه)

   اثـر نـر قـوچ یـا نـر بـز و کنترل همخونی (ترویجی-فنی)

   القاء فحلی گوسفند مغانی (ترویجی-فنی)

   تشخیص آبستنی و برنامه سه زایش در دو سال (ترویجی-فنی)

   برنامه نوری مصنوعی در آبستنی و تغذیه بره و بزغاله ماده (ترویجی-فنی)

   پرواربندی گوساله (ترویجی-فنی)

   پنیر خیکی یا پوستی؛ معرفی محصول و ویژگی ها (ترویجی-فنی)

   القاء و همزمان سازی فحلی از طریق هـورمون تراپـی (ترویجی-فنی)

   تأثیر نوع سویه و کیفیت جوجه گوشتی بر عملکرد واحد مرغداری (ترویجی-فنی)

   تشخیص فحلی در گوسفند و بز (ترویجی-فنی)

   تلقیح مصنوعی در گوسفند و بز (ترویجی-فنی)

   زمانبندی جفت دهی (قوچ اندازی یا کل اندازی) (ترویجی-فنی)

   زود از شیر گیری گوسفند و بز (ترویجی-فنی)

   فلاشینگ و تغذیه دوران باردهی گوسفند و بز (ترویجی-فنی)

   کنترل نمره وضعیت بدن (BSC) (ترویجی-فنی)

   مدیریت نرهای مولد (ترویجی-فنی)

   مراقبت از نوزاد گوسفند و بز (ترویجی-فنی)

   مزایای تولید مرغ سایز (ترویجی-فنی)

   مراقبت های دوماهه آخر آبستنی (ترویجی-فنی)

   مزایای استفاده از خوراک کامل پلت شده در واحدهای پرواربندی بره (ترویجی-فنی)

فهرست